2017-12-09 Słupsk: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 9 grudnia 2017 22:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Protokół nr Z- 04/12/2017 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 9 grudnia 2017 w Słupsku
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel                - prezes, 
Piotr Berent                      - wiceprezes,           
Daniel Wers                      - sekretarz,     
Katarzyna Szambelan      - skarbnik,              
Wiesław Kociak                  - Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan             -  Przewodniczący SK     

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

  1. Odczytanie protokołu z poprzednich obrad Zarządu 23.09.2017 prot. Z - 03/09/2017 { ref. sekretarz D. Wers},
  2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2017r. {ref. R Stencel i K. Szambelan }, Uchwała ws przyjęcia preliminarza finansowego na 2018r
  3. Dyskusja i uchwała ws ... sygn.  8171/17/339  { ref. R Stencel },
  4. Wstępne projekty uchwał XI Zebrania Delegatów OIGOSK zaplanowanego na 10 lutego 2018 {ref. R Stencel}
  5. Intencyjna, wstępna uchwała ws. zorganizowania w 2018r kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego {ref. R Stencel}.
  6. Inne:

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 03/09/2017 – bez uwag.
Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/398-2017-09-23-slupsk-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

 

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2017r

Zapoznano sie ze szczegółową ewidencją składkową, liczebnością członków itp.
Prezentowane tabele oraz zobrazowania graficzne obejmujące również dane z lat poprzednich jednoznacznie wskazują niestety na tendencję malejącą w zakresie liczebności członków i związanym z tym spadkiem wolumenu przychodu z tytułu składek członkowskich.


Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 09.12.2017r

TABELA1

Wg. stanu na dzień 09.12.2017r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2017R jest zadawalająca i wynosi 95,29% przy wymaganych 100% = 12mcy/12!.

          WYKRES1                                WYKRES2

Szczególnie wnikliwie przeanalizowano wykonanie przychodów i wydatków ze źródeł i tytułów wyszczególnionych w aktualnie obowiązującym preliminarzu finansowym na 2017r.

- przychody zrealizowano w                                                     103,58%               ...... PLN
- wydatki zrealizowano w                                                          92,18%                ...... PLN
- nadwyżka wydatków nad przychodami(strata)                                                     .... PLN


W dyskusji nad planami wydatków w 2018r wskazywano na konieczność kontynuacji :
- współorganizowania i partycypacji w finansowaniu uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
- organizowania i finansowania konferencji szkoleniowych,
- organizowania i dofinansowania uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych,
- utrzymania dotychczasowego stopnia dofinansowania przedsięwzięć z funduszy OIGOSK

Naturalnie Zarząd ma świadomość, że realizacja powyższych planów będzie skutkować deficytem budżetowym w 2018r!
Jednak potencjalnie możliwe do uzyskania korzyści perspektywiczno - wizerunkowe uzasadniają ewentualną okresową stratę finansową działalności.

Uwzględniając powyższe, w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Preliminarz Finansowy na 2018r (w załączniku).

Ad.3 Zarząd po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę ws sygn.  8171/17/339.

...

ciąg dalszy wkrótce

 

opublikował R. Stencel