Wydatki Word-ów na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego

opublikowano 12 maja 2017 21:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z poniższego zestawienia tabelarycznego i zobrazowania graficznego sumaryczny wolumen środków finansowych wydatkowanych przez 49 Word-ów w Polsce w ostatnich 10 – ciu latach kształtuje się w przedziale 10 – 15 mln PLN tj. średniorocznie ok. 13 mln PLN.

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Wolumen Zysku WORD-ów

55 726 925

57 212 365

21 143 024

32 708 040

46 652 742

18 608 161

10 122 289

31 131 679

22 322 051

Sumaryczna Kwota wydatkowana na BRD

15 092 050

14 064 480

14 302 970

9 851 758

13 582 328

13 827 220

11 431 419

12 173 370

13 405 923

udział % BRD w Zysku

27,08%

24,58%

67,65%

30,12%

29,11%

74,31%

112,93%

39,10%

60,06%

L WORD-ów z zyskiem

49

48

42

48

48

38

31

48

43


Stabilność tych nakładów dziwi w porównaniu do wahań osiąganych zysków oraz uwzględniając przywołaną dyspozycję ustawową, cyt.

"Art.119 ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym

3. Ośrodek ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art.117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art.117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.
"

 

 

 

Poniższe zobrazowanie dokumentuje, że w rachunku narastającym najwięcej środków na BRD przeznaczają Word-y wielkopolskie

 

 

opracował: R. Stencel