Wydatki Word-ów na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego

opublikowano 12 maja 2017 21:30  / aktualizacja 29 maja 2019 16:30 / aktualizacja 12 sierpnia 2020 22:40

 

 WordyAktywa,m2017

 

 

 Jak wynika z poniższego zestawienia tabelarycznego i zobrazowania graficznego sumaryczny wolumen środków finansowych wydatkowanych przez 49 (46) Word-ów w Polsce w okresie 13 lat kształtuje się w przedziale 9 – 15 mln PLN tj. średniorocznie ok.13 mln PLN.

 

 
Stabilność tych nakładów dziwi w porównaniu do wahań osiąganych zysków oraz uwzględniając przywołaną poniżej dyspozycję ustawową, cyt.
"Art.119 ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym ustawą o kierujących pojazdami z 20110105, które weszło w życie 10 lutego 2012
3. Ośrodek ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art.117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art.117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.
"

W ujęciu globalnym począwszy od 2017 roku wolumen nakładów WORD-ów na poprawę BRD jest znacząco wyższy niż uzyskany ZYSK.
Tendencja taka wydaje się być niezgodna z powyższą dyspozycją ustawową.
Jednak dla obiektywnej oceny takiej skali wydatków na poprawę BRD trzeba pozyskać szczegółowe informacje z poszczególnych WORD-ów albowiem inwestycje mające na celu poprawę BRD np. budowa "miasteczka ruchu drogowego" mogą być zgodnie z prawem finansowane z Funduszu Zapasowego lub wyodrębnionego specjalnego funduszu
celowego.

Niestety występują duże problemy z uzyskaniem takiej szczegółowej  informacji.

 

 

Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują, że w ostatnich dwóch latach tylko sześć (ok.13%) z 46 WORD-ów księguje wydatki na poprawę BRD w Fundusz Zapasowy.
Z analizy Rocznych Sprawozdań Finansowych tych 6 WORD-ów wynika, że na ogół nie są to wydatki inwestycyjne, a więc powinne być księgowane w koszty zgodnie z dyspozycją art.119 ust.3 pkt.4 uprd.

 

 

 

 

Poniższe zobrazowanie dokumentuje, że w rachunku narastającym najwięcej środków na poprawę BRD przeznaczają WORDY-y Wielkopolskie

 

 

Wydatki na obrady i funkcjonowanie sekretariatów Wojewódzkich Rad BRD

 

2015r

2016r

2017r

2018r

2019r

Kwota sumaryczna

183 821,78

157 616,13

180 598,41

 130 700,64 211 593,90

udział % WRBRD w sumar. nakład na BRD

1,51%

1,18%

1,23%

 1,08% 2,32%

L Word-ów finansujących sekr. WRBRD

14

13

14

 15 14

 

W przekazanej informacji publicznej finansowania obrad i funkcjonowania sekretariatów n/w Wojewódzkich Rad BRD za monitorowany okres: 2015r - 2019r:  
1.
Lubuskiej WR BRD: 65-339 Zielona Góra http://www.zgora.wordy.pl/PL/3215/SEKRETARIAT/ - wordy nie wyszczególniły wydatku
2. Podlaskiej WR BRD w Białymstoku 18-400 Łomża http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=7 - wordy nie wyszczególniły wydatku
3. Świętokrzyskiej WR BRD 25-420 Kielce
http://www.word.kielce.pl/wrbrd/ - wyszczególniono wydatek w 2019r

Wg. stanu na 31 grudnia Wolumen dysponowanych przez Word-y środków finansowych stanowi kwotę w przedziale 240 - 290 mln PLN, której  zmiany prezentuje poniższe zobrazowanie graficzne.

 

 

 

opracował: R. Stencel