Wykładowcy OIGOSK

 

 

 

pobierz wniosek o wpis na Listę Wykładowców OIGOSK

 Aktualny Wykaz Wykładowców OIGOSKstan na 6 kwietnia 2019    

lp. Nazwisko imię NR Instr zakres uprawnień instr zaświadcz nr
1 Nowak Piotr CCH 0044 A B C D T BE CE 001/01/2008
2
     
3 Szwed Dariusz Mirosław CT 0126 A B C DT E 037/01/2008
4 Trzebowski Janusz CG 0299 A B C D T BE CE 038/01/2008
5 Gugała Wiesław WG 0060 A B C D T BE CE 053/03/2008
6 Różycki Lech CTU 0012 A, B, C, BE, CE 072/03/2008
7
     
8 Zientara Janusz CIN 0025 A B C D T BE CE 081/03/2008
9 Stencel Roman ZK 0014 A, B, BE, C, T 089 /06/2008
10 Berent Piotr CT 0031 A, B ,C, CE 093 /10/2008
11 Szwed Leszek Jarosław CT 0200 A B C T BE CE 096 /10/2008
12
     
13 Szambelan Janusz GSL 0086 A, B, BE, C, CE, D, DE, T 125 /12/2015
14 Szambelan Katarzyna  GS 0230 B 126 /12/2015
15 Kociak Wiesław ZKO 0016 A, B 128 /12/2015
16 Wers Daniel ZSL 0026 B1, B 129 /12/2016
17 Facon Zbigniew ZKL 0031 AM, A1, A2, A, B 130 /12/2016
18 Walerczak Roman CB 0030 A B C D BE CE DE 131 /12/2016
19 Trzciński Sławomir CT 0098 A B C D T BE CE 132 /12/2016
20 Janusiewicz Albin GKW 0009 B T 133 /12/2016

 

Toruń  16.01.2011

U C H W A Ł A   N r   Z – 10/I/2011

Zarządu OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE

w sprawie  Listy Wykładowców OIGOSK

Na podstawie art.5 ust.8  w związku z art.18 ust. 25  statutu OIGOSK postanawia się, co następuje:

Celem mobilizowania instruktorów nauki jazdy do permanentnego odświeżania, pogłębiania wiedzy  i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz wyzwolenia pozytywnej rywalizacji w tym zakresie, tworzy się Listę Wykładowców OIGOSK. Niniejsza uchwała reguluje wszystkie kwestie związane z wpisem na listę, skreśleniem, rozstrzyganiem ewentualnych sporów i publikowaniem  informacji o osobach wpisanych na ta listę.

§ 1

1.Na listę wykładowców mogą być  wpisywane osoby, które ukończą stosowne szkolenia organizowane przez OIGOSK lub inne podmioty uznane przez zarząd OIGOSK.

2. Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez OIGOSK potwierdza się certyfikatem.

3. Za uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone stosownym , wiarygodnym dokumentem / certyfikatem, zaświadczeniem itp./ przyznawane są punkty z przedziału 10-50. Konkretną wysokość punktów za dane, udokumentowane szkolenie określa zarząd OIGOSK przy czym mim. ilość pkt. nie może być mniejsza niż

10 i nie większa jak 50.

4. Warunkiem wpisania na listę wykładowców OIGOSK jest :

a) członkostwo  OIGOSK,

b) złożenie udokumentowanego wniosku,

c) wniesienie opłaty w wysokości określonej przez zarząd,

d) ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust.1,

e) legitymowanie się  ważną  legitymacją instruktora nauki jazdy lub ważnym świadectwem instruktora techniki jazdy,

f) udokumentowanie co najmniej 3 letniego doświadczenia instruktora nauki jazdy lub techniki jazdy.

5. Na listę wykładowców OIGOSK mogą być wpisane osoby nie posiadające uprawnień instruktora, ale będący specjalistami w innych dziedzinach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, pod warunkiem udokumentowania stosownych kwalifikacji lub zatrudnienia.

6. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania osoby na listę, o której mowa w ust.1 podejmuje zarząd OIGOSK po sprawdzeniu spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 1, 4  i 5. Potwierdzeniem wpisu jest zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust.7.

7. W przypadku odmowy wpisania na listę wykładowców OIGOSK – wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

8. Osoba którą poinformowano o odmownej decyzji, o której mowa w ust.6 może w terminie 14 dni za pośrednictwem zarządu OIGOSK wnieść  odwołanie  w trybie i na zasadach określonych w  art. 7 ust. 9 statutu. 

9. Osoba wpisana na listę wykładowców OIGOSK może zostać skreślona decyzją zarządu z listy, o której mowa w ust.1, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z n/w okoliczności:

a) nie wywiązuje się z obowiązku podnoszenia kwalifikacji, w szczególności począwszy od drugiego roku licząc od wpisu na listę – nie uzyskała w trakcie roku kalendarzowego co najmniej 20 pkt. z tytułu uczestnictwa w wymaganych szkoleniach.,

b) nie spełnia wymogu określonego w ust.4 lit. a) i e) tj. utraciła członkostwo OIGOSK lub (i) uprawnienia instruktora nauki  jazdy lub techniki Jazdy,

c) utraciła uprawnienie do wykonywania zawodu lub kwalifikacje,

d) została skazana wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

10. Skreślenie z listy wykładowców OIGOSK , w tym na wniosek osoby skutkuje również utratą dotychczasowego „dorobku” punktowego.

11. Ponowny wpis osoby skreślonej z listy wykładowców OIGOSK może nastąpić po ustaniu przyczyn skreślenia, na podstawie właściwie udokumentowanego wniosku, o którym mowa w ust. 4 lit. b).

12. Niektóre dane z rejestru  / listy Wykładowców OIGOSK publikuje się na stronie internetowej izby w porządku alfabetycznym nazwisk wg. poniższego wzorca

lp. data wpł. wniosku    Nazwisko imię    NR Instruktora    zakres uprawnień instruktora    zaświadcz nr    data wystawienia zaświadczenia

§ 2

1. wysokość opłaty od wniosku o ponowny wpis na listę wykładowców stanowi dwukrotność  opłaty o której mowa w § 1 ust. 4 lit. c) lecz nie mniej niż 50 zł / pięćdziesiąt /.

2. Warunkiem sporządzenia i przesłania na wniosek duplikatu certyfikatu, o którym mowa w § 1 ust.2, zaświadczenia , o którym mowa w § 1 ust.6 - jest wniesienie opłaty w wysokości określonej w ust.1.

3. W przypadku konieczności prowadzenia korespondencji dotyczącej problematyki związanej z listą wykładowców, w szczególności wezwania do uzupełnienia braków w dokumentacji, złożenia wyjaśnień itp.– pobierana jest opłata w kwocie 30 zł / trzydzieści /.

§ 3

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 17.01.2011r.

2. Osoby wyszczególnione w liście wykładowców OIGOSK w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały  tj. wpisane na listę wykładowców  w trybie przepisów §4 uchwały  Z – 05/VI/2008  z  29.06.2008R, zastrzeżeniem ust.3 uznaje się za spełniające wymagania  określone w § 1 ust.4 i 5 niniejszej uchwały.

3. Osoby o których mowa w ust.2 i nie spełniające wymogu  określonego w  §1 ust 4 lit. a, są zobowiązane najpóźniej w terminie do 31.03.2011r uzyskać członkostwo w OIGOSK.

4. z dniem 16.01.2011r  tracą moc przepisy § 2 ust. 7 i 8 oraz § 4 uchwały  Z – 05/VI/2008 z  29.06.2008R.

5. Członkowie OIGOSK legitymujący się dużym „dorobkiem” punktowym  z tytułu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez OIGOSK – mogą być okresowo wyróżniani w formie i w sposób określonych decyzją zarządu OIGOSK.

6. Wzór wniosku o wpis na listę wykładowców stanowi załącznik nr.1

7. Wzór zaświadczenia o wpisie na listę wykładowców stanowi załącznik nr.2

Podpisy członków Zarządu

Roman Stencel                  - prezes,

Zbigniew Popławski            - wiceprezes,

Waldemar Pietraszewski    - wiceprezes,

Ryszard Kubisiak              - sekretarz,

Ryszard Jagielski             - skarbnik