Uchwała NZDIII-41/VII/2016 w sprawie zmian statutu

Uchwała nr NZDIII – 41/ VII /2016 z 09.07.2016
Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie

w sprawie zmian statutu (podjęta w trybie art.13 ust.12 statutu tj. uzgodnień korespondencyjnych)

Na podstawie art.16 ust.2 w związku z art.13 ust.12 statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§1

Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian Statutu:

1) w art.5 ust.13 otrzymuje brzmienie:

„13. Obrona praw członków i osób szkolonych - na ich wniosek,”;

2) w art.7 ust.2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkiem zwyczajnym OIGOSK może być przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U 173 poz. 1807 z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:
- szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców,
- szkolenia kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy oraz takich instruktorów,
- innych szkoleń z zakresu ruchu drogowego i jego bezpieczeństwa,

wpisany do rejestru działalności regulowanej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w trybie art.14a powołanej ustawy nie stanowi przeszkody dla członkostwa zwyczajnego w OIGOSK."

3) w art.7 ust.4 otrzymuje brzmienie:

"4. Członkiem honorowym może być osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się dla OIGOSK lub środowiska reprezentowanego przez Izbę. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego i jest zwolniony z opłacania składek członkowskich."

4) w art.7 ust.6 otrzymuje brzmienie:

"6.W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, uchwałami i regulaminami, osoba fizyczna będąca członkiem OIGOSK może być reprezentowana i działać w Izbie poprzez inną wskazaną na piśmie osobę fizyczną będącą członkiem OIGOSK, za wyjątkiem osób skreślonych , wykluczonych z OIGOSK albo ukaranych decyzją, uchwałą lub orzeczeniem właściwej władzy. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki członka wynikające z członkostwa w OIGOSK realizowane są za pośrednictwem reprezentanta, co wyklucza możliwość samodzielnego działania w Izbie przez osobę reprezentowaną"

5) w art.8 ust.10 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a)po upływie dwóch lat od końca miesiąca, w którym podjęta została uchwała Zarządu o wykluczeniu z OIGOSK,

6) w art.11 ust.1 lit d) oraz lit j) otrzymują brzmienia:

"d) cofnięcia lub wygaśnięcia pełnomocnictwa / upoważnienia, o których mowa w art.7 ust. 5-6 i art.10 ust.4,a także cofnięcia rekomendacji, o której mowa w regulaminie wyborów i głosowań

j) pozbawienia godności członka honorowego, o którym mowa w art.16 ust.10 lub utraty statusu członka zwyczajnego,"

7) w art.12 ust.2 liczbę 120 zastępuje się liczbą 100;

8) w art.32 ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy art.10 i art.11ust.1-2 stosuje się odpowiednio do Oddziału Terenowego. Z tym, że zarząd Oddziału Terenowego obraduje i podejmuje uchwały w składzie co najmniej trzyosobowym - pod rygorem nieważności.”

9) w art.32 ust.6 wyrazy „art.17 ust.1 – 7” zastępuje się wyrazami art.17 ust.1 – 7 i 14;

§ 2

1.   Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 16 lipca 2016 z zastrzeżeniem pkt.2 i 3 poniżej,

2.   Mocą niniejszej uchwały członkom nie spełniającym wymogu zmienionego przepisem §1 pkt.2 niniejszej uchwały - z dniem 1 sierpnia 2016 nadaje sie status członka wspierającego.

3.   Pod rygorem "wygaśnięcia" Mandatu członka zarządu oddziału terenowego /OT/ zobowiązuje się aktualnych członków zarządów OT aby dostosowali się do wymogów zmienionych przepisem §1 pkt.9 niniejszej uchwały oraz złożyli zarządowi OIGOSK w terminie do dnia 31 sierpnia 2016r pisemne oświadczenie, o którym mowa w art.17 ust.14 statutu.

4.   Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

-  -  -  -  -

 Protokół

 Wzmianki o podpisie albo formie korespondencji osób z głosem stanowiącym potwierdzające oddanie głosu w trybie korespondencyjnym, o którym mowa w art.13 ust.12 statutu podejmowania uchwały NZDIII – 41/ VII /2016wraz z wydrukami korespondencji

Lista osób z głosem stanowiącym
.  .  .  .

Uprawnionych do głosowania: 33 osoby z głosem stanowiącym w tym 11 osób funkcyjnych i 22 Delegatów

Quorum: 17 Głosów ( 33 x 50% ) vide art.10 ust.3 statutu

Głosowały: 22 osoby z głosem stanowiącym w tym 8 osób funkcyjnych i 14 Delegatów

Oddano Głosów: 20 "za"uchwałą i 2 "przeciw"

Wymagana przepisem art. 34 ust.1 statutu większość 2/3 stanowi: 44/3 = 15 głosów!

Uchwałę nr NZDIII – 41/ VII /2016 przyjęto wymaganą statutem większością 2/3 głosów.

Scan tekstu uchwały opatrzonej podpisami członków OT1, TUTAJ