2016-12-10 Łysomice protokół z obrad KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 20161211 22:00 / 20161230

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 06/12/2016
z obrad Kolegium Doradczego i Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie dnia 10 grudnia 2016
/ obszerne fragmenty, istotne uchwały /

 w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1    - prezes,
Piotr Berent                                 - wiceprezes,     
Zbigniew Facon                         - wiceprezes,
Daniel Wers                               - sekretarz,      
Katarzyna Szambelan              - skarbnik,    
-  -  -
Sławomir Trzciński                  
prezes OT 2  
Jan Papierski                           
prezes OT 3   
Mariusz Szambelan
                  prezes OT 4            Pełnomocnictwo dla J. Szambelana
Edmund Zarzycki                     
prezes OT 9    
Mirosław   Jambor                  
prezes OT10            nieobecny
Wiesław Kociak                       
Przewodniczący KR  
Janusz Szambelan
                  Przewodniczący SK   

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

      1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 25.09.2016 nr  Z - 05/09/2016 {ref. sekretarz D. Wers},
2)  Uchwały w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia, przekształcenie statusu itp. w tym i dotyczące konsekwencji za uchylanie się od opłacania wierzytelności OIGOSK) { ref. skarbnik Szambelan; R. Stencel },
3)  Informacja o liczebności członków i składach zarządów OT { ref. R. Stencel },
4)  Uchwała(y) o likwidacji oddziałów terenowych nie spełniających wymogu minimalnej liczebności, o której mowa w uchwale  
nr 03/20160709 z 9 lipca 2016 {ref. P. Berent },
5)  Informacja o stanie przygotowań do obchodów Jubileuszu 10 - lecia działalności OIGOSK  {ref. Stencel },
6)  Uchwała ws. porządku obrad X Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego itp. {ref. R. Stencel },
7)  Dyskusja dot. problematyki, która jest przedmiotem obrad zespołu doradczego MIB { ref. R. Stencel },
8)  Inne.

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 05/09/2016 – bez uwag.

Ad.2 Decyzje w sprawach członkowskich

2.1    Wobec stwierdzenia znacznych zaległości w opłacaniu składek członkowskich, na podstawie art.7 ust.11 i art.8 ust.3 statutu oraz §3 ust.1 i 5 uchwały ZDIX-40/VI/2016 z 04.06.2016 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… – zarząd zdecydował o skreśleniu z listy członków OIGOSK n/w osobę, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę wierzytelności, na podstawie §3 ust.5 w/w uchwały  - o ile wierzytelnosci nie zostaną opłacone w zakreslonym terminie:

Mazurek Ryszard

KR

30

30

30

30

30

30

           

2015-09-25

 2.2   Na podstawie złożonych wniosków oraz przepisu §1 ust.6 uchwały Z-10/I/2011 z 16.01.2011 wpisuje się na Listę Wykładowców OIGOSK n/w osoby:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

140

Daniel Wers

ZSL 0026

B1, B

129 /12/2016

2

141

Zbigniew Facon

ZKL 0031

AM, A1, A2, A, B1, B

130 /12/2016

3

142

Roman Walerczak

CB 0030

A B C D BE CE DE

131 /12/2016

4

143

Sławomir Trzciński

CT 0098

A B C D T BE CE

132 /12/2016

5

144

Albin Janusiewicz

GKW 0009

B T

133 /12/2016

 2.3   Wobec nie uczestniczenia w XIV Seminarium szkoleniowym OIGOSK w dniu dzisiejszym zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności, o których mowa w §1 ust.9 lit. a w/w uchwały nr  Z – 10/I/2011 w sprawie  Listy Wykładowców OIGOSK
link  http://www.izbaosk.eu/index.php/178, zdecydowano o wezwaniu n/w osób do przesłania w terminie do 20 stycznia 2017 dokumentu lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii potwierdzającego uczestnictwo w 2016r w szkoleniu zorganizowanym przez inny podmiot.
Zignorowanie powyższej prośby będzie skutkować skreśleniem z Listy Wykładowcówdecyzją Zarządu OIGOSK.

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

5

6

Sas Zdzisław

WS 0001

A B C D T BE CE DE

006/01/2008

4

25

Rynio Marek

ZKL 0015

A B C D E T

023/01/2008

6

81

Świętoń Ryszard

ZK 0035

A B C D T BE CE

077/03/2008

8

113

Zabielski Jerzy

LLU 0041

A B C D T BE CE

105 /04/2009

7

121

Talar Tomasz

WG 0008

A B C

110 /10/2009

1

123

Gryglas Zbigniew

E0029

A B C D BE CE

112 /10/2009

3

131

Ozga Jan

ZKL0048

B C CE

120 /10/2011

2

138

Ochota Wacław

RJA 0027

A B C D T BE CE

127 /12/2015

Ad.3 Informacja o liczebności członków i składach zarządów OT
             wykresy 1, 2 ,3

3.2 Składy zarządów OT - stan aktualny:

OT1 ZK   [ 53\16 ] – pełny skład statutowy ( 4 osoby )
OT2 CT  [ 10\ 3 ] – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
OT3 EL   [ 15\ 3 ] – na podstawie art.31 ust.4 statutu od 01.12.2016 obowiązki zarządu OT3 wykonuje Zarząd OIGOSK
OT4 GS [ 10\12] – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
OT5 KR   [ 10\1 ] – na podstawie uchwały 2/20160925 od 25.09.2016 obowiązki zarządu OT5 wykonuje Zarząd OIGOSK
OT6 GD   [ 7\ 4 ] – na podstawie uchwały 2/20160925 od 25.09.2016 obowiązki zarządu OT6 wykonuje Zarząd OIGOSK
OT9 DGL [ 8\ 0 ] – pełny skład statutowy ( 3 osoby )
OT10 SC [ 11\ 0 ] – pełny skład statutowy ( 3 osoby )

 Ad.4 Uchwały o likwidacji oddziałów terenowych nie spełniających wymogu minimalnej liczebności, 10 członków zwyczajnych.
Jak wynika z danych prezentowanych w pkt. Ad.3 wymogu minimalnej liczebności, o której mowa w uchwale
 nr 03/20160709 z 9 lipca 2016 nie spełniają OT6 GD i OT9 DGL.


4.1 W dyskusji prezes Stencel przypomniał postawę i zachowanie p. Roberta Małka przed i na obradach IX ZD w dniu 4 czerwca 2016. Zrelacjonował treść korespondencji e-mail oraz rozmów telefonicznych z p. Dagmarą Romanowicz b. sekretarzem OT6, w których usiłował ustalić termin i miejsce WZC OT6 celem wyboru zarządu OT6.
Zaprezentował treść e-mail, cyt.
From: OIGOSK [mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ]
Sent: Sunday, December 4, 2016 10:37 PM
To: 'OSK POLDEK'
Cc: Małek Robert (...)
Subject: Rozwiązanie OT6

Pani Dagmara Romanowicz

Witam

W rozmowie telefonicznej ok. 20 października br. ustaliliśmy, że w listopadzie 2016 zostanie podjęta próba zwołania WZC OT6 celem wyboru zarządu OT6.
W tej sprawie nie skontaktowała się Pani ani żaden inny członek OT6 i to pomimo prośby, vide e-mail
Sent: Thursday, October 06, 2016 4:55 PM
Rozumiem, że w środowisku gdańskim aktualnie nie ma klimatu dla funkcjonowania oddziału terenowego OIGOSK.

...

Uwzględniając powyższe, w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 01/20161210 ws rozwiązania Oddziału Terenowego nr 6 w Gdańsku.

4.2 Wiceprezes Berent wskazał, że upłynęły ponad cztery miesiące od zawiadomienia o wymogu minimalnej liczebności OT, a to spory okres czasu na działania skutkujące spełnieniem tego wymogu.
W dyskusji o rozwiązaniu OT9 DGL głos zabrał prezes Edmund Zarzycki, który wnioskował o odstąpienie od rozwiązania oddziału terenowego w Głogowie, a jeżeli nie jest to możliwe (uchwała nr 03/20160709) wstrzymanie sie z decyzja o rozwiązaniu do czerwca 2017r. Wniosek uzasadnił prawie pewną rezygnacją z członkostwa w OIGOSK aktualnych członków.

W efekcie wielowątkowej dyskusji oraz uwzględniając wniosek prezesa Zarzyckiego i bezwzględny rygor określony uchwałą z 09.07.2016, w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 02/20161210 ws rozwiązania Oddziału Terenowego nr 9 w Głogowie z dniem 31 marca 2017!

Ad.5 Informacja o stanie przygotowań do obchodów Jubileuszu 10 - lecia działalności OIGOSK.
Uroczystość jubileuszowa odbędzie się w Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielno.
Na uroczystość jubileuszu zaproszono poprzez wysłanie profesjonalnie przygotowanych zaproszeń n/w 19 gości:

Poproszono o potwierdzenie uczestnictwa do 26 stycznia 2017

W trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano powyższą listę gości oraz zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy OIGOSK kosztów pobytowych gości.
Przewidywany wydatek na obchody Jubileuszu X-lecia to kwota ok. ...000 PLN.

Ad.6 Uchwała o terminie, miejscu i porządku obrad X Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego.
W trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto porządek obrad X ZD w dniu 04.02.2016
/ w załącznik3/ oraz poniższe zasady odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego

odpłatność:

 1. członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) oraz osoby wyróżniane z okazji Jubileuszu X-lecia – bezpłatnie / noclegw pok. 2 os 04/05.06.2016, pod warunkiem zgłoszenia w terminie do 13.01.2017.
 2. inne osoby                     ... zł/osobę: obiad, kolacja bankietowa i nocleg ze śniadaniem (w pok. 2 os 04/05.02.2017)
 3. dopł. za pok. 1 os         -   50 PLN

R-k bankowy OIGOSK właściwy dla wpłat ze wszelkich tytułów SGB Bank SA Poznań I/O Koszalin nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001

W obradach i uroczystościach jubileuszowych mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione, zaproszone i zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 13 stycznia 2017r - decyduje data doręczenia!

W przypadku nie zgłoszenia nieobecności uczestnika najpóźniej w terminie 30 stycznia 2017 kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca.

W razie konieczności wystąpienia z roszczeniem z w/w tytułu, mają zastosowanie procedury, zasady, wysokość odsetek i opłat za wezwania określone uchwałą ZDIX -40/VI/2016 z 04.06.2016 z wyłączeniem przestrzegania trzymiesięcznej zwłoki, o której mowa w §3 pkt.1 i 4 uchwały.

Ad.7 Uwzględniając dyskusję podczas poprzedzającej obrady konferencji szkoleniowej - odstąpiono od omawiania problematyki, która jest przedmiotem obrad zespołu doradczego MIB.

Ad.8 Inne.

8.1 Dyscyplina opłacania składek członkowskich za 2016r
wg. stanu na dzień 10.12.2016r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2016R wynosi
96,88%.

wykres

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 10.12.2016r

oddział

wpłacone

limit

wydatki

kwota do wykorzystania

L. członków

udział wyd

składki

wydatków

wg. r-ków

bieżąca

narastająco

31 grudnia

w limicie

OT Koszalin

         

69

19,32%

OT Toruń

         

13

64,76%

OT Łódź

         

18

63,32%

OT Słupsk

         

22

25,98%

OT Kraków

         

11

74,97%

OT Gdańsk

         

11

51,19%

OT Częstochowa

         

11

69,44%

OT Siedlce

         

0

88,83%

OT Głogów

         

8

50,35%

10.12.2016

520 847,74

192 336,98

 

328 510,76

163

 

8.2 Spotkanie wigilijne członków OT3 / 10.12.2016

Uchwala się co następuje:

1) zapłata faktury dokumentującej wydatek na tytułowe spotkanie nastąpi tylko w przypadku zachowania i spełnienia wymogów określonych w:
- Uchwała zarządu z 22 sierpnia 2012 prot. nr Z- 04/08/2012 link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/126-2012-08-22-protokol-z-posiedzenia-zarzadu-w-lodzi
-  przepisach § 4 uchwały Z – 03/III/2007

2) Zarząd akceptuje zalecenia i konkluzje oraz treść korespondencji n/w e-mail autorstwa prezesa Stencla:

 • Sent: Wednesday, November 30, 2016 3:09 PM
 • Sent: Sunday, December 04, 2016 12:23 PM
 • Sent: Monday, December 5, 2016 10:45 PM

3) Konsekwencje nieterminowej zapłaty w skutek konieczności korespondencji, uzupełnienia dokumentacji itp. Obciąża limit wydatków OT3

8.3 Zwrot wydatku na podróż prezesa OT3 na obrady XVKDZ
Stosownie do uchwały Zarządu OIGOSK z 25.09.2016, w ramach wykonywania obowiązków zarządu OT3 postanawia się zrefundować p. Janowi Papierskiemu wydatek na podróżdo Łysomic 10.12.2016 i w oparciu o formularz podróży służbowej - zaksięgować ten wydatek w koszty OT3.

8.4 W ramach pełnienia obowiązków zarządu OT3 w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności w porozumieniu z prezesem OT3 J. Papierskim Zarząd postanowił o zwołaniu WZC OT3 w dniu 11.01.2017 przyjmując uchwałę o poniższej treści:

I. Na podstawie art.31 ust.4 w związku z art.32 ust.5 statutu Zarząd OIGOSK przejął kompetencje i obowiązki zarządu OT3 Łódź z powodu utraty zdolności do podejmowania uchwał.

II. Na podstawie art.33 ust.7 statutu w środę 11 stycznia 2017 godz.19w sali Auto Szkoły Gryglas w Łodzi ul. Bratysławska 8A  zwołuje się Walne Zebranie Członków OT3 w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządu OT3 oraz Delegatów OT3 na XZD OIGOSK z n/w porządkiem obrad:

 1. Powitanie uczestników
 2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium WZC OT3 (2 osoby)
 3. Wybór Komisji Wyborczej [KW] (2 osoby)
 4. Sprawdzenie przez KW i komunikat o quorum (7 Mandatów = 50% x14 czł. Zwyczaj + 3 czł. wspieraj)
 5. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad
 6. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory członka zarządu OT3
 7. Zgłoszenie kandydatów i wybory dwóch Delegatów OT3 na XZD OIGOSK w Mielnie 4 lutego 2017
 8. Ukonstytuowanie sie nowo wybranego zarządu i zaprezentowanie pełnionych funkcji
 9. Dyskusja

8.5 Wobec Informacji prezesa Stencla o zgłoszeniu uczestnictwa w WZC OT5 w pierwotnym terminie 12.12.2016 tylko jednego członka ( St. Grudzień) - Zarząd w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę o treści jn: 

I.     Na podstawie art.33 ust.7 statutu w niedzielę 15 stycznia 2017 godz.11 w Krakowie ul. Rynek Podgórski 2/9 zwołuje się Walne Zebranie Członków OT5 w celu przeprowadzenia wyborów prezesa i zarządu OT5 oraz wyboru 2 Delegatów OT5 na XZD OIGOSK z n/w porządkiem obrad:

 1. Powitanie uczestników
 2. Wybór i ukonstytuowanie się Prezydium WZC OT5 (2 osoby)
 3. Wybór Komisji Wyborczej [KW] (2 osoby)
 4. Sprawdzenie przez KW i komunikat o quorum (5 Mandatów)
 5. Zaprezentowanie i zatwierdzenie porządku obrad
 6. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory prezesa zarządu OT5
 7. Zgłoszenie kandydatów i tajne wybory pozostałych (2) członków zarządu OT5
 8. Ukonstytuowanie sie nowo wybranego zarządu i zaprezentowanie pełnionych funkcji
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybory dwóch Delegatów OT5 na X Zebranie Delegatów OIGOSK w dniu 4 lutego 2017 w Mielnie k. Koszalina
 10. Dyskusja

   II.     W terminie do 10 stycznia 2017 należy potwierdzić uczestnictwo w obradach tytułowego WZC OT5, w formie e-mail lub wiadomości sms. Brak potwierdzenia w zakreślonym terminie będzie traktowana jako nieobecność!

8.6 prezes Stencel wskazując na dostępność w Internecie podstawowych informacji zamieszczonych w CEIDG oraz Rejestrach KRS uzasadnił potrzebę uaktualnienia wzorców Deklaracji przystąpienia do OIGOSK szczególnie w zakresie wymaganych załączników. Po zaprezentowaniu, w formie aklamacji przy obecności wszystkich członków Zarządu przyjęto wzorce Deklaracji, w załączeniu.

8.7 Po zreferowaniu problematyki przez prezesa Stencla oraz dyskusji ,w formie aklamacji przy obecności wszystkich wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o wystąpieniu do KRS Koszalin i podjęto Uchwałę nr 05 / KDZ / 2016 w sprawie wniosku z 11 października 2016 wojewody zachodniopomorskiego do KRS K-lin o zastosowanie sankcji określonych przepisem art.13 ustawy o izbach gospodarczych.

Zredagował: Daniel Wers sekretarz

Załączniki:

 1. Uchwała nr 1/20161210,
 2. Uchwała nr 2/20161210,
 3. porządek obrad X ZD oraz zasady odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego,
 4. wzorzec Deklaracji Członka Zwyczajnego,
 5. wzorzec Deklaracji Członka Wspierającego,
 6. Uchwała nr 05 / KDZ / 2016

Uchwała nr 05 / XVKDZ / 2016

Kolegium Doradczego Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie
ws wniosku z 11 października 2016 wojewody zachodniopomorskiego do KRS K-lin o zastosowanie sankcji określonych przepisem art.13 ustawy o izbach gospodarczych

            Kolegium Doradcze Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK z/s w Koszalinie na obradach w dniu 10.12.2016 w Hotelu Monet w Łysomicach.
Działając na podstawie art.17 ust.8 i 10 statutu oraz §1 ust.3 uchwały Z-09/III/2010 z 05.03.2010 przedstawia niniejsze stanowisko.

I. W związku z opublikowaniem w Internecie, link https://www.facebook.com/Dla-OSK-i-instruktorów-371289119567105/  w/w wniosku, pisma znak P-1.0552.16.2016.EM, w którym Wojewoda zachodniopomorski przesyła do sądu rejestrowego zarzuty autorstwa kilkunastu, w tym kilku byłych sfrustrowanych członków z wnioskiem o rozważenie zastosowania działań dyscyplinujących przewidzianych w art.13 ust.2 ustawy o izbach gospodarczych niżej podpisani członkowie funkcyjni oświadczają co następuje:

1) Działania i uchwały podejmowane przez władze OIGOSK, są zgodne ze statutem i obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Zarząd na dorocznych obradach Zebrania Delegatów przedstawia obszerne sprawozdania z działalności oraz szczegółowe sprawozdania opisujące przychody i wydatki OIGOSK.

2) Zarząd, w tym i w aktualnym składzie osobowym od lat z korzyścią dla organizacji oraz zdecydowanej większości jej członków prężnie działa:

- organizując cykliczne przedsięwzięcia szkoleniowe o problematyce dotyczącej środowiska ośrodków szkolenia kierowców,
- wspomagając logistycznie i dofinansowuje z funduszy OIGOSK uczestnictwo w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
- korespondencjami e-mail na bieżąco zawiadamia członków o zmianach przepisów prawnych dotyczących szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców,
- aktywnie uczestnicząc w konsultacjach społecznych aktów prawnych,
- inicjując wiele przedsięwzięć w ramach aktywnej współpracy z organizacjami społecznymi środowiska ośrodków szkolenia,
- organizując rankingi zdawalności egzaminów w WORD mobilizujące instruktorów do konstruktywnej rywalizacji oraz dbałości o efekty szkolenia mierzone zdawalnością egzaminów państwowych uzyskaną przez osoby szkolone oraz wspiera takie przedsięwzięcia organizowane przez inne organizacje,
- organizując przedsięwzięcia integracyjno – poznawcze (np. ostatnio wyjazd do Sztokholmu 14 -17. 05.2016, we wrześniu 2013 do Turcji),

3) Procedury w zakresie dysponowania majątkiem OIGOSK obowiązują od powstania Izby.
W dotychczasowym prawie 10 – letnim okresie działalności właściwy statutowy organ kontrolny tj. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła jakichkolwiek nieprawidłowości w obszarze gospodarowania finansami.
Ten organ kontrolny analizował i badał również zarzuty podnoszone w liście otwartym z 02.06.2016 autorstwa p. Wojtanowicza – konkludując w protokole z 26 sierpnia 2016 że nie stwierdził jakichkolwiek nieprawidłowości

4) Jak wynika z pisemnych oświadczeń większość członków utożsamia się z działaniami władz i nie podziela tez wzmiankowanego listu otwartego

Jesteśmy zaskoczeni, że wojewoda ignorując obszerne, udokumentowane wyjaśnienia Zarządu dał wiarę chybionym zarzutom autorstwa kilku byłych członków.

Bulwersuje fakt, że o wzmiankowanym wniosku wojewody zachodniopomorskiego dowiadujemy się z publikacji na witrynie Internetowej o tendencyjnym charakterze.
Naszym zdaniem okoliczność ta narusza standardy i rodzi brak zaufania do organów Państwa.

Wierzymy, że nieodpowiedzialnymi działaniami organów władzy publicznej nie zostanie zaprzepaszczony wieloletni dorobek naszej organizacji oraz społeczny wysiłek jej działaczy i liderów.

II. Niniejszą uchwałę należy przesłać do:
- Sąd Rejonowy Koszalin IX Wydział KRS
- Wojewoda Zachodniopomorski
- Minister Infrastruktury i Budownictwa

protokołował  Daniel Wers, sekretarz

 podpisy członków KDZ

1        Roman Stencel – prezes / prezes OT1   
2        Piotr Berent – wiceprezes / sekretarz OT
3        Zbigniew Facon – wiceprezes     
4        Daniel Wers – sekretarz 
5        Katarzyna Szambelan - skarbnik    
6        Sławomir Trzciński - prezes OT2 Toruń   
7        Jan Papierski - prezes OT3 Łódź   
8        Mariusz Szambelan - prezes OT4 Słupsk    
9        Edmund Zarzycki - prezes OT9 Głogów     
10      Wiesław Kociak - przewodniczący KR  
11     Janusz Szambelan - przewodniczący SK