Uchwała ZDIII - 11/III/2010 w sprawie wpisowego i wysokości składek

Uchwała ZDIII - 11/III/2010

 

Łazy   06.03.2010

U  C  H  W  A  Ł  A       N r   ZDIII – 11/III/2010 z dnia  06.03.2010
III Zebrania Delegatów 
OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE 
w sprawie wysokości , trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich i innych należności.

Na podstawie art.16 ust.7 i art. 29 ust.2 i 3 w związku z art. 7 ust. 11 i 12  statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1
Członek/ kandydat na członka OIGOSK jest zobowiązany:
1.    Wpłacić tzw. wpisowe w kwocie.
a)    150 zł ( sto pięćdziesiąt złotych ) w przypadku przedsiębiorcy - osoby fizycznej lub spółki cywilnej ubiegającej się o status członka zwyczajnego.
b)    500 zł ( pięćset złotych ) w przypadku kandydata na członka zwyczajnego prowadzącego działalność gospodarczą w innej formie niż określona w lit. a) w szczególności o strukturze wielozakładowej.
2.    Członek wspierający z zastrzeżeniem ust.3 i 4 lit. c) jest obowiązany wpłacić wpisowe, co najmniej w wysokości określonej w ust.1 oraz opłacać składki członkowskie w wysokości zadeklarowanej przez kandydata i zaakceptowanej przez zarząd OIGOSK.
3.    Członek wspierający będący instruktorem nauki jazdy, doskonalenia techniki jazdy jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 50  zł  (pięćdziesiąt złotych ).
4.    Opłacać składki członkowskie z góry do 10-tego dnia miesiąca w kwocie:
a)    30 zł / m-c (trzydzieści) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. a),
b)    określonej przez zarząd OIGOSK, lecz nie mniej niż 100 zł / m-c (sto) dotyczy członka zwyczajnego, o którym mowa w ust.1 lit. b),
c)    15 zł / m-c (piętnaście) dotyczy członka wspierającego, o którym mowa w ust.3,

5.    Obowiązek uiszczenia wpisowego oraz składek członkowskich powstaje w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet członków OIGOSK. Wpisowe i pierwszą składkę należy opłacić do końca tego miesiąca. Jeżeli przyjęcie nastąpiło w III dekadzie miesiąca, wpisowe i pierwszą oraz drugą składkę należy opłacić najpóźniej w terminie do 10 dnia miesiąca następnego. Dopuszcza się ratalną wpłatę wpisowego.
6.    Niezwłocznie pisemnie lub za pomocą sms, e-mail, faksem zawiadomić Zarząd, o którym mowa w art. 9 ust.2 Statutu -  o zmianie adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania, adresu siedziby firmy, adresu e-mail, n-ru faksu, n-r telef komórkowego. W przypadku uchybienia temu obowiązkowi – wysłane i zwrócone pisma, wezwania oraz zawiadomienia załącza się do akt ze skutkiem doręczenia!
§ 2
Tryb dokonywania wpłat 
Wpłat, o których mowa w § 1 ust.1 – 4 i § 3 ust.4  należy dokonywać na r-k bankowy OIGOSK lub wyjątkowo skarbnikowi Oddziału Terenowego albo Skarbnikowi OIGOSK, którzy wystawiają pokwitowanie jako dowód zapłaty.
§ 3
Konsekwencje braku lub nieterminowych wpłat:
1.    Zaległości w opłacaniu wpisowego i składek członkowskich za okres min. trzech miesięcy  -  mogą skutkować  zgodnie z art. 8 ust.3 statutu skreśleniem z listy członków Izby lub (i) wdrożeniem procedur roszczeniowych z żądaniem zapłaty odsetek umownych w  wysokości maksymalnej, o której mowa w art. 359 § 21 KC. Uchwałę o rodzaju konsekwencji podejmuje  Zarząd Izby, o którym mowa w art. 9 ust.2 Statutu.
2.    Ustanie członkostwa w OIGOSK z przyczyn wymienionych w art. 8 ust.1-8 Statutu:
a)     nie zwalnia z obowiązku zapłacenia wpisowego, składek członkowskich za okres członkostwa i odsetek oraz innych należności. 
b)    dla członka, któremu z funduszy OIGOSK zakupiono roczną prenumeratę miesięcznika „SZKOŁA JAZDY”, rodzi obowiązek zapłaty najpóźniej w dniu upływu okresu członkostwa – kwoty odpowiadającej równowartości prenumeraty za miesiące do końca bieżącego roku kalendarzowego, w których nie jest członkiem OIGOSK.
3.    Okres członkostwa kończy się w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym na adres korespondencyjny OIGOSK doręczono wg. określonego w statucie wzoru oświadczenie członka o „dobrowolnym wystąpieniu z Izby” lub, w którym podjęto uchwałę o skreśleniu z listy członków albo wykluczeniu z OIGOSK.
4.    W razie wystąpienia trzymiesięcznej zwłoki w opłacaniu wpisowego, składek członkowskich lub (i) należności ubocznych – członek Izby jest obowiązany opłacić ryczałtową opłatę w wysokości 30 zł (trzydzieści) za każdorazowe wezwanie do zapłaty. Termin wymagalności zapłaty tej opłaty ustala się na dwudziesty dzień od daty wysłania wezwania ( przykładowo, jeżeli wezwanie wysłano 10.03.2010 to zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu 30.03.2010). Nie zachowanie terminu wymagalności skutkuje naliczeniem odsetek w wysokości, o której mowa w ust.1.
5.    Ewentualne spory rozstrzyga sąd wskazany w uchwale, o której mowa w ust.1.
§ 4
Stosownie do art. 29 ust.3 przychody z wpisowego stanowią tzw. fundusz zasobowy OIGOSK i powinny być pomnażane poprzez lokaty terminowe, zakup jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub inne instrumenty finansowe. O wyborze najbardziej efektywnych, ale jednocześnie bezpiecznych metod pomnażania funduszu zasobowego decyduje zarząd. Wydatkowanie środków z funduszu zasobowego zgodnie z art.16 ust.11 statutu jest wyłączną kompetencją Walnego Zebrania Członków/ Zebrania Delegatów.
§ 5
Postanowienia końcowe
1.    Korespondencja (zawiadomienia, wezwania, pisma) wysłana faksem, sms, pocztą elektroniczną na wskazany przez członka numer, adres  e-mail – uważa się za skutecznie doręczoną pod warunkiem otrzymania potwierdzenia odbioru.
2.    Kwoty wpłacane tytułem wpisowego, składek członkowskich OIGOSK oraz należności ubocznych - nie podlegają zwrotowi.
3.    Z dniem 07.03.2010 traci moc uchwała ZDI-05/III/2008 z 29.03.2008.
4.    Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 08 Marca 2010.. . . . . . . . . . . . . .  .                        . . . .. . . . . . . . . . . . . .  .  .
Sekretarze  III ZD                          Przewodniczący  III ZD 
Giętkowski Zenon                        Waldemar Pietraszewski
Kwolek Anna                                  Suski Edward