2016-03-12 Toruń protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 13 marca 2016 15:10 / 18 maja 2016 23:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 01/03/2016 z obrad Zarządu OIGOSK 12 marca 2016 w Toruniu
/obszerne fragmenty, istotne ustalenia/

 w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel / prezes OT1                 - prezes, 
Wacław Ochota                                      - wiceprezes, 
Piotr Berent / prezes OT2                      - wiceprezes, 
Zbigniew Gryglas                                   - sekretarz,  
Katarzyna Szambelan / prezes OT4      - skarbnik,    

Wiesław Kociak                                    Przewodniczący KR  
Janusz Szambelan                               Wiceprzewodniczący SK     

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 12.12.2015 prot. Z - 05/12/2015 / ref. ówczesny sekretarz Berent,
 2. sprawa SK/1/2015 w tym protokół kontroli KR na wniosek zarządu z 12.12.2015 { ref. R Stencel; W Kociak },
 3. omówienie kwestii sporządzenia sprawozdania merytorycznego OIGOSK z działalności w 2015R w tym analiza sprawozdań rocznych OT / ref. prezes Stencel
 4. informacja o liczebności członkói składach zarządów  OT { ref. R Stencel },
 5. informacja o stanie finansów w tym Bilans Finansowy za 2015r, dyscyplinie opłacania składek człoraz podjętych działaniach w zakresie poprawy tej dyscypliny {ref. skarbnik K. Szambelan },
 6. decyzje w sprawach członkowskich w tym dotyczące Listy Wykładowców OIGOSK { ref. R Stencel, skarbnik K. Szambelan }
 7. przyjęcie Preliminarza Finansowego na 2016r i określenie wysokości wsk. limitu wydatków OT w 2016r
 8. informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK { ref. R Stencel },
 9. o terminie i miejscu zwołania sprawozdawczego IX ZebraniaDelegatówOIGOSK,
 10. przyjęcie wstępnego projektu porządku obrad IX ZD { ref. R Stencel },
 11. prezentacja wstępnych projektów uchwał  IX ZD { ref. R Stencel }
 12. wyartykułowanie głównych obszarów aktywności OIGOSK w 2016 roku,
 13. stanowisko odnośnie uchwały zarządu OT3 nr 2/2016 z 12.02.2016 ws. zmian regulaminu wyborów { ref. R Stencel },
 14. informacja nt. wyjazdu integracyjno - szkoleniowego do Sztokholmu 14 - 17.05.2016. Akceptacja wydatku na upominek dla szwedzkiego OSK / ODTJ { ref. R Stencel }
 15. relacja o działaniach, inicjatywach i uzgodnieniach współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK { ref. R Stencel; P. Berent },
 16. pozostałe,

Ad.1 b.Sekretarz Piotr Berent odczytał protokół Z - 05/12/2015 – bez uwag.

Ad.2 Na początku realizacji tego pkt. kol. Zb. Gryglas poprosił o głos i odczytał oświadczenia p. A. Woty adresowane do prezesa Stencla i przewodniczącego KR W. Kociaka.
Prezes Stencel w prezentacji przypomniał i szczegółowo zreferował treść uchwały Zarządu nr 02/20151212, uchwały Zarządu z 12.12.2015 ws. wniosku do KR o przeprowadzenie kontroli nadzwyczajnej Sądu Koleżeńskiego odnośnie przestrzegania procedur i terminów w sprawie SK/1/2016 oraz dokumentów i korespondencji w sprawie z powództwa (25.09.2015) Zarządu p-ko Zb. Popławskiemu.

Wiesław Kociak zrelacjonował działania KR w tym uchwały z 27.01.2016, 20.02.2016 .
Poinformował, że w konsekwencji zignorowania przez p. A. Wota uchwały KR zobowiązującej do przesłania skanów dokumentacji z akt sprawy SK/1/2016 - KR uchwałą z 7 marca 2016
wnioskuje do Zarządu OGOSK o zastosowanie sankcji statutowych wobec Auto-Szkoły WOTA sp. j Łódź, Nowy Józefów 6 KRS 0000361528 reprezentowanej przez Annę Wotę,przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego.
Po dyskusji, w której wskazywano na opieszałość działań SK w sprawie SK/1/2016, nie wyłączenie się A. Woty ze składu orzekającego pomimo wniosku powoda oraz symptomy i wskazane przesłanki braku obiektywności p. A. Woty.
W głosowaniu większością głosów podjęto
Uchwałę nr 1/20150312 o cofnięciu pozwu p-ko Zb. Popławskiemu oraz wykluczeniu z OIGOSK Auto-Szkoły WOTA sp. j Łódź na wniosek KR.

Ad.3 Tezy do sprawozdania merytorycznego zarządu OIGOSK z działalności w 2015r:

Wg. Stanu na dzień dzisiejszy wpłynęły sprawozdania z działalności OT w 2015r od:

 1. OT1 Koszalin                       – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 2. OT2 Toruń                            brak
 3. OT3 Łódź                             – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / konieczna szczegółowa analiza
 4. OT4 Słupsk                          – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 5. OT5 Kraków                         – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 6. OT6 Gdańsk                       – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 7. OT8 Siedlce                        – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem / niechlujne, bardzo słabe merytorycznie
 8. OT9 Głogów                        – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem
 9. OT10 Częstochowa           – zgodne z wymaganym uchwałą wzorcem

Stosownie do §3 ust.4 Uchwały Z – 11/VIII/2011 z 16.08.2011 termin przesłania sprawozdania OT upłynął w dniu
15 stycznia 2016r.

Poniższym e-mail z 2016-01-06 19:29 przypomniano o terminie i obowiązku przesłania sprawozdania merytorycznego

From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Wednesday, January 6, 2016 7:29 PM
To: przewodniczący KROIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
Cc:
przewodniczący SKOIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); 'sekretarz OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'skarbnik OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'wiceprezes1 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'wiceprezes2 OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'

Udw: 'Prezes OT10OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'prezes OT2OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; Prezes OT3OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); 'Prezes OT4OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'Prezes OT5OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'Prezes OT6OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; 'Prezes OT7OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'; Prezes OT8OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ); 'Prezes OT9OIGOSK ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )'

Subject: Roczne sprawozdania z działalności OT w 2015
Importance: High

kol. Prezesi Oddziałów Terenowych OIGOSK

Witam

Uprzejmie przypominam że 15 stycznia br. upływa termin przesłania Rocznego sprawozdania z działalności OT w 2015.

Obowiązek i ewentualne konsekwencje uchybienia terminowi określają przepisy  §§ 3 i 4 Uchwały Z-11/VIII/2011 
link
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/Z11VIII2011.pdf

Dla ułatwienia przesyłam wzorzec sprawozdania w pliku edytowalnym "doc" i "odt".

Przy okazji informuję,że korzystając z uprawnień określonych przepisem §3 ust.1 pkt.5 regulaminu działania zarządu, link http://www.izbaosk.eu/index.php/regulaminy/157-regulamin-dzialania-zarzadu

z dniem 1 stycznia 2016 dokonałem zmian osób pełniących n/w funkcje i powierzyłem:
kol. Piotrowi Berent obowiązki wiceprezesa zarządu OIGOSK
kol. Zbigniewowi Gryglas obowiązki sekretarza zarządu OIGOSK

Pozdrawiam
Roman Stencel,
tel. m. +48 502 532 405
www.izbaosk.eu
Korespondencję wysylam na adresy e-mail prezesów OT ukryte w "Udw" ze wzglęgu na aplikacje antyspamowe serwerów pocztowych

§3
4. w terminie do 15 stycznia każdego roku sekretarz OT przesyła zarządowi OIGOSK pocztą elektroniczną tekst w formacie „doc” i  scan w formacie „pdf” sprawozdania z działalności oraz z podejmowanych inicjatyw i przedsięwzięć w roku poprzedzającym wg. wzorca stanowiącego zał.1. W sprawozdaniu wyszczególnia się daty posiedzeń zarządu i zebrań członków OT; nazwy, nr i daty podjętych uwał; liczebność członków OT w dniach 01 stycznia i 31 grudnia, zmiany w składzie zarządu OT lub wzmiankę o braku zmian; szczegółowy opis zrealizowanych inicjatyw i przedsięwzięć, w tym wystąpień o których mowa w art. 33 ust.5 i 6 statutu.

§ 4
za każdorazowe uchybienie terminom albo obowiązkom, o których mowa w §1 i §3 prezes OT pozbawiany jest ryczałtu, o którym mowa w §2 ust.1 uchwały Z-02/III/2007 tekst jednolity z 17.10.- należnego za jeden miesiąc.

 1. jeżprezesowi OT ryczałt nie przysługuje, za każdorazowe uchybienie terminom albo obowiązkom, o których mowa w  §1 i §3 limit wydatków OT, o którym mowa w §2 uchwały Z-03/III/2007 tekst jednolity z 17.10.2009r  - pomniejsza się kwotą
  200 PLN (dwieście)
 2. przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w okolicznościach wystąpienia uchybień  przy realizacji art.19 ust.8 statutu.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 sierpnia 2011r.

Wskazując na powyższe, stosownie do §4 ust.2 Uchwały Z – 11/VIII/2011 znajduje zastosowanie kara w postaci pomniejszenia kwotą 200 PLN limitu wydatków OT2 w 2016r.

Ad.4 Informacja o liczebności członków OIGOSK i składach zarządów OT

4.1 Składy zarządów OT

          OT1 ZK – pełny skład statutowy ( 4 osoby )

          OT2 CT – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

          OT3 EL – aktualny skład ( 4 osoby )

          OT4 GS – aktualny skład ( 3 osoby )

          OT5 KR – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

          OT6 GD – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

          OT8 WS – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

                OT9 DGL – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

          OT10 SC – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

4.2 kol. Roman Stencel przedstawił liczebność członków OIGOSK.

Na slajdach zaprezentowano fluktuację członków OIGOSK.

Uwzględniając kryzysowe rokowania i prognozy demograficzne - należy liczyć się ze spadkiem liczebności członków.

            grafika1

                        grafika2

4.3 W kontekście uchwały z 12 grudnia 2015, w której Zarząd apeluje do kol. Adama Próchnickiego o powstrzymanie się od artykułowania i upubliczniania negatywnych ocen dezawuujących prace Zarządu - szczegółowo i analitycznie przeanalizowano kolejne korespondencje :

 • From: prezes OT-8 [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
  Sent: Monday,
  December 21, 2015 9:08 AM
  To: OIGOSK
  Cc: OT-9; OT-7; OT-6; OT-5; OT-4; OT-3; OT-2; OT-10; OT-1
  Subject: Re: Stanowisko Zarządu OIGOSK ws. korespondencji e-mail z 3 i 17.11.2015 autorstwa prezesa OT8 Adama Próchnickiego
 • From: prezes OT-8 [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
  Sent: Friday,
  February 26, 2016 1:54 PM
  To: OIGOSK Koszalin
  Subject: Zebranie Zarzadu w dn. 02.03.2016 r.
 • From: prezes OT-8 [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
  Sent: Monday,
  February 29, 2016 4:04 PM
  To: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Cc: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; komisja rewizyjna; Mirosław Jambor; OT 9; OT 6; sąd; skarbnik; wiceprezes 1; Zbigniew Popławski; OIGOSK
  Subject: Re: wycieczka

w których p. Próchnicki nadal oszczerczo i kłamliwie dezawuuje działania i bezpodstawnie kwestionuje uchwały Zarządu - nawet te przy podejmowaniu których bezpośrednio uczestniczył.

Zarzucanie zarządowi w aktualnym składzie arogancji oraz perfidności uchwał podejmowanych w zgodzie z kompetencjami statutowymi nie może być dalej tolerowane.

W głosowaniu większością głosów podjęto Uchwałę nr 2/20150312 o wykluczeniu z OIGOSK Ośrodek Szkolenia Kierowców "JACEK" sp. j. Adam Próchnicki i spółka 08-110 Siedlce, Józefa Piłsudskiego 9 NIP 821 100 24 54
KRS 0000271812 reprezentowaną przez
p. Adama Próchnickiego.

Ad.5 wg. stanu na dzień 31.12.2015r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2015R wyniosła 97,48% i jest tylko nieco mniejsza od roku poprzedniego!.

                grafika3

                               grafika4

                                               grafika5

                                                               grafika6

                                                                               grafika7

Sumy bilansu finansowego za 2015r stanowią kwotę:  XXX 216,85 PLN [ XXXXXXXXXXXXXXX ]

Przeanalizowano i zaakceptowano Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2015r ( Bilans, Rachunek Wyników oraz Informacja Dodatkowa ).

Zaprezentowano wiele wykresów i zobrazowań graficznych finansowych aspektów działalności w 2015r.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 11.03.2016r

TABELA 1

Ad.6 Decyzje w sprawach członkowskich

6.1    Wobec stwierdzeniaznacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich oraz braku reakcji na wezwania do zapłaty, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDVII-30/V/2014 z 24.05.2014 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu z listy członków OIGOSK n/w osób, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDVII-30/V/2014:

Nazwisko                         Oddział   przyjęcie

Kaleta Krzysztof            KR            2015-12-12
Osika Jerzy                   
KR            2015-12-12
Korczak Agnieszka      
DGL          2008-03-02

6.2 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel

Wg. stanu na 11 marca br. w 2016 do siedziby w Koszalinie wpłynęły deklaracje członkowskie od n/w osób:

1       "Szkoła Jazdy "KRZYSZTOF" Krzysztof Bąk" Spółka z o.o Kielce                                           25-757 Kielce
2      
Szkoła Jazdy Piekoszów Andrzej Parandyk                                                                            26-065 Piekoszów
3      
Pietrzyk Mirosław wspólnik sc CK i Doskonalenia Zawodowego Kierowców "KASKADER"          27- 400 Ostrowiec Świętokrzyski
4      
Firma Usługowo Handlowa "ARMA" Grażyna Wieczysty                                                         30-058 Kraków
5      
Ośrodek Szkolenia Kierowców "MOTOTOM" Tomasz Baran                                                   31-506 Kraków
6      
Firma Transportowo Usługowa "OCZKO" Piotr Pelczar                                                           31-618 Kraków
7      
" KRUPA" Krupa Mirosław                                                                                         32-060 Liszki
8      
Auto Szkoła "MURZYNEK" Krzysztof Murzyn                                                                        32-436 Tokarnia
9      
Ośrodek Szkolenia Kierowców Dariusz Biernacki                                                                   32-830 Wojnicz
10     Ośrodek Szkolenia Kierowców "LIBERO"
Nowak Aneta                                                           33-100 Tarnów
11    
Ośrodek Szkolenia Kierowców "EUFORIA" Anna Bednarska                                                     33-100 Tarnów
12    
Ośrodek Szkolenia Kierowców Mx Kamila Mitera                                                                    33-100 Tarnów
13    
Ośrodek Szkolenia "MAŁEKS" Czesław Małek                                                                        33-100 Tarnów
14    
Ośrodek Szkolenia Kierowców "ALLBA" Dariusz Zych                                                             33-100 Tarnów
15    
Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-KURS M. Kociara J. Taraszka Spółka Jawna                   33-100 Tarnów
16    
Ośrodek Szkolenia Kierowców, KARCZMA Beata Bugiera                                                         37-700 Przemyśl
17    
Ośrodek Szkolenia Kierowców "POL-CAR" Jan Ziemiański                                                        38-600 Lesko
18    
"LINIA" Andrzej Szope                                                                                                                 Warszawa / OT3

W trosce o prawa w szczególności wieloletnich członków Uchwałą nr 3/20160312 Zarząd zdecydował o wstrzymaniu przyjęć nowych członków w okresie do końca maja br.

Ad.7Przeanalizowano wykonaniepreliminarza finansowego na 2015R i jednogłośnie przyjęto preliminarz finansowy na 2016r / w załączniku /

Planowany Globalny Przychód:            TTT 000 PLN

Planowany Globalny Rozchód:             TTT 000 PL

Analiza planowanych i niezbędnych wydatków oraz przewidywane skromniejsze przychody w 2016r z podstawowych źródeł (składki; % z lokat) - skutkują ujemną różnicą w kwocie ok. TT 000 PLN

Ujemny wynik finansowy w 2016r zostanie wygenerowany głównie tytułem znacznego dofinansowania wyjazdu integracyjno - zawodowego do Sztokholmu 14 -17.05.2016, o którym Zarząd zdecydował uchwałami
z 12 grudnia 2015 i 30 stycznia 2016 mając na względzie dbałość o integrację członków oraz kształtowanie właściwych relacji koleżeńskich.
Pomimo planowanej w/w straty finansowej - wskaźnik limitu wydatków oddziałów terenowych na 2016r pozostawiono w dotychczasowej wysokości 0,50 wolumenu wpłaconych składek członkowskich pomniejszanego o kwoty określone uchwałami Władz OIGOSK.
        

Ad.8  Zarząd akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008R pkt. XVII protokół nr Z/ 01/01/2008 z posiedzenia Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

LOKATY

Kapitał

%

% kwota

BOŚ SA ( 07.01.2016 - 08.07.2016)

 

2,25

 

BOŚ SA ( 06.11.2015 - 09.05.2016)

 

2,25

 

SGB 24 /mc (29.02.2016 - 29.03.2016)

 

0,70

 

Ogółem Lokaty

TTT 459,91

 

TT 654,32

Ad.9 Dyskutowano termin i miejsce IX ZebraniaDelegatów OIGOSK

Prezes Stencel przypomniał o swojej obietnicy i prośbach prezesa Wojtanowicza aby miejsce obrad IX ZD znajdowało sie bliżej Krakowa. Uwzględniając nieprzyjazną postawę J. Wojtanowicza oraz sprawiedliwość geograficzną - w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad zdecydowano o: terminie 4 czerwca 2016r i miejscu tj. Hotel Restauracja Portofino 87-800 WłocławekAl. Kazimierza Wielkiego 6E.

Ponadto Zarząd zaakceptował decyzję prezesa Stencla o rezygnacji ze zwoływania Kolegium Doradczego Zarządu z uwagi na brak rzeczywistych potrzeb oraz nabrzmiałą, konfliktową sytuację wykreowaną głównie przez działania prezesów OT3 i OT5.

Ad.10 Prezes Stencel zaprezentował projekt porządku obrad IX ZD (w załączeniu) wraz z kwotami odpłatności za uczestnictwo w IXZD osób nie dysponujących głosem stanowiącym, które zostały przyjęte w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników obrad.

Uwaga! w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 
13 maja 2016r!
decyduje data doręczenia.
W przypadku nieobecności, kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony limit wydatków OT, który dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca.

Ad.11 Prezes Stencel uzasadnił konieczność podjęcia n/w uchwał:

 • ZDIX – 37/VI/2016 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2015r
 • ZDIX – 38/VI/2016 w sprawie zmian statutu OIGOSK
 • ZDIX – 39/VI/2016 w sprawie regulaminu SK
 • ZDIX – 40/VI/2016 w sprawie wysokości wpisowego i składek członkowskich

Projekty treści w/w uchwał zostaną skonsultowane e-mail lub przyjęte na odrębnych obradach Zarządu.

Ad.12 W efekcie dyskusji wyartykułowano i przyjęto n/w główne obszary aktywności w 2016 roku

 1. Dalsze aktywne wspieranie działań ws. prawnego ustanowienia mim ceny 1 godz. szkolenia w poszczególnych kat. uprawnień do kierowania.
 2. Inicjowanie koniecznych zmian uregulowań prawnych i aktywne uczestnictwo w konsultacjach oraz procedowaniu projektów aktów prawnych dotyczących środowiska osk
 3. Kontynuowanie współpracy i wspólne działania z bratnimi organizacjami środowiska osk
 4. Współorganizowanie oraz wspomaganie uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców.
 5. Organizowanie seminariów szkoleniowo - informacyjnych
 6. Inicjowanie i negocjowanie wysokości rabatów i korzystnych warunków zakupów zbiorowych
 7. Monitorowanie działalności WORD-ów (statystyki zdaw. egzaminów; inf. ekonomiczne itp.)
 8. Propagowanie ideii OIGOSK oraz pozyskiwanie nowych członków.
 9. Przygotowanie uroczystości jubileuszu X – lecia OIGOSK w 2017r

Ad.13 stanowisko odnośnie uchwały zarządu OT3 nr 2/2016 z 12.02.2016 ws. zmian regulaminu wyborów

Jednogłośną Uchwałą nr 4/20160312 Zarząd nie podzielił opinii o niezgodności statutu i regulaminu wyborów z przepisami ustawy o izbach gospodarczych.

Na podstawie art.19 ust.1 statutu uchylił pkt.2 i 3 w/w uchwały zarządu OT3 EL z 12.02.2016.

Ad.14 informacja nt. wyjazdu integracyjno - szkoleniowego do Sztokholmu 14 - 17.05.2016. Akceptacja wydatku na upominek dla szwedzkiego OSK

          członek  Oddz.
17
           14           OT1
3
             2             OT2
13
           9             OT3
3
             3             OT4
4
             4             OT5
4
             2             OT8
2
             1             OT9
46
           35          

Zarząd zaakceptował:
-          wydatek na upominek dla szwedzkiego OSK w kwocie nie przekraczającej S00 PLN
-          wydatek S00 PLN na wieniec na pogrzeb 27.02.2016 św. p. Waldemara Pietraszewskiego

Ad.15 Relacja o działaniach, inicjatywach i uzgodnieniach współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK:

 1. W dniu 5 stycznia 2016r w siedzibie MIB odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk
  z Podsekretarzem Stanu Panem
  Jerzym Szmitem odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego.
 2. Realizując uzgodnienia podjęte na spotkaniu w MIB 05.01.2016r w siedzibie PIGOSK w Piastowie w dniu 29 stycznia 2016r odbyło się spotkanie n/w przedstawicieli organizacji społecznych reprezentujących środowisko osk
 3. 8 lutego 2016r wysłano wspólny trzeci wniosek do Resortu Transportu ws. uregulowania w rozporządzeniu zakresu obowiązywania dop. prędkości wyrażonej znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a
 4. W dniu 2 marca 2016r w siedzibie MIB odbyło się awizowane kolejne spotkanie przedstawicieli organizacji reprezentujących środowisko osk z odpowiedzialnym w Resorcie za problematykę transportu drogowego Podsekretarzem Stanu Panem Jerzym Szmitem

Ad.16 Sprawy inne.

Prezes Stencel poinformował, że 11 marca 2016r wypłynęła odp. DTD MIB na w/w wniosek z 08.02.2016.

Pismem DTD.II.4401.57.2016.MK.1 NK: 32677/16 z 7 marca 2016 resort informuje, że wskutek obowiązującej od 8 października 2015 ( Dz. U poz.1314) zmiany brzmienia treści pkt. 8.1 załącznika nr 4 do rozporządzenia MI ws. szczegółowych warunków technicznych znaków i sygnałów drogowych... - wyeliminowano opisywane wątpliwości odnośnie zakresu obowiązywania ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33 w zestawie ze znakiem A-11a "próg zwalniający".
Reasumując ograniczenie prędkości wynikające ze znaku B-33 zastosowanego w zestawie ze znakiem
A-11a jest uchylane na zasadach ogólnych określonych §27 i §32 rozporządzenia MI oraz MSWiA z 2002 ws. znaków i sygnałów drogowych 

z powodu "ułomności" i niekompletności protokołu sporządzonego przez sekretarza Zb. Gryglasa, na polecenie prezesa RS
zredagował Piotr Berent wiceprezes

Załączniki:

 1. Preliminarz finansowy OIGOSK na 2016r,
 2. Projekt porządku obrad IX ZD OIGOSK w dniu 04.06.2016,
 3. Uchwała nr 1/20160312,
 4. Uchwała nr 2/20160312,
 5. Uchwała nr 3/20160312,
 6. Uchwała nr 4/20160312.