2017-12-09 Słupsk: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 9 grudnia 2017 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Protokół nr Z- 04/12/2017 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 9 grudnia 2017 w Słupsku
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel                - prezes, 
Piotr Berent                      - wiceprezes,           
Daniel Wers                      - sekretarz,     
Katarzyna Szambelan      - skarbnik,              
Wiesław Kociak                  - Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan             -  Przewodniczący SK     

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

  1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 23.09.2017 prot. Z - 03/09/2017 { ref. sekretarz D. Wers},
  2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2017r. {ref. R Stencel i K. Szambelan }, Uchwała ws przyjęcia preliminarza finansowego na 2018r
  3. Dyskusja i uchwała ws ... sygn.  8171/17/339  { ref. R Stencel },
  4. Wstępne projekty uchwał XI Zebrania Delegatów OIGOSK zaplanowanego na 10 lutego 2018 {ref. R Stencel}
  5. Intencyjna, wstępna uchwała ws. zorganizowania w 2018r kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego {ref. R Stencel}.
  6. Inne:

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 03/09/2017 – bez uwag.
Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/398-2017-09-23-slupsk-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

 

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2017r

Zapoznano sie ze szczegółową ewidencją składkową, liczebnością członków itp.
Prezentowane tabele oraz zobrazowania graficzne obejmujące również dane z lat poprzednich jednoznacznie wskazują niestety na tendencję malejącą w zakresie liczebności członków i związanym z tym spadkiem wolumenu przychodu z tytułu składek członkowskich.


Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 09.12.2017r

TABELA1

Wg. stanu na dzień 09.12.2017r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2017R jest zadawalająca i wynosi 95,29% przy wymaganych 100% = 12mcy/12!.

          WYKRES1                                WYKRES2

Szczególnie wnikliwie przeanalizowano wykonanie przychodów i wydatków ze źródeł i tytułów wyszczególnionych w aktualnie obowiązującym preliminarzu finansowym na 2017r.

- przychody zrealizowano w                                                     103,58%               ...... PLN
- wydatki zrealizowano w                                                          92,18%                ...... PLN
- nadwyżka wydatków nad przychodami(strata)                                                  .... PLN


W dyskusji nad planami wydatków w 2018r wskazywano na konieczność kontynuacji :
- współorganizowania i partycypacji w finansowaniu uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
- organizowania i finansowania konferencji szkoleniowych,
- organizowania i dofinansowania uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych,
- utrzymania dotychczasowego stopnia dofinansowania przedsięwzięć z funduszy OIGOSK

Naturalnie Zarząd ma świadomość, że realizacja powyższych planów będzie skutkować deficytem budżetowym w 2018r!
Jednak potencjalnie możliwe do uzyskania korzyści perspektywiczno - wizerunkowe uzasadniają ewentualną okresową stratę finansową działalności.

Uwzględniając powyższe, w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Preliminarz Finansowy na 2018r (w załączniku).

Ad.3 Zarząd po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę ws sygn.  8171/17/339.

...

Ad.4 Wstępne projekty uchwał XI Zebrania Delegatów OIGOSK zaplanowanego 10 lutego 2018.

Po dyskusji postanowiono przygotować projekty uchwał i przedstawić je do uchwalenia na XI ZD
- …,
- …,
- …
Przyjęcie tekstów projektów uchwał, regulaminów nastąpi na kolejnych obradach Zarządu planowanych przed obradami XI ZD.

Ad.5 Reagując konstruktywnie na postulaty członków Zarząd zdecydował w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności o wszczęciu procedur pozyskania ofert kosztowo - programowych celem realizacji we wrześniu 2018r kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego.

Ad.6 Sprawy inne.

6.1  XV Konferencja Szkoleniowa OIGOSK

Nawiązując do uchwał: z 20.05.2017 ( vide pkt. ad.6 prot. Z-02/05/2017) oraz 23.09.2017 i 26.10.2017oraz z uwagi na fakt, że zainteresowanie uczestnictwem w konferencji zgłosili w zdecydowanej większości członkowie z Torunia i okolic. W formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności Zarząd zdecydował, że XV Konferencja Szkoleniowa OIGOSK, odbędzie się w Toruniu 16 grudnia 2017.

6.2  Relacja ze spotkania 15 listopada 2017 zespołu doradczego MIB z Panem Markiem Chodkiewiczem nowym podsekretarzem stanu ( po rezygnacji J. Szmita)

Nowy podsekretarz stanu w MIB szczegółowo zapoznał się z dotychczasowymi pracami zespołu doradczego oraz prezentowanymi na spotkaniu uzasadnieniami proponowanych zmian.

Konkludując spotkanie Pan Marek Chodkiewicz wyraził przekonanie o konieczności wdrożenia do systemu prawnego większości propozycji zespołu, szczególnie w zakresie standaryzacji wymogów i nadzoru działalności ośrodków szkolenia kierowców oraz ośrodków szkolenia , o których mowa w ustawie o transporcie drogowym

6.3  Dyskutowano również prośbę MIB z 30.11.2017 o przesłanie informacji nt:

- kosztu wynajmu (eksploatacji) placu manewrowego i sal wykładowych oraz własność – najem
- liczby przeprowadzonych w 2016 i 2017r kursów na poszczególne kat. pr. jazdy

- liczby przedsiębiorców posiadających plac manewrowe i sale wykładowe na wyłączność
-
kosztu odbycia obowiązkowych corocznych warsztatów dosk. zawodowego instruktorów
- przeciętnej ceny kursu na poszczególne kat. pr. jazdy

Prezes poinformował, że jak na razie na prośbę wysłaną e-mail Sent: Monday, December 4, 2017 10:29 PModpowiedziało tylko 13 członków.

Zarząd apeluje aby w zakreślonym terminie 20171212 informację przesłała jak największa liczba członków albowiem rzetelne wiarygodne i aktualne dane statystyczne pochodzące od możliwie dużej liczby przedsiębiorców prowadzących OSK (aktualnie ok. 5 500) pozwolą na obiektywne wnioski i w konsekwencji racjonalne zmiany uregulowań prawnych.

Załączniki:

  1. Lista obecności,
  2. Preliminarz Finansowy na 2018r,
  3. Odpowiedź Zarządu OIGOSK na wniosek ... z 08.08.2017,

 

protokołował: Daniel Wers sekretarz

 

opublikował R. Stencel