Uchwała Zarządu Z-01/III/2007 w sprawie wizerunku LOGO

Łódź  31.03.2007

 

 U C H W A Ł A Zarządu      N r   Z – 01/III/2007

OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE z dnia 31.03.2007 w sprawie wizerunku LOGO i SZTANDARU. 

Na podstawie art.3 ust.5 i art.18 ust.13  statutu OIGOSK postanawia się, co następuje: 

§ 1

 Zatwierdza się i przyjmuje do stosowania Logo OIGOSK o wizerunkach w wariancie I i II:Logo OIGOSK składa się z konturu mapy geograficznej Rzeczpospolitej Polskiej. Kontur mapy wyznaczony jest czarną linią. Tło konturu mapy jest w równych proporcjach i w układzie poziomym biało-czerowne zgodnie z barwami narodowymi RP. W środku konturu dodatkowo umieszczony jest niebieski kwadrat z wpisaną w nim centralnie białą literą „L”. W wariancie I: w środku konturu mapy nad kwadratem z literą „L” znajduje się napis w trzech wierszach: w górnym wierszu umieszcza się wyraz „ Ogólnopolska”, w środkowym wierszu umieszcza się wyróżniony niebieskim kolorem skrót „OSK”, w dolnym wierszu umieszcza się wyrazy ” Izba Gospodarcza”. W wariancie II:  z prawej strony konturu mapy ( patrząc na wizerunek logo ) znajduje się napis w dwóch wierszach o sumarycznej wysokości odpowiadającej wysokości konturu mapy. W górnym wierszu umieszczone są kolorem czarnym wyrazy „ OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA”. W dolnym wierszu kolorem niebieskim (takim samym jak kolor kwadratu w konturze) umieszczony jest skrót „OSK” lub wyrazy „Ośrodków Szkolenia Kierowców”.

 

Wizerunek wariantu I

 

 Wizerunek wariantu II  
     

§ 2

Sztandar OIGOSK jest barwy jasnobłękitnej ( jaśniejszej od niebieskiego koloru kwadratu wpisanego w kontur mapy ), na którym umieszczone jest logo o wizerunku jak w § 1, z tym że nazwa izby nie musi być umieszczona z boku konturu mapy.

§ 3

 1.        Prawo posługiwania się logo OIGOSK przysługuje wszystkim członkom Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie w okresie przynależności do Izby.

2.        Utrata członkostwa w Izbie jest równoznaczna z pozbawieniem prawa do posługiwania się logo OIGOSK.

3.        Prezydium zarządu może wyrazić zgodę na posługiwanie się logiem OIGOSK przez inne podmioty niż członkowie. W takim przypadku zasady posługiwania się, okres itp. zostaną każdorazowo określone w stosownej umowie lub uchwale.

4.        Ewentualne spory dotyczące używania wizerunku logo będą rozstrzygane przez sąd wskazany w uchwale inicjującej wystąpienie ze stosownym pozwem. 

§ 4

1.        Zgodnie z przepisem art.3 ust.6 statutu posługiwanie się i wizerunek logo oraz sztandaru podlegają ochronie prawnej.

2.        Wizerunek logo, o którym mowa w § 1 zostanie zgłoszony do zastrzeżenia w Urzędzie Patentowym RP.

3.        O rozpoczęciu procedury zastrzeżenia wizerunku logo OIGOSK jako znaku towarowego zdecyduje prezydium zarządu, gdy Izba będzie dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi. 

§ 5

 Niniejsza uchwała, wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2007 r. 

Podpisy członków Zarządu 

1.        Roman Stencel                        - prezes,
 
2.        Zbigniew Popławski               - wiceprezes,
 
3.        Waldemar Pietraszewski        - wiceprezes,
 
4.        Małgorzata Mandryk             - sekretarz,
 
5.        Ryszard Zarzyński                - skarbnik,
 
6.        Marek Rynio                           - członek,
 
7.        Wiesław Kociak                      - członek,
 
8.        Stanisław Pietrzak                  - członek,
 
9.        Ryszard Kubisiak                   - członek