Uchwała ZDXI–45/II/2018 w sprawie zmian statutu

Opublikowano 20180217 godz. 21:40

Uchwała nr ZDXI – 45 / II / 2018 z dnia 10-02-2018
XI Zebrania Delegatów Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowcówz/s wKoszalinie
w sprawie zmian Statutu

Na podstawie art.16 ust.2 Statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się niżej wyszególnionych zmian Statutu:

1) art.7 ust.6 otrzymuje brzmienie:
"6. W zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, uchwałami i regulaminami, osoba fizyczna będąca członkiem OIGOSK może być reprezentowana i działać w Izbie poprzez jedną inną wskazaną na piśmie osobę fizyczną będącą członkiem OIGOSK, za wyjątkiem osób skreślonych, wykluczonych z OIGOSK albo ukaranych decyzją, uchwałą lub orzeczeniem właściwej władzy.
W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki członka wynikające z członkostwa w OIGOSK realizowane są za pośrednictwem reprezentanta, co wyklucza możliwość samodzielnego działania w Izbie przez osobę reprezentowaną.
Nie dopuszcza się działania reprezentanta w Izbie
poprzez inną wskazaną na piśmie osobę fizyczną będącą członkiem OIGOSK."

2) art.7 ust.11 otrzymuje brzmienie:
11. Członek OIGOSK z zastrzeżeniem ust.4 ma obowiązek terminowego opłacania składek członkowskich oraz innych należności szczegółowo określonych w uchwałach Władz OIGOSK, w tym również należności wynikających z roszczeń OIGOSK z tytułu naprawienia szkody bądź bezpodstawnego wzbogacenia kosztem OIGOSK, związanych z działaniami bądź zaniechaniami członka OIGOSK. W razie nie wywiązania się z tego obowiązku członek i były członek może ponieść konsekwencje szczegółowo określone w uchwałach Władz OIGOSK.”

3) art.8 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu OIGOSK podjętą w związku z wystąpieniem zaległości w regulowaniu wierzytelności określonych uchwałami władz OIGOSK, w tym wpisowego i składek członkowskich przez okres określony uchwalą Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów OIGOSK,”

4) art.10 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Osoby wybrane do Władz OIGOSK, o których mowa w art. 9 ust. 2-4 mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez kolejne trzy kadencje – nie dotyczy prezesa Zarządu OIGOSK i prezesów Oddziałów Terenowych.”

5) w art.12 ust.2 otrzymuje brzmienie:
2. Jeżeli w dniu podjęcia uchwały o zwołaniu, liczba członków zwyczajnych i honorowych OIGOSK przekrocza 10070, Walne Zebranie Członków OIGOSK może zostać zastąpione Zebraniem Delegatów, które przejmuje kompetencje ustawowe i statutowe Walnego Zebrania Członków. Uchwałę o zwołaniu Zebrania Delegatów podejmuje Zarząd OIGOSK.”

6) w art.13
a. ust.3 otrzymuje brzmienie
„3. Obradami Walnego Zebrania Członków OIGOSK / Zebrania Delegatów kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.”

b. w ust.6 lit. c otrzymuje brzmienie
„c) na wniosek
1/2 członków zwyczajnych i honorowych

     c. w ust.7 i 8 skreśla się wyraz „proponowanym”

7) w art.16

a. ust.9 otrzymuje brzmienie:
„9. Odmowa lub udzielanie absolutorium Władzom OIGOSK, o których mowa w art.9 ust.2-4 oraz poszczególnym członkom tych władz - na wniosek Komisji Rewizyjnej,”

b. ust.10 otrzymuje brzmienie:
   „10. Nadawanie i odbieranie na wniosek Zarządu OIGOSK godności członka honorowego,”

8) w art.17

a. ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zarząd składa się z 4 członków (prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika).”

b. ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. Uchwały, decyzje Zarządu OIGOSK są ważne, jeżeli zostały podjęte zgodnie z przepisem art.10 ust.3 przy udziale Prezesa Zarządu , a w przypadku nieobecności prezesa określonej regulaminem pracy zarządu - w obecności lub przy uczestnictwie wszystkich pozostałych członków Zarządu OIGOSK oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.”

c. ust.5 lit. b otrzymuje brzmienie:
b) w razie określonej regulaminem pracy zarządu nieobecności lub za zgodą prezesa - wiceprezes i jeden członek zarządu działający łącznie.

9) w art.18 ust.8 skreśla się wyraz „projektu”
„8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów i ustalanie projektu porządku obrad,.”

10) w art.23 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Sąd Koleżeński jest władzą autonomiczną. W zakresie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i kodeksu etyki zawodowej Sąd Koleżeński podlega kontroli realizowanej przez Komisję Rewizyjną, zgodnie z art.21 ust.1.

11) w art.29

a) ust.2 otrzymuje brzmienie:
2. Stosownie do art.18 ust.25 Zarząd
, o którym mowa w art.9 ust. 2 ustala wysokość, terminy zapłaty oraz rodzaje konsekwencji, w tym wysokość i rodzaj odsetek w razie zwłoki w zapłacie wierzytelności i tytułów zobowiązań finansowych nie określonych uchwałą WZC / ZD.
Roszczenia o wpisowe, składki członkowskie, inne należności oraz z tytułu naprawienia szkody bądź bezpodstawnego wzbogacenia kosztem OIGOSK w razie sporu nie rozwiązanego postępowaniem wewnętrznym - rozstrzyga sąd miejscowo właściwy dla siedziby OIGOSK.

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:
3.
Wpływy z wpisowego narastająco do kwoty sześćdziesiąt tysięcy PLN stanowią tzw. fundusz zasobowy. Zasady dysponowania funduszem zasobowym określa uchwałą Walne Zebranie Członków OIGOSK / Zebranie Delegatów OIGOSK."

§ 2

1.   Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 marca 2018, z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej.

2. Członków działających w OIGOSK poprzez reprezentantów wskazanych w trybie przepisu art.7 ust.6 statutu zobowiązuje się do dostosowania w terminie do 31 marca 2018 udzielonych pełnomocnictw do nowego brzemienia przepisu art.7 ust.6 nadanego przepisem §1 pkt. 1 niniejszej uchwały - pod rygorem "wygaszenia" z mocy statutu z dniem 1 kwietnia 2018 ważności pełnomocnictwa.

3.   Przepis §1 pkt.8 lit. a (zmiana brzmienia art.17 ust.3 statutu) wchodzi w życie z dniem upływu III kadencji Władz, o którym mowa w art.11 ust.1 lit. b statutu.

4.   Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

podpisy

Jarosław Karolczyk                                                                                                                       Piotr Berent

Damian Miszke                                                                                                                                Zbigniew Facon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                              - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sekretarze { ZDXI }              
                                                                                  wice i Przewodniczący { ZDXI }