Rabatowe zakupy, wymiany ogumienia w PH STANFEX Sp. j. Koszalin / Słupsk

opublikowano 12 listopada 2022 20:55

 

 

 

 

 

 

     Umowa współpracy

                Zawarta w Koszalinie 10 listopada 2022 pomiędzy:

 1. Przedsiębiorstwem Handlowym „STANFEX” Spółka. Jawna Stanisław i Feliks Gołębiewscy 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 11C
  NIP 6690407164 KRS 0000067277reprezentowaną przez Stanisława Gołębiewskiego - wspólnika,zwaną dalej STANFEX, a
 2. Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie; 75-211 Koszalin ul. Bohaterów Warszawy 2/5; NIP 6692439955; KRS 0000276855 reprezentowaną przez mgr inż. Romana Stencel - prezesa, zwaną dalej OIGOSK.

§ 1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż na preferencyjnych warunkach cenowych usług świadczonych przez
STANFEX.

§ 2

 1. STANFEX zobowiązuje się sprzedawać członkom OIGOSK oraz członkom ich rodzin usługi oponiarskie i mechaniki pojazdowej przy zastosowaniu 10% (dziesięć %) upustu cenowego (rabatu) w stosunku do ceny brutto wyszczególnionej w cenniku obowiązującym w dniu zlecenia usługi.
 2. Sumaryczną kwotę rabatu zaokrągla się do pełnego złotego na zasadach ogólnych.
 3. W dniu wejścia w życie niniejszej umowy obowiązuje poniższy Cennik Usług Oponiarskich

 *) do 17” / pow. 17” opona lub koło

4.  STANFEX zobowiązuje się informować OIGOSK o zmianach w cennikach usług za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail najpóźniej do 10 dnia przed terminem wejścia w życie tych zmian. Obowiązek informacyjny uznaje się za spełniony pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odczytu korespondencji e-mail.

§ 3

 1. STANFEX zobowiązuje sie do rozpoczęcia wykonywania usługi o konkretnej godzinie uzgodnionej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni (w razie opóźnienia ponad 15 min przysługuje dodatkowy rabat 5% ceny brutto usługi).

 2. STANFEX zobowiązuje się zamieszczać na fakturach sprzedaży wzmiankę o treści
  "Na podstawie umowy współpracy - zastosowano rabat .......% z tytułu członkostwa w OIGOSK z/s w Koszalinie".

§ 4

 1. Rabaty, ceny i usługi, o których mowa w §2 będą realizowane w n/w lokalizacjach serwisów STANFEX:
  - 75-846 Koszalin ul. Słowiańska 11C tel. 94 342 71 61,
  - 76-200 Słupsk    ul. Przemysłowa 33 tel.
  59 841 40 47,
 2. Należność za usługi i zakupy będzie regulowana bezpośrednio przez kupującego.

§ 5

 1. OIGOSK zobowiązuje się do opublikowania tekstu umowy na witrynie internetowej www.izbaosk.eu oraz propagowania jej wśród członków i zachęcania do korzystania z usług określonych umową.
 2. OIGOSK zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania wykazu członków publikowanego na witrynie internetowej, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/czlonkowie.pdf - który będzie stanowił podstawę do stosowania w/w preferencji cenowych.
 3. Dopuszcza się możliwość zastosowania rabatu cenowego wobec osoby, która nie jest wyszczególniona w wykazie członków ale legitymuje się zaświadczeniem potwierdzającym fakt przynależności do OIGOSK.
  Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr.1 do umowy.

§ 6

 1. Umowę zawarto na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2022 roku.
 2. Strony mogą umowę wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.
 3. Zmiany treści umowy dla ich prawnej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem §2 ust.4.
 4. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzyga Sąd w Koszalinie.
 5. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.
 6. Na potrzeby prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszej umowy strony wskazują następujące adresy
  e-mail do:

  STANFEX -> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  OIGOSK -> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                              Podpisy

       „STANFEX”                                                                    OIGOSK

     Stanisław Gołębiewski                                      Roman Stencel            

              

załącznik nr 1 do umowy z 14.11.2022

Wzór zaświadczenia

Koszalin ....................

 - - - - - - - - - - - - - - - -
 
( pieczęć OIGOSK )

 ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan(i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lub - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                              ( rodzaj i nr dokumentu tożsamości albo ważnej legitymacji )

od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   jest członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie.

Zaświadczenie wydano w celu zawarcia umów ubezpieczenia lub (i) skorzystania z rabatów określonych w stosownych umowach, porozumieniach zawartych z OIGOSK.

Zaświadczenie jest ważne w . . . . . . . roku .

 Podpis

Prezesa / wiceprezesa