Uchwała Z- 09/III/2010 w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu

Uchwała Z- 09/III/2010 z dnia  05.03.2010

Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW  z/s w KOSZALINIE  w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu 
 Na podstawie art.18 ust.10 Statutu OIGOSK - postanawia się, co następuje:

§ 1

Do kompetencji KDZ należy opiniowanie i wnioskowanie do Zarządu w sprawach:

1 - powoływania oddziałów terenowych OIGOSK oraz określanie zasięgu terytorialnego OT,
2 - zbycia majątku nieruchomego,
3 - przepisów dotyczących naszego środowiska łącznie z wnioskowaniem o zmiany,
4 - nadawania tytułów honorowych dla członków OIGOSK,
5 - zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu OIGOSK i KDZ w sprawach szczególnie istotnych dla organizacji i jej członków, na wniosek 2/3 nominalnego składu KDZ.

 § 2

1. członkowi Zarządu OIGOSK, pełniącemu jednocześnie funkcję prezesa oddziału terenowego, albo dysponującemu pisemnym upoważnieniem, o którym mowa w art. 17 ust.8 statutu - przysługuje głos stanowiący,
2. stosownie do art.17 ust.12 statutu, pozostałym członkom Zarządu OIGOSK, przysługuje jedynie głos doradczy.
      
 § 3

W przypadku uznania przez Zarząd OIGOSK, że ciężar gatunkowy sprawy i jej znaczenie jest szczególnie istotne dla członków organizacji i naszego środowiska oraz w sprawach ważnych regulujących proces szkolenia i egzaminowania, dopuszcza się i uznaje za skuteczne postępowanie określone w art.17 ust.7 Statutu OIGOSK również w celu uzyskania opinii KDZ.
     
 § 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 08 marca 2010 r.
2. Z dniem 07.03.2010 traci moc uchwała Z- 06/VI/2008 z 27.06.2008.
 
Podpisy członków Zarządu OIGOSK

Prezes         Roman Stencel
               
Wiceprezes     Zbigniew Popławski        

Wiceprezes     Waldemar Pietraszewski        

Sekretarz     vacat

Skarbnik     Ryszard Jagielski