2018-04-07 Łysomice: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 15 kwietnia 2018 23:15

 

  Protokół nr Z- 02/04/2018 z obrad Zarządu OIGOSK w dniu  
7 kwietnia 2018 w Łysomicach
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel                - prezes, 
Piotr Berent                      - wiceprezes,           
Zbigniew Facon                - wiceprezes,           
Wiesław Kociak                  - Przewodniczący KR        
Janusz Szambelan             -  Przewodniczący SK     

 

 Obradom przewodniczył prezes Zarządu Roman Stencel.
Wobec usprawiedliwionej nieobecności sekretarza D. Wersa kol. R. Stencel poprosił kol. Piotra Berenta o protokołowanie obrad i przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad

1)  odczytanie protokołu nr  Z - 01/02/2018 z poprzednich obrad Zarządu 10.02.2018,

2)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel  }

3)  informacja o liczebności członków,  dyscyplina opłacania składek członkowskich  oraz {ref.  R. Stencel  },

4) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK  { ref. R. Stencel } ,

5) Inne.

 

Ad.1 odczytanie protokołu Z - 01/02/2018 – bez uwag.
wiceprezes P. Berent przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 10.02.2018r

 

Ad.2 Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

2.1    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
a)
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                     Status / oddział

1  Roman Osuch                                         wspierający: OT1 Koszalin

2  Robert Łakomy                                       wspierający: OT10 Częstochowa

Paweł Jambor                                        wspierający: OT10 Częstochowa

Janusz Lubas                                        zwyczajny: OT10 Częstochowa

Jerzy Białecki                                         zwyczajny: OT2 Toruń

Poradnia Psychologiczna Szambelan;
    OSK "PRAWKO C" K.J. Szambelan
    Spółka Jawna                                        zwyczajny: OT4 Słupsk

b) Pozytywnie rozpatrzono wniosek z 04.04.2018 kol. Romana Osucha o przeksięgowanie nadpłaty z 02.10.2017 ... na poczet pierwszej opłaty składkowej. 

c) Pozytywnie rozpatrzono wniosek z 05.04.2018 kol. Janusza Szambelana o przeksięgowanie nadpłaty jego składek w kwocie 210 PLN na poczet pierwszej opłaty składkowej należnej od podmiotu Poradnia Psychologiczna Szambelan; Ośrodek Szkolenia Kierowców "PRAWKO C" K.J. Szambelan Spółka Jawna Słupsk i rozłożenie pozostałej części na raty.


2.2   Dłużnicy składkowi OIGOSK (za okres powyżej 3 miesięcy) stan na 7 kwietnia 2018r
Przeanalizowano dyscyplinę opłacania składek członkowskich  oraz korespondencję ws. regulowania zaległości. 
Celem poprawy sytuacji w tym zakresie – jednogłośnie zdecydowano o wysyłce wezwań z naliczeniem opłaty oraz odsetek do członków zalegających z zapłatą wierzytelności przez okres przekraczający  trzy miesiące. 
Po bezskutecznym upływie terminu zakreślonego w wezwaniu i w okolicznościach braku reakcji na kilkukrotne wezwania - wystąpić z pozwem o zapłatę do sądu w Koszalinie. 
Powyższe dotyczy również członków posiadających nieopłacone wierzytelności w dniu 11 kwietnia 2018. 

wykaz członków

 

2.3   jednogłośnie zdecydowano o przychyleniu się do prośby z 25 lutego 2018 i na podstawie art.8 ust.3 statutu i §3 ust.1 uchwały ZDXI – 47 / II / 2018 skreślić p. KK z listy członków OIGOSK

2.4   jednogłośnie zdecydowano o przychyleniu się do pisemnej prośby kol. AngeL z 11 lutego 2018 i na podstawie §1 ust.3 uchwały ZDXI – 47 / II / 2018 zaaprobowano ratalną spłatę pierwszej opłaty członkowskiej w 12 ratach miesięcznych po 50 PLN płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od marca 2018.

2.5   Lista Wykładowców OIGOSK

Uwzględniono wyjaśnienia kol. Zd S i KSz usprawiedliwiające nieobecność na XV konferencji szkoleniowej 16.12.2017. Pozostałe osoby zagrożone skreśleniem z Listy Wykładowców były uczestnikami dzisiejszej XVI konferencji szkoleniowej.
Wobec powyższego odstąpiono od skreślenia tych osób.

 

Ad.3 Informacja o liczebności członków, dyscyplinie opłacania składek członkowskich.

3.1   Liczebność członków OT na 7 kwietnia 2018: 100 / 140

3.2   Dyscyplina opłacania składek członkowskich.

   Wykres 1                   Wykres 2

Ad.4 Lokaty Terminowe

Jednogłośnie zaakceptowano poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu 
 
tabela

Ad.5 Inne

1) Po szczegółowej analizie jednogłośnie wybrano najkorzystniejszą ofertę zabezpieczenia logistycznego oraz programu wyjazdu integracyjno - zawodowego do Pragi - Budapesztu 16 - 21 września 2018 i przyjęto zasady uczestnictwa oraz dofinansowania z funduszy OIGOSK [załącznik 2]

 

2) Prezes Stencel zrelacjonował problematykę i stopień zaawansowania spływu z Word-ów informacji publicznej odnośnie dysponenta pojazdu, którym prowadzono egzaminy na prawo jazdy w 2017r. Aktualnie nie doręczono kompletnej informacji z kompatybilnymi danymi z:  

1. Word Bydgoszcz

2. Word Jelenia Góra

3. Word Katowice

4. Word Konin

5. Word Łódź

6. Word Toruń

 Dlatego w/w w trybie art. 54 §4 uppsa wezwano do niezwłocznego usunięcia naruszeń prawa.
Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptował dotychczasowe i zaprezentowane przyszłe inicjatywy, w tym skargowe - celem pozyskania wnioskowanych danych.

 

3) W związku z przepisami RODO jednogłośnie zaakceptowano zmiany treści wzorców deklaracji członkowskich, w załączeniu

 

4) Finansowanie uczestnictwa zawodników OIGOSK w XIX Konkursie Instruktor 2018 Roku 22 – 23 czerwca 2018 w Pile.
Ufundowanie i wręczenie nagrody dla zwycięzcy jednej z konkurencji tego konkursu. 

Uwzględniając niewątpliwe korzyści wizerunkowe oraz efekty uczestnictwa w dotychczasowych konkursachzdecydowano
osfinansowaniu z funduszy ogólnych kosztów zbiorowej podróży samochodem oraz pobytowych dwóch zawodników OIGOSK wraz z opiekunem. Natomiast wpisowe 2 x 100 PLN może być finansowane z funduszy OT, do którego ewidencyjnie przypisani są zawodnicy.
Pozytywnie rozpatrzono wniosek prezesa PFSSK K. Bandosa o ufundowanie nagrody o wartości w max kwocie ...+ puchar dla zwycięzcy jednej z konkurencji . 

 

Jednocześnie w związku z towarzyszącymi konkursowi uroczystościami Jubileuszu X – lecia Stowarzyszenia Instruktorów i Ośrodków Szkolenia Kierowców w Pile zdecydowano o zakupie w max. kwocie ... PLN i wręczeniu okazjonalnych gratulacji. 

Powyższe uchwały przyjęto w formie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności. 

 

5) Jednogłośnie zaakceptowano obszerne fragmenty protokołu Z-01/02/2018 opublikowane na witrynie internetowej link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/406-2018-02-10-mielno-protokol-z-obrad-xvi-kdz-i-zarzadu-oigosk
 

W załączeniu:

  1. Lista obecności

  2. Zasady uczestnictwa i dofinansowania członkom uczestnictwa w szkoleniowo – integracyjnym wyjeździe autokarowym do Praga – Budapeszt w 16 -21 września 2018r.

  3. Deklaracja Członka Zwyczajnego wzór 20180407

  4. Deklaracja Członka Wspierającego wzór 20180407

  5. imienny wykaz dłużników składkowych (pow .3 m-ce) po 10 kwietnia 2018

Protokołował

Piotr Berent,wiceprezes