Wydatki Word-ów na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego

opublikowano 12 maja 2017 21:30  / aktualizacja 10 czerwca 2018 17:30

 

 WordyAktywa,m2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jak wynika z poniższego zestawienia tabelarycznego i zobrazowania graficznego sumaryczny wolumen środków finansowych wydatkowanych przez 49 Word-ów w Polsce w ostatnich 10 – ciu latach kształtuje się w przedziale

10 – 15 mln PLN tj. średniorocznie ok. 13 mln PLN.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wolumen Zysku WORD-ów

55 726 925

57 212 365

21 143 024

32 708 040

46 652 742

18 608 161

10 122 289

31 131 679

22 322 051

8 946 279

Sumaryczna Kwota wydatkowana na BRD

15 092 050

14 064 480

14 302 970

9 851 758

13 582 328

13 827 220

11 431 419

12 173 370

13 405 923

14 661 770

Udział % wydatków na BRD w Zysku

27,08%

24,58%

67,65%

30,12%

29,11%

74,31%

112,93%

39,10%

60,06%

163,89%

L WORD-ów z zyskiem

49

48

42

48

48

38

31

48

43

35

 

 

 Stabilność tych nakładów dziwi w porównaniu do wahań osiąganych zysków oraz uwzględniając przywołaną poniżej dyspozycję ustawową, cyt.

"Art.119 ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym ustawą o kierujących pojazdami z 20110105, które weszło w życie 10 lutego 2012

3. Ośrodek ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art.117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art.117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.
"

 

 

 Poniższe zobrazowanie dokumentuje, że w rachunku narastającym najwięcej środków na BRD przeznaczają Word-y Wielkopolskie

 

 

Wydatki na obrady i funkcjonowanie sekretariatów Wojewódzkich Rad BRD

 

2015r

2016r

2017r

2018r

Kwota sumaryczna

183 821,78

157 616,13

220 598,41

 

udział w wydatk. BRD

1,51%

1,18%

1,50%

 

L Word-ów finansujących sekr. WRBRD

14

13

15

 

 

Co najmniej dziwi, że Word-y nie wyszczególniły w informacji za 2017r finansowania obrad i funkcjonowania n/w sekretariatów Wojewódzkich Rad BRD:

  1.             Mazowieckiej WR BRD: 03-231 Warszawa ul. Odlewnicza 8, http://mrbrd.mazovia.pl/kontakt/

  2.      Podlaskiej WR BRD w Białymstoku 18-400 Łomża ul. Zjazd 21, http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=7
  3.      Świętokrzyskiej WR BRD: 25-420 Kielce ul. Domaszowska 141B, http://www.word.kielce.pl/wrbrd/

Pomimo, że we wniosku (Sent: Thursday, May 3, 2018 10:41 PM) jednoznacznie wskazano, cyt.
"
W informacji proszę wyszczególnić wszystkie składniki kosztów, wydatków na BRD w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się BRD lub w proporcjonalnej części jeżeli w zakresie obowiązków służbowych wyszczególniono również  inne zadania niż BRD.

Przy czym wynagrodzenia, składki ZUS pracowników zajmujących się BRD należy wykazywać w wierszu :
" Działania, zadania własne" oraz jeżeli dotyczy w odpowiedniej proporcji "obrady i funkcjonowanie sekretariatu Wojewódzkiej Rady BRD
"

 

Wg. stanu na 31 grudnia Wolumen dysponowanych przez Word-y środków finansowych stanowi kwotę ok. 300 mln PLN, której drobne zmiany prezentuje poniższe zobrazowanie graficzne.

 

 

 

opracował: R. Stencel