2016-07-09 Koszalin protokół z obrad zarządu OIGOSK

opublikowano 12 lipca 2016 23:30 /20160728

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 04/07/2016 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 9 lipca 2016 w Koszalinie
/ obszerne fragmenty, istotne uchwały/

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1                       - prezes,                   

Piotr Berent / wiceprezes OT2                      - wiceprezes,           

Zbigniew Facon                                             - wiceprezes,           

Daniel Wers                                                    - sekretarz,                Nieobecny - usprawiedliwiony

Katarzyna Szambelan                                  - skarbnik,                

Wiesław Kociak                                             Przewodniczący KR      

Janusz Szambelan                                       przewodniczący SK  

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 17.05.2016 prot. Z – 02 i 03/05/2016 / ref. wiceprezes P. Berent,
 2. informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonania preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i K. Szambelan },
 3. zasady organizowania i dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów, wykładowców w 2016r { ref. R Stencel }
 4. decyzje w sprawach członkowskich/ przyjęcia, skreślenia itp. {ref. R Stencel}
 5. uchwała ws wniosku do KR o zbadanie i ustosunkowanie się do zarzutów artykułowanych przez J. Wojtanowicza w liście otwartym z 2 czerwca 2016
 6. prezentacja i dyskusja treści uchwały ws. zm statutu oraz podjecie uchwały o korespondencyjnym trybie jej uchwalenia, vide  art.13 ust.12 statutu { ref. R Stencel }
 7. uchwała ws. minimalnej liczebności oddziału terenowego { ref. R Stencel }
 8. przygotowania i organizacja Jubileuszu X-lecia { ref. R Stencel }
 9. pozostałe:
  a) informacja nt. lokat terminowych,
  b) uczestnictwo zawodników, ufundowanie, wręczenie nagrody dla zwycięzcy jednej z konkurencji XVII Konkursu Instruktor 2016R,
  c) akceptacja wydatku na opinie prawną nt. zwrotu wpisowego,
  d) akceptacja treści protokołu z obrad IXZD publikowanego na www,
  e) uchylenie pkt. I uchwały Zkoresp-24/VI/201,
  f) informacja / rozliczenie wyjazdu Sztokholm 14 – 17 maja 2016,
  g) informacja o uczestnictwie i przedsięwzięciach organizowanych przez współpracujące organizacje społeczne środowisk OSK {ref.R Stencel },

 

Ad.1 wiceprezes Piotr Berent odczytał protokóły Z – 02 i 03/05/2016 – bez uwag.

Ad.2 informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonania preliminarza finansowego na 2016r.

Tabela 1

Tabela 2

Zaprezentowane szczegółowe zestawienia kwotowe planów oraz źródeł przychodów i tytułów wydatków obrazujących stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2016r za nominalny okres 7 miesięcy 7/12 = 58,85%

przychody zrealizowano w 78,04%

wydatki zrealizowano w 61,53%

Tabela 3

Ad.3 Zasady organizowania i dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów, wykładowców w 2016r

Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności postanawia nie zmieniać zasad przyjętych uchwałą z 25.09.2015, vide

Protokół Nr Z- 04/09/2015 z obrad w dniu 25.09.2015 Zarządu OIGOSK orazjego Kolegium Doradczego (XIV)
Ad.5  
W formie aklamacji przy udziale wyszczególnionych w liście obecności uczestników Zarząd zdecydował, że począwszy od 2015r dofinansowanie z funduszy OIGOSK uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów / wykładowców będzie możliwe jeżeli są realizowane wyłącznie we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Kierowców spełniającym dodatkowe wymagania w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D /OSKsdw/, o którym mowa w art.35 ust.6 uokp i będącym aktualnym członkiem OIGOSK oraz pod warunkiem przestrzegania n/w zasad i wymogów:...

Ad.4 Decyzje w sprawach członkowskich/ przyjęcia, skreślenia itp. podjęte w trybie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności

4.1 Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.    Nazwa                                              siedziba                           Status / oddział

1       "EKSPERT 5" Lidia Lipińska    75-587 Koszalin           Wspierający: OT1 Koszalin ;
2      
Roman Walerczak                    85-799 Bydgoszcz      Wspierający: OT2 Toruń;
3      
Łukasz Sienkiewicz             76-200 Słupsk           Wspierający: OT4 Słupsk;

4.2 Wobec stwierdzenia znacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDIX-40/VI/2016 z 04.06.2016 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – Zarząd zdecydował o skreśleniu z listy członków OIGOSK p. Ruszkowski Hubert Karlino wspierający OT1 Koszalin oraz o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 w/w uchwały:

4.3 Skreśla się n/w osoby z Listy Wykładowców OIGOSK z powodu utraty członkostwa:
Próchnicki Adam Marek WS 0003 A B C D T 017/01/2008
Strychalski Łukasz KR 0195 ABCDT BE CE 042/01/2008

4.4 Pozostawia się bez rozpatrzenia 23 deklaracje członkostwa n/w osób i spółki Jawnej AUTO-KURS Tarnów z powodu nie doręczenia w zakreślonym terminie (do 30.06.2016) własnoręcznie napisanych oświadczeń akceptujących uchwałę
ZDIX-40/VI/2016 z 04.06.2016 oraz podtrzymujących zainteresowanie członkostwem OIGOSK.
Stosownie do opinii prawnej z 29.06.2016 na indywidualny wniosek kandydata zwraca się kwotę wpłaconego wpisowego pomniejszoną kwotą 20 PLN tytułem kosztów manipulacyjnych i prowadzonej korespondencji.

Tabela 4

Ad.5 Uchwała ws wniosku do KR o zbadanie i ustosunkowanie się do zarzutów artykułowanych przez J. Wojtanowicza w liście otwartym z 2 czerwca 2016 

Po dyskusji, w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 01/20160709 ws wniosku o nadzwyczajną kontrolę KR, w której Zarząd stwierdza, że prezentowane w omawianym liście otwartym zarzuty, twierdzenia, konkluzje oraz sugestie są nieprawdziwe i świadomie tendencyjnie dezawuują działania Zarządu. Kolportowanie kłamliwych treści oczerniających Zarząd skutkuje wątpliwościami co do rzetelności i wiarygodności tej Władzy oraz uszczerbkiem wizerunkowym OIGOSK.

Działania członków szkodzące OIGOSK powinny spotkać sie ze stanowczą i niezwłoczną reakcją w formie przewidzianych statutem konsekwencji.
Dlatego niezbędnym jest wnikliwe i rzetelne zbadanie dokumentów i pilne odniesienie się do zarzutów listu obiektywnego organu kontrolnego w formie oficjalnego protokołu Komisji Rewizyjnej.
W przypadku potwierdzenia przez KR bezpodstawności zarzutów listu - Zarząd podejmie określone statutem
kolejne decyzje.

Ad.6 Prezentacja i dyskusja treści projektu  uchwały ws. zm. statutu oraz podjecie uchwały o korespondencyjnym trybie jej uchwalenia (art.13 ust.12 statutu) 

Ponownie analizowano proponowane zmiany statutu, które pierwotnie planowano przyjąć na obradach IX ZD w dniu 04.06.2016. Z uwagi na demonstracyjne opuszczenie obrad IXZD przez grupę osób dysponujących liczbą ok. 1/3 Mandatów z głosem stanowiącym - odstąpiono od procedowania zmian statutu.

Jednak z uwagi na malejącą liczbę członków wysoce prawdopodobną może być konieczność zwoływania począwszy od 2017r Walnego Zebrana Członków (wszystkich) , co skutkuje dolegliwościami dla członków oraz innymi negatywnymi konsekwencjami.

Dlatego w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 02/20160709 ws inicjatywy korespondencyjnego trybu podjęcia uchwały NZDIII-41/VII/2016 ws. zm. statutu.

Ad.7 Uchwała ws. minimalnej liczebności oddziału terenowego [ 10 członków zwyczajnych]

Dbając o powagę wizerunkową OIGOSK w regionach i związaną z tym realną możliwość skutecznego oddziaływania (interwencji) oraz załatwiania spraw w lokalnych instytucjach - dla powodzenia których liczebność ma istotne znaczenie.

Mając na względzie konieczność eliminowania problemów i mankamentów związanych z małą liczebnością członków zwyczajnych ( wybór składów osobowych organów; skromne przychody finansowe ograniczające możliwości organizacji przedsięwzięć własnych i dofinansowywania uczestnictwa w inicjatywach Zarządu OIGOSK).

Motywując zarządy OT do dbałości przynajmniej o mim. liczebność członków zwyczajnych.

Zarząd OIGOSK w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął  uchwałę nr 03/20160709 ws minimalnej liczebności oddziału terenowego.

Ad.8 Przygotowania i organizacja Jubileuszu X - lecia OIGOSK

3 lutego 2007 w Unieściu k. Mielna odbył sie Zjazd 126 Założycieli OIGOSK.
22 marca 2007 Sąd Rejestrowy w Koszalinie wpisał OIGOSK do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji...

Uwzględniając powyższe fakty - w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności Zarząd zdecydował:
- zorganizować uroczystości jubileuszowe w okolicy Koszalina w przedziale czasowym: 4 luty - 18 marzec 2017
- w trybie art.19 ust.8 statutu zobowiązać zarządy OT do przesłania w terminie do 23 lipca 2016 uchwały z uzasadnieniem rekomendującej kandydatów do wyróżnienia odznaczeniem państwowym, które w przypadku akceptacji przez Zarząd OIGOSK oraz przyznania, zostaną wręczone na uroczystości w/w jubileuszu.
Procedura przyznania odznaczeń państwowych trwa ok. 6 m-cy  
stąd tak krótki termin na przesłanie w/w uchwały zarządu OT  

Ad.9 Pozostałe

9a  Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

            Tabela 5

9b  XVII Ogólnopolski Konkurs Instruktor 2016R: uczestnictwo zawodników, ufundowanie, wręczenie nagrody dla zwycięzcy jednej z konkurencji

Uwzględniając pisemne prośby prezesów: Jana Szumiała (SOSK W-wa 14.06.2016) i Krzysztofa Bandosa (PFSSK 09.07.2016) oraz znaczące korzyści wizerunkowe wynikające z dotychczasowych doświadczeń .
Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności zdecydował:

- ufundować puchar i nagrodę za zajecie I miejsca w jednej ze wskazanych konkurencji o sumarycznej wartości ok. ...
- sfinansować uczestnictwo w konkursie 2 - 3 osobowej drużyny zawodników reprezentującej OIGOSK wraz z opiekunem o sumarycznej kwocie wydatku ok. ... zł (wpisowe, k. zbiorowej podróży, zakwaterowania itp.)

9c  Akceptacja wydatku na opinie prawna nt. zwrotu wpisowego

Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności zaakceptował wydatek kwoty ... PLN na opinię prawną nt. zwrotu wpisowego, o której mowa w pkt. 4.4
Problematyka wpisowego jest regulowana uchwałą Zebrania Delegatów dlatego powstały wątpliwości kompetencyjne, które opinia z 29.06.2016 jednoznacznie rozstrzyga.

9d  Akceptacja treści protokołu z obrad IXZD publikowanego na www

Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje treść protokołu z obrad IXZD w dniu 4 czerwca br. publikowaną na witrynie internetowej, link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/359-2016-06-04-protokol-z-ix-zebrania-delegatow-oigosk-we-wloclawku

9e  uchylenie pkt. I uchwały Zkoresp-24/VI/2016

Wobec doręczenia w dniu 27.06.2016 brakujących wydruków korespondencji członków zarządu OT3 dot. uzgodnień korespondencyjnych uchwały 02/20160519/koresp. - w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności uchyla się pkt. I uchwały Zarządu nr Zkoresp-24/VI/2016.

9f  informacja / rozliczenie wyjazdu do Sztokholmu 14 – 17 maja 2016

        Sztokholm 14 -17.05.2016

                  członek     OT          

17                  14               OT1
4                    3                 OT2
13                  9                 OT3  
4                    3                 OT4   
4                    4                 OT5        
2
2                    1                 OT8         2
4                    2                 OT9       
48                  36                          
44                  33                  faktycznie uczestniczyło

               Tabela 6

Zarząd zaakceptował powyższe rozliczenie finansowe.

Uczestnicy wyjazdu powszechnie wyrażali zadowolenie i podziw za perfekcyjną realizację atrakcyjnego programu w tym również w części merytorycznej. Uwzględniając powyższe - przedsięwzięcie należy ocenić jako bardzo udaną inicjatywę Zarządu OIGOSK.

9g  Relacja o działaniach, inicjatywach i uzgodnieniach współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK:

 1. W dniu 17 marca 2016r odbyło się awizowane kolejne, tym razem robocze spotkanie przedstawicieli współpracujących organizacji reprezentujących środowisko osk z dyr. DTD Panem Bogdanem Oleksiakiem któremu towarzyszyli: p. Tomasz Piętka ( gł. specjalista) i p. Hanna Kowalska (naczelnik).
 2. 6 maja 2016r R. Stencel i P. Berent uczestniczyli w uroczystościach Jubileuszu X- lecia PIGOSK Piastów, Jachranka
 3. 10 czerwca 2016r prezes Stencel uczestniczył w Kongresie Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, zaprezentowanie Rzecznika Praw Instruktorów Tomasz Matuszewski - zorganizowanym przez Fundację Zapobiegania Wypadkom Drogowym i Grupę IMAGE sp. z o.o. W-wa

 

zredagował Piotr Berent wiceprezes

Załączniki:

 1. Uchwała nr 01/20160709,
 2. Uchwała nr 02/20160709,
 3. Uchwała nr 03/20160709