Wydatki Word-ów na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego

opublikowano 12 maja 2017 21:30  / aktualizacja 29 maja 2019 16:30 / aktualizacja 12 sierpnia 2020 22:40 / aktualizacja 25 grudnia 2021 21:10

 

 

 

 Jak wynika z poniższego zestawienia tabelarycznego i zobrazowania graficznego sumaryczny wolumen środków finansowych wydatkowanych przez 49 (2018r-46) (2020r-43) WORD-y w Polsce w okresie 11 lat ( 2007 - 2017) kształtował się w przedziale 9 – 16 mln PLN tj. średniorocznie ok.13 mln PLN.
Począwszy od 2018r wydatki na poprawę BRD maleją proporcjonalnie do malejącego zysku WORD-ów, vide tabela i zobrazowanie graficzne.

 

 
Stabilność tych nakładów dziwi w porównaniu do wahań osiąganych zysków oraz uwzględniając przywołaną poniżej dyspozycję ustawową, cyt.
"Art.119 ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym w brzmieniu nadanym ustawą o kierujących pojazdami z 20110105, które weszło w życie 10 lutego 2012
3. Ośrodek ( Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ) ponosi koszty z tytułu:
1) bieżącego utrzymania ośrodka;
2) wykonywania zadań, o których mowa w art.117 ust. 1;
3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art.117;
4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.
"


W ujęciu globalnym począwszy od 2017 roku wolumen nakładów WORD-ów na poprawę BRD jest znacząco wyższy niż uzyskany ZYSK.
Tendencja taka wydaje się być niezgodna z powyższą dyspozycją ustawową, gdyż świadczy o finansowaniu wydatków na poprawę BRD z Funduszu Zapasowego.
Szczegółowe analizy wskazują, że w ostatnich latach wydatki WORD-ów na BRD nie stanowią inwestycji mających na celu poprawę BRD np. budowa "miasteczka ruchu drogowego", które mogą być zgodnie z prawem finansowane z Funduszu Zapasowego lub wyodrębnionego specjalnego funduszu
celowego.
Wobec prawie "zerowego" wolumenu Zysku w 2020r i zapewne z powodu ograniczeń pandemicznych, braku wzrostu opłat za egzamin na prawo jazdy oraz obniżenia wydajności pracy egzamintorów, vide
§13 rozporządzenia MI ws. egzaminowania - w 2021r należy spodziewać się ujemnego globalnego wyniku finansowego WORD-ów!
W konsekwencji bieżąca działalność i ustawowe zadania WORD-ów będą dofinansowywane z Funduszu Zapasowego, co z oczywistych względów będzie skutkować "zapaścią" finansowania przez WORD-y wydatków na poprawę BRD.
W dalszej prespektywie brak ekonomicznej rentowności dzialalnosci może zagrozić paraliżem realizacji zadań ustawowych WORD-ów.
 

 

Poniższe zobrazowania graficzne dokumentują, że w ostatnich trzech latach tylko sześć tj. ok.13% WORD-ów księguje wydatki na poprawę BRD w Fundusz Zapasowy.
Z analizy Rocznych Sprawozdań Finansowych tych 6 WORD-ów wynika, że na ogół nie są to wydatki inwestycyjne, a więc powinne być księgowane w koszty zgodnie z dyspozycją art.119 ust.3 pkt.4 uprd.

Prawidłowość wydatkowania z Funduszu Zapasowego środków na poprawę BRD w kilku WORD-ach aktualnie jest przedmiotem badania przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego zainicjowanego wnioskami OIGOSK.

 

 

Poniższe zobrazowanie dokumentuje, że w rachunku narastającym najwięcej środków na poprawę BRD przeznaczają WORDY-y Wielkopolskie

 

 

Wydatki na obrady i funkcjonowanie sekretariatów Wojewódzkich Rad BRD

 

2015r

2016r

2017r

2018r

2019r

2020r

Kwota sumaryczna

183 821,78

157 616,13

180 598,41

 130 700,64 211 593,90 256 262,36

udział % WRBRD w sumar. nakład na BRD

1,51%

1,18%

1,23%

 1,08% 2,32% 5,71%

L Word-ów finansujących sekr. WRBRD

14

13

14

 15 14 12

 

W przekazanej informacji publicznej w 2020r nie wyszczególniono wydatku na finansowanie obrad i funkcjonowanie sekretariatów n/w Wojewódzkich Rad BRD:  
1.
Lubuskiej WR BRD: 65-339 Zielona Góra http://www.zgora.wordy.pl/PL/3215/SEKRETARIAT/
2. Podlaskiej WR BRD w Białymstoku 18-400 Łomża http://www.word.4lomza.pl/index.php?k=7
3. Świętokrzyskiej WR BRD 25-420 Kielce
http://www.word.kielce.pl/wrbrd/
4. Mazowieckiej WR BRD Warszawa    http://mrbrd.mazovia.pl/

 

W okolicznościach drastycznego zmniejszenia z w/w obiektywnych względów wydatków WORD-ów na poprawę BRD systematycznie rośnie % udział kosztów administracyjnych z tytułu finansowania funkcjonowania sekretariatów i zabezpieczenia logistycznego Wojewódzkich Rad BRD

 

Wg. stanu na 31 grudnia Wolumen dysponowanych przez Word-y środków finansowych stanowi kwotę w przedziale 290 - 235 mln PLN, której  tendencje malejące prezentuje poniższe zobrazowanie graficzne.
Wykres ten obrazuje równiez systematyczny spadek rocznej liczby egzaminów teoretycznych (w 2020r o ok 87 000 egzaminów) mierzonej kwotowym wolumenem opłaty przekazywanej do budżetru Państwa w trybie art.57c uokp.

 

 

Poniższe zobrazowanie graficzne przedstawia zmiany udziału % wolumenu dysponowanych przez WORD-y 31 grudnia środków finansowych w Aktywach.

Wobec w miarę stabilnej kwoty dysponowanego wolumenu rocznego kapitału obrotowego (w latach 2010 - 2020 średnio 273 250 tys PLN) uwidoczniona tendencja malejąca udziału % rocznego kapitału obrotowego w Aktywach oznacza systematyczny przyrost wartości środków trwałych.

 

 

 

 

opracował: R. Stencel