Uchwała Z-10/I/2011 w sprawie listy wykładowców OIGOSK

Uchwała Z-10/I/2011

 

 

U C H W A Ł A   N r   Z – 10/I/2011 z 16.01.2011

 
Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALIN IE   w sprawie  Listy Wykładowców OIGOSK

Na podstawie art.5 ust.8  w związku z art.18 ust. 25  statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

 

preambuła:


Celem mobilizowania instruktorów nauki jazdy do permanentnego odświeżania, pogłębiania wiedzy  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wyzwolenia pozytywnej, konstruktywnej rywalizacji - tworzy się Listę Wykładowców OIGOSK. Niniejsza uchwała reguluje wszystkie kwestie związane z wpisem na listę, skreśleniem, rozstrzyganiem ewentualnych sporów i publikowaniem  informacji o osobach wpisanych na ta listę.