2018-04-07 Łysomice: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 15 kwietnia 2018 23:15

 

 

  Protokół nr Z- 02/04/2018 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu 7 kwietnia 2018 w Łysomicach
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel                - prezes, 
Piotr Berent                      - wiceprezes,           
Zbigniew Facon                - wiceprezes,           
Wiesław Kociak                  - Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan             -  Przewodniczący SK     

 

 Obradom przewodniczył prezes Zarządu Roman Stencel.
Wobec usprawiedliwionej nieobecności sekretarza D. Wersa kol. R. Stencel poprosił kol. Piotra Berenta o protokołowanie obrad i przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad

1)  odczytanie protokołu nr  Z - 01/02/2018 z poprzednich obrad Zarządu 10.02.2018,

2)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel  }

3)  informacja o liczebności członków,  dyscyplina opłacania składek członkowskich  oraz {ref.  R. Stencel  },

4) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK  { ref. R. Stencel } ,

5) Inne.

Ad.1 odczytanie protokołu Z - 01/02/2018 – bez uwag.
wiceprezes P. Berent przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 10.02.2018r

Ad.2 Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

2.1    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                     Status / oddział

1   Robert Łakomy                    wspierający: OT10 Częstochowa

2      Paweł Jambor                      wspierający: OT10 Częstochowa

3      Janusz Lubas                       zwyczajny: OT10 Częstochowa

4      Jerzy Białecki                       zwyczajny: OT2 Toruń


2.2   Dłużnicy składkowi OIGOSK (za okres powyżej 3 miesięcy) stan na 7 kwietnia 2018r
Przeanalizowano dyscyplinę opłacania składek członkowskich  oraz korespondencję ws. regulowania zaległości. 
Celem poprawy sytuacji w tym zakresie – jednogłośnie zdecydowano o wysyłce wezwań z naliczeniem opłaty oraz odsetek do członków zalegających z zapłatą wierzytelności przez okres przekraczający  trzy miesiące. 
Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniu i w okolicznościach braku reakcji na kilkukrotne wezwania - wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu w Koszalinie. 
Powyższe dotyczy również członków posiadających nieopłacone wierzytelności w dniu 11 kwietnia 2018. 

wykaz członków

 

2.3   jednogłośnie zdecydowano o przychyleniu się do prośby z 25 lutego 2018 i na podstawie art.8 ust.3 statutu i §3 ust.1 uchwały ZDXI – 47 / II / 2018 skreślić p. KK z listy członków OIGOSK

2.4   jednogłośnie zdecydowano o przychyleniu się do pisemnej prośby kol. AngeL z 11 lutego 2018 i na podstawie §1 ust.3 uchwały ZDXI – 47 / II / 2018 zaaprobowano ratalną spłatę pierwszej opłaty członkowskiej w 12 ratach miesięcznych po 50 PLN płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od marca 2018.

2.5   Lista Wykładowców OIGOSK

Uwzględniono wyjaśnienia kol. Zd S i KSz usprawiedliwiające nieobecność na XV konferencji szkoleniowej 16.12.2017. Pozostałe osoby zagrożone skreśleniem z Listy Wykładowców były uczestnikami dzisiejszej XVI konferencji szkoleniowej.
Wobec powyższego odstąpiono od skreślenia tych osób.

 

Ad.3 Informacja o liczebności członków, dyscyplinie opłacania składek członkowskich.

3.1   Liczebność członków OT na 7 kwietnia 2018: 100 / 137

3.2   Dyscyplina opłacania składek członkowskich.

   Wykres 1                   Wykres 2

Ad.4 Lokaty Terminowe

Jednogłośnie zaakceptowano poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu 
 
tabela

Ad.5 Inne

ciąg dalszy wkrótce