Uchwała zarządu o powołaniu OT VIII w Siedlcach

Koszalin 25.06.2007

U C H W A Ł A   N r   Z(U) – 01/VI/2007
Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW 
z/s w KOSZALINIE z dnia  25.06.2007
w sprawie  powołania oddziału terenowego nr.8 w Siedlcach

Na podstawie art.18 ust.10 w związku z art.31 ust.2  statutu OIGOSK w trybie określonym w art. 17 ust.9 statutu postanawia się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Oddział Terenowy nr.8 w Siedlcach zwanym dalej OT nr.8

§ 2
1.    Zasięg terytorialny oddziału terenowego nr.8 obejmuje powiat i miasto Siedlce, powiaty ościenne oraz okolice.
2.    Podmioty, osoby zainteresowane członkostwem w OIGOSK z/s w Koszalinie, których siedziba lub adres zamieszkania są położone poza obszarem terytorialnym określonym w ust.1 - mogą być członkami OT nr.8, jeżeli pisemnie zadeklarują chęć przynależności do tego właśnie oddziału. Pisemną deklarację w sprawie przynależności do oddziału terenowego załącza się do dokumentacji członkowskiej.

§ 3

Zgodnie z art.32 ust.5 statutu OT nr.8 używa pieczęci:
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie
Oddział nr. 8 w Siedlcach 08-110 Siedlce ul. Sokołowska 47
tel.025 632 23 33 NIP 669 243 99 55
§ 4

1.    Prowadzenie dokumentacji finansowej, rozliczenia finansowe oddziału oraz odpowiedzialność osób funkcyjnych w zarządzie OT nr.8 są określone i odbywają się na zasadach określonych w uchwale zarządu OIGOSK nr                        Z – 03/III/2007 z 31.03.2007.
2.    Zgodnie z przepisem § 2 ust.2 uchwały zarządu OIGOSK nr Z – 02/III/2007 z 31.03.2007 Prezesowi oddziału terenowego ryczałt na rozmowy telefoniczne i transmisje danych przysługuje za miesiące, w których nominalna kwota przychodów z tytułu składek członkowskich będzie nie mniejsza niż 400 zł.

§ 5

Niniejsza uchwała obowiązuje od dnia uchwalenia tj. 25.06.2007.

Podpisy członków Zarządu

1.    Roman Stencel        - prezes,

2.    Zbigniew Popławski                  - wiceprezes,

3.    Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,

4.    Małgorzata Mandryk     - sekretarz,

5.    Ryszard Zarzyński                  - skarbnik,

6.    Marek Rynio        - członek,

7.    Wiesław Kociak        - członek,

8.    Stanisław Pietrzak                  - członek,

9.    Ryszard Kubisiak                  - członek