Uchwała Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów OT

Uchwała Z-11/VIII/2011

 

 

Uchwała Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011
Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
w sprawie obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/
 

Dla zapewnienia zarządowi OIGOSK możliwości skutecznego realizowania statutowej kompetencji nadzorowania i koordynowaniadziałalności zarządów oddziałów terenowych izby, na podstawie art.19 ust.1 w związku z art.18 ust.25 Statutu OIGOSK - uchwala się, co następuje:

 

§ 1
Prezes oddziału terenowego OIGOSK jest obowiązany do bieżącego informowania wiceprezesa i prezesa OIGOSK o:
1. planowanym posiedzeniu zarządu OT wraz z tematyką obrad - najpóźniej w terminie 1 tygodnia przed datą posiedzenia ( tj. określonym w §2 ust.7 Regulaminu pracy zarządu z 19.03.2011r )
2. planowanym każdym  zebraniu członków OT wraz z tematyką obrad - najpóźniej w terminie, w którym zawiadamiani są członkowie OT lub określonym w art.13 ust.7 statutu odnośnie Walnych Zebrań Członków OT.
3. Organizowanych lub inicjowanych przez zarząd OT przedsięwzięciach, spotkaniach innego rodzaju np. imprezach integracyjnych, szkoleniowych itp. wraz z programem ich przebiegu - najpóźniej w terminie, w którym zawiadamiani są członkowie OT.
     
 § 2
1. obowiązki informacyjne, o których mowa w §1 uznaje się za wypełnione również, jeżeli informacja zostanie skutecznie przekazana przez innego członka zarządu OT. 
2. na prezesie OT ciąży obowiązek udokumentowania wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w §1 ( wydruk: potwierdzenia odczytu e-mail, transmisji faksu, wiadomości sms; potwierdzenie nadania przesyłki poleconej…)  
   
§ 3
1. posiedzenia, zebrania i przedsięwzięcia, o których mowa w §1 powinny być dokumentowane protokołem wraz z listą obecności z podpisami uczestników lub (i) uchwałą gremium statutowego opatrzonych podpisami sporządzających, redagujących i prezesa OT. 
2. dokumenty, o których mowa w ust.1 należy przesłać do siedziby OIGOSK – najpóźniej w terminie 14 dni od daty posiedzenia, zebrania czy przedsięwzięcia ( decyduje data doręczenia ). Dopuszcza się przesłanie pocztą elektroniczną e-mail lub faksem scanów tych dokumentów. Jednak na wniosek wiceprezesa lub prezesa OIGOSK należy przesłać do siedziby OIGOSK oryginały dokumentów w terminie 7 dni od doręczenia wniosku.
3. sposób dokumentowania przedsięwzięcia dla potrzeb rozliczenia wydatku na jego realizację określa  uchwała Z-03/III/2007tekst jednolity z 17.10.2009r    
4. w terminie do 15 stycznia każdego roku sekretarz OT przesyła zarządowi OIGOSK pocztą elektroniczną tekst w formacie „doc” i  scan w formacie „pdf” sprawozdania z działalności oraz z podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć w roku poprzedzającym wg. wzorca stanowiącego zał.1. W sprawozdaniu wyszczególnia się daty posiedzeń zarządu i zebrań członków OT; nazwy, nr i daty podjętych uwał; liczebność członków OT w dniach 01 stycznia i 31 grudnia, zmiany w składzie zarządu OT lub wzmiankę o braku zmian; szczegółowy opis zrealizowanych inicjatyw i przedsięwzięć, w tym wystąpień o których mowa w art. 33 ust.5 i 6 statutu.

 

 § 4
1. za każdorazowe uchybienie terminom albo obowiązkom, o których mowa w §1 i §3 prezes OT pozbawiany jest ryczałtu, o którym mowa w §2 ust.1 uchwały Z-02/III/2007 tekst jednolity z 17.10.2009r  - należnego za jeden miesiąc.
2. jeżeli  prezesowi OT ryczałt nie przysługuje, za każdorazowe uchybienie terminom albo obowiązkom, o których mowa w  §1 i §3 limit wydatków OT, o którym mowa w §2 uchwały Z-03/III/2007 tekst jednolity z 17.10.2009r  - pomniejsza się kwotą  200PLN (dwieście)
3. przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w okolicznościach wystąpienia uchybień  przy realizacji art. 19 ust.8 statutu.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2011r.

 

Podpisy członków Zarządu OIGOSK

 

Prezes   Roman Stencel    
Wiceprezes  Zbigniew Popławski  
Wiceprezes  Zbigniew Gryglas  
Sekretarz   Henryk Cichacki
Skarbnik   Marek Wójcik