Uchwała Zarządu Z-06/VI/2008 w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu / KDZ/

Uchwała Z- 06/VI/2008 z dnia 27.06.2008
Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE 
w sprawie kompetencji Kolegium Doradczego Zarządu 
 Na podstawie art.18 ust.10 Statutu OIGOSK - postanawia się, co następuje:

§ 1

Do kompetencji KDZ należy opiniowanie i wnioskowanie do Zarządu w sprawach:

1 - powoływania oddziałów terenowych OIGOSK oraz określanie zasięgu terytorialnego OT,

2 - zbycia majątku nieruchomego,

3 - przepisów dotyczących naszego środowiska łącznie z wnioskowaniem o zmiany,

4 - nadawania tytułów honorowych dla członków OIGOSK,

5 - zwołania nadzwyczajnych posiedzeń Zarządu OIGOSK i KDZ w sprawach szczególnie      istotnych dla organizacji i jej członków, na wniosek 2/3 nominalnego składu KDZ.

      § 2

Członkowi Zarządu OIGOSK, pełniącemu jednocześnie funkcję określoną w art.32 ust.2 lit. a) i b) Statutu OIGOSK przysługuje jedynie głos doradczy. 

       § 3

W przypadku uznania przez Zarząd OIGOSK, że ciężar gatunkowy sprawy i jej znaczenie jest szczególnie istotne dla członków organizacji i naszego środowiska oraz w sprawach ważnych regulujących proces szkolenia i egzaminowania, dopuszcza się i uznaje za skuteczne postępowanie określone w art.17 ust.7 Statutu OIGOSK również w celu uzyskania opinii KDZ.
     
 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2008 r.
 
Podpisy członków Zarządu OIGOSK

Prezes         Roman Stencel
               
Wiceprezes     Zbigniew Popławski        

Wiceprezes     Waldemar Pietraeszewski        

Sekretarz     Ryszard Zarzyński

Skarbnik     Ryszard Jagielski