U C H W A Ł A Zarządu N r Z - 04/I/2008 o samoograniczeniu kompetencji do dysponowania funduszami

Uchwała Zarządu N r Z - 04/I/2008

 

Dąb Polski 29.06.2008

U C H W A Ł A   N r   Z – 05/VI/2008 ( tekst jednolity )
Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 
z/s w KOSZALINIE z dnia  29.06.2008
w sprawie  kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy

Na podstawie art.5 ust.11 i art.6 ust.3  w związku z art.18 ust.17 i 25  statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1

Korzystając z możliwości, jakie stwarza przepis art.39b ut.2 ustawy z 06.09.2001o transporcie drogowym Dz. U 204 poz. 2088 ze zm. z dniem 01 września 2007 OIGOSK rozpoczęło organizację prowadzenia kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy i osób.

§ 2
Przyjmuje się do stosowania wzory następujących dokumentów:
1.    Umowa współpracy OIGOSK – OSK { załącznik nr.1 do uchwały }.
2.    Program (harmonogram) szkolenia opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r.      w sprawie kursów dokształcających kierowców wykonujących transport drogowy (Dz. U. 04.122.1269 z dnia 31 maja 2004 r.)      { załącznik nr.2 do uchwały }
3.    Podanie o przyjęcie na kurs { załącznik nr.3 do uchwały }.
4.    lista obecności na kursie { załącznik nr.4 do uchwały }.
5.    Oświadczenie kierownika OSK o czasie pracy instruktorów { załącznik nr.5 do uchwały }.
6.    Lista z danymi uczestników kursu { załącznik nr.6 do uchwały }.
7.    wniosek o wpis na listę wykładowców OIGOSK { załącznik nr.7 do uchwały }.
8.    zaświadczenie o dokonaniu wpisu na listę wykładowców OIGOSK { załącznik nr.8 do uchwały }.
9.    zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia kursu { załącznik nr.9 do uchwały }.

§ 3
Rozliczenia finansowe
1.    OIGOSK przysługuje wynagrodzenie w wysokości Wsk= 20% ceny za kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy, jednakże nie mniej niż:
a)  Wp= 120 zł brutto od jednego uczestnika kursu podstawowego i nie mniej niż Wu= 50 zł brutto od jednego uczestnika kursu uzupełniającego. 
b) W przypadku kiedy dane uczestników kursu nie są przesyłane pocztą elektroniczną (e-mail) w formacie „.xls” (Excel) lub liczba uczestników kursu jest mniejsza niż 5 ( pięć) współczynniki przyjmują wartość: Wp= 150 zł brutto ; Wu= 70 zł brutto.
c)  Wyjątkowo w indywidualnych, odpowiednio uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dopuszcza się niższe wartości wskaźników jednak nie mniejsze od wartości określonych w pkt. a).

2.    OSK zobowiązane jest do zapłacenia ryczałtowej opłaty w wysokości określonej przez zarząd tytułem kosztów każdorazowej korespondencji, jeżeli w przesłanej dokumentacji kursu zostaną ujawnione błędy, braki lub konieczne będą dodatkowe wyjaśnienia  OSK. Termin zapłaty ryczałtowego kosztu korespondencji upływa w 10 dniu od wysłania korespondencji niezależnie od formy przesłania / e-mail; faks; sms; przesyłka pocztowa /. W dniu podjęcia uchwały opłata ta wynosi 20 zł / dwadzieścia/. 

3.    OSK zobowiązane jest do zapłaty kary umownej w kwocie 200 zł /dwieście / w odniesieniu do każdego przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego nieprzestrzegania postanowień łączącej strony umowy, w szczególności dotyczących obowiązków OSK, w tym przestrzegania wymaganych terminów oraz zgodności przesłanych danych. Termin zapłaty kary umownej upływa w 10 dniu od wysłania zawiadomienia/wezwania niezależnie od formy przesłania (e-mail; faks; sms; przesyłka pocztowa ).

4.    W przypadku wystąpienia zwłoki w zapłacie należności wyszczególnionych w umowie współpracy, OSK zobowiązane jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości maksymalnej, o której mowa w art. 359 § 21 KC.

5.    Warunkiem sporządzenia i przesłania na wniosek duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu dokształcającego jest wniesienie opłaty w kwocie  50 zł / pięćdziesiąt /.

6.    Z należnego OSK wynagrodzenia OIGOSK może potrącić kwoty kar, opłaty i odsetki.

7.    Wynagrodzenia dotyczące innych szkoleń będą każdorazowo uzgadniane pomiędzy stronami w drodze aneksu do umowy.

8.    OSK nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem umowy.

§ 4
Lista wykładowców OIGOSK
1.    Tworzy się listę wykładowców OIGOSK.

2.    Na listę wykładowców będą wpisywane osoby, które ukończą stosowne szkolenia organizowane przez OIGOSK albo inne podmioty uznane przez OIGOSK.

3.    Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć na kursach organizowanych przez OIGOSK i jest zobowiązana do podnoszenia kwalifikacji, w szczególności do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez OIGOSK.

4.    Warunkiem wpisania na listę wykładowców OIGOSK jest :
a)    złożenie udokumentowanego wniosku
b)    wniesienie opłaty w wysokości określonej przez zarząd,
c)    ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust.2,
d)    posiadanie przez osobę aktualnej legitymacji instruktora nauki jazdy lub uprawnień instruktora techniki jazdy, co najmniej w zakresie kat. C prawa jazdy w odniesieniu do kursu dokształcającego o przewozie rzeczy [ blok programowy 5R ] lub (i)              kat. D prawa jazdy w odniesieniu do kursu dokształcającego o przewozie osób [ blok programowy 5O ].

5.    Na listę wykładowców OIGOSK mogą być wpisane osoby nie posiadające uprawnień instruktora, o których mowa w ust.4 lit. d), ale będący specjalistami w innych dziedzinach ( służby celnej; straży granicznej; inspekcji transportu drogowego; policji drogowej; organizacji transportu i spedycji; tachografów itp. ) pod warunkiem udokumentowania stosownych kwalifikacji lub zatrudnienia.

6.    Osoby, o których mowa w ust.5 mogą prowadzić wyłącznie zajęcia teoretyczne o problematyce odpowiedniej do udokumentowanych kwalifikacji.


7.    Decyzję o wpisaniu osoby na listę, o której mowa w ust.1 podejmuje zarząd OIGOSK po sprawdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 2, 4 i 5. Potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust.8.

8.    W przypadku odmowy wpisania na listę wykładowców OIGOSK – wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

9.    Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK może zostać skreślona decyzją zarządu z listy, o której mowa w ust.1, jeżeli:
a)    nie wywiązuje się z obowiązku podnoszenia kwalifikacji, w szczególności nie uczestniczyła w okresie 12 m-cy licząc od miesiąca, w którym wpisano ją na listę w co najmniej dwóch szkoleniach organizowanych przez OIGOSK ,
b)    potwierdziła nieprawdę w dokumentacji prowadzonych szkoleń,
c)    nie zrealizowała programu szkolenia,
d)    rażąco lub (i) nagminnie narusza zasady prowadzenia szkoleń.

10.    Ponowny wpis osoby skreślonej z listy wykładowców OIGOSK może nastąpić po ustaniu przyczyn skreślenia, na podstawie właściwie udokumentowanego wniosku, o którym mowa w § 2 ust.7.

11.    wysokość opłaty od wniosku o ponowny wpis na listę stanowi trzykrotność opłaty o której mowa w § 4 ust. 4 lit. b) lecz nie mniej niż 50 zł / pięćdziesiąt /.

§ 5

1.    Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia 01.07.2008 z wyjątkiem § 4, który obowiązuje z chwilą uchwalenia oraz
 § 3 ust. 3 i 5, które obowiązują od 01.02.2009
2.    z dniem 30.06.2008 traci moc uchwała PZ(U) – 01/VIII/2007 30.08.2007
3.    niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą  Z-07/I/2009 z 13.01.2009

Podpisy członków Zarządu

1.    Roman Stencel        - prezes,

2.    Zbigniew Popławski    - wiceprezes,

3.    Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,

4.    Ryszard Zarzyński                   - sekretarz,

5.    Ryszard Jagielski                   - skarbnik,