2019-04-06 Mielno protokół z obrad XVII KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 10 kwietnia 2019 23:55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Protokół Nr Z- 01/04/2019 z obrad w dniu 06.04.2019
Zarządu OIGOSK
z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XVII)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:
Roman Stencel / prezes OT1                        - prezes,                
Piotr Berent / prezes OT2
                             - wiceprezes,                
Zbigniew Facon                                           - wiceprezes,               
Katarzyna Szambelan / prezes OT4
            - skarbnik,                     
Daniel Wers                                                 
- sekretarz,                    
Mirosław   Jambor                                          
prezes OT 10                 
Wiesław Kociak                                           Przewodniczący KR     
Janusz Szambelan                                      
Przewodniczący SK        

Obrady rozpoczęto o godz.11:15 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad
1)  odczytanie protokołu nr  Z - 04/12/2018 z poprzedniego posiedzenia zarządu 28.12.2018 {ref. wiceprezes Berent},
2)  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2018 { ref. prezesi OT}.
3)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel  }
4)  informacja o liczebności członków,  sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz sprawozdanie finansowe za 2018 {ref. skarbnik Szambelan, R. Stencel  },
5)   Przedstawienie porządku obrad XII ZD { ref. R. Stencel },
6)   Prezentacja projektów uchwał ZDXII { ref. R. Stencel }
7) Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe OIGOSK  { ref. R. Stencel } ,
8) Inne.
- uchwała 01/20190406 ws pomniejszenia limitu wydatków OT4
- wyjazd do Lwowa, okolic 7-12 września 2019
- finansowanie uczestnictwa w XX Konkursie Instruktor 2019 Roku Katowice 7 – 8 czerwca 2019
- kolejne zawirowania personalne w kierownictwie MI

Ad.1 odczytanie protokołu Z - 04/12/2018 – bez uwag.
Wiceprezes P. Berent przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 28.12.2018r
W uzupełnieniu prezes Stencel poinformował:

1.1 Pismem Departamentu Administracji Publicznej MSW i A z 10 stycznia 2019 uznano zasadność skargi z 20181201 na bezczynność Wojewody Zachodniopomorskiego (ad.pkt.7.2 prot. Z-04/12/2018)

1.2 Word Częstochowa 30 stycznia 2019 przekazał informacje o kwotach przychodu w 2017 i 2018r z tytułu udostępnienia placu manewrowego osk i instruktorom (ad. pkt.7.5 prot. Z-04/12/2018)

Ad.2   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2018.
Przedstawiciele oddziałów terenowych zaprezentowali działalność w 2018r

Ad.3  Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

3.1    Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przekształcono status członkowski / przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.

Nazwa

siedziba

Status / oddział

1

Violetta Różycka

89-500 Tuchola

przekształcenie -> zwyczajny: OT2 Toruń

3.2   Dłużnicy OIGOSK (za okres co najmniej 3 miesięcy) stan na 11 kwietnia 2019r

Przeanalizowano listę dłużników składkowych ( załącznik nr 2 )
W razie stwierdzenia
zaległości w opłacaniu wierzytelności w okresie co najmniej 3 miesięcy– jednogłośnie zdecydowano o:
- wysyłce
wezwań z naliczeniem opłaty oraz odsetek,
- w okolicznościach bezskutecznego upływu zakreślonego terminu należy wystąpić z pozwem do sądu.

3.3   Wobec braku reakcji JP na wezwania do zapłaty kosztów postępowania przed Sądem Koleżeńskim w sprawie SK/1/2018 - jednogłośnie zdecydowano o wystąpieniu z pozwem do sądu w Koszalinie – na podstawie przepisów: art.7 ust.11 statutu oraz §3 uchwały ZDXI-47/II/2018 i regulaminu sądu koleżeńskiego.

 3.4   Wobec rezygnacji z członkostwa w OIGOSK wystąpiły okoliczności, o których mowa w §1 ust.4 lit. a uchwały nr  Z – 10/I/2011 w sprawie Listy Wykładowców OIGOSK link  http://www.izbaosk.eu/index.php/178,
dlatego na podstawie §1 ust.9 lit. b w/w uchwały
Skreśla się z Listy Wykładowców OIGOSK n/w osoby:

Lp.

Poz.

Nazwisko imię

Nr uprawnień

uprawnienia

zaświadcz nr

1

6

Sas Zdzisław

WS 0001

A B C D T BE CE DE

006/01/2008

2

129

Żuchowicz Adam

ZSW 0011

A B C D T BE CE

118 /10/2011

Uwzględniając powyższe, aktualnie w Liście Wykładowców wyszczególnia się 18 osób!

Ad.4 Informacja o liczebności członków sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich  oraz Sprawozdanie Finansowe za 2018.

4.1   Liczebność członków OT na 31 grudnia 2018:99 / 139

            wykres kołowy / OT

          wykres liniowy / narastająco

4.2   Dłużnicy OIGOSK (za okres co najmniej 3 miesięcy) stan na 11 kwietnia 2019r

Przeanalizowano listę dłużników składkowych ( załącznik nr 2 )

W razie stwierdzeniazaległości w opłacaniu wierzytelności w okresie co najmniej 3 miesięcy– jednogłośnie zdecydowano o:
- wysyłce
wezwań z naliczeniem opłaty oraz odsetek,
- w okolicznościach bezskutecznego upływu zakreślonego terminu należy wystąpić z pozwem do sądu.

4.3   Sprawozdanie Skarbnika za 2018r
Szczegółowo zaprezentowano i omówiono wszystkie tytuły przychodów i wydatków w 2018r.

4.4   Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2018

Zaprezentowano i omówiono Bilans Finansowy i Rachunek Wyników.
Aktywa i Pasywa stanowią kwotę M TTT 192,81 PLN
Wynik finansowy za 2018r jest dodatni, określony kwotą: T 316,30PLN

Ad.5   Zaprezentowano  porządek obrad XII ZD przyjętego na obradach Zarządu w dniu 28 grudnia 2018.

Prezes Stencel przywołał treść 3 korespondencji e-mail (26, 28.03 i 05.04.2019) autorstwa kol. JS dot. protokołów z WZC OT.. w dniu 15 marca 2019. W protokołach wyszczególniono uchwałę ws. nadania JS  godności członka honorowego, cyt.
Kol DM zaproponował, żeby wystąpić do Zarządu Izby o nadanie tytułu Członka Honorowego dla kol. JS. Wniosek swój motywował tym iż kol ... jest wieloletnim członkiem Izby, jej członkiem   założycielem, od lat angażuje się w działania OT.. na naszym terenie. Jest najbardziej rozpoznawalnym członkiem izby w środowisku szkoleniowym na naszym terenie.

Prezes ... poprosił członków komisji wyborczej o wydanie kart do głosowania tajnego.
Przeprowadzono głosowanie tajne. Głosowało 9 Mandatów:
8 głosów  za”, 0 głosów  przeciw”  1 głos        wstrzymał się

Wobec uchybienia wymogu zachowania 14 dniowemu terminu (23.03.2019) określonego przepisem art.15 ust.1 statutu - przy jednym sprzeciwie , większością głosów zdecydowano nie nadawać dalszego biegu w/w uchwale WZC OT..

Ad.6   Prezentacja projektów uchwał XII Zebrania Delegatów.

Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano przedstawione projekty uchwał:

  • Projekt uchwały nr ZDXII-49/ IV /2019 ws zmian statutu i regulaminu wyborów {art.16 ust.2, art.34 ust.1 statutu}
  • Projekt uchwały nr ZDXII-50/ IV /2019 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2018 orazzaksięgowaniuzysku z działalności finansowej w 2018r
  • Projekt uchwały nr ZDXII-51/ IV /2019 ws Rzecznika Praw Przedsiębiorcy OSK
  • Projekt uchwały nr ZDXII-52/ IV /2019 ws Inicjatywy Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów

Ad.7 Lokaty Terminowe

Jednogłośnie zaakceptowano poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z-01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu

               Tabela

Ad.8 Inne

1. Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20190406 z 6 kwietnia 2019 ws. pomniejszenia limitu wydatków w 2019r zarządu OT4 w SłupskuNa podstawie art.19 Statutu i Uchwały Z-11/VIII/2011 z 16.08.2011 postanawia się co następuje:

I. Na podstawie §4 Uchwały Z-11/VIII/2011 limit wydatków OT4 Słupsk w 2019r pomniejsza się o kwotę 800 PLN / osiemset /

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.
Uzasadnienie w załączonej uchwale

2. Wyjazd do Lwowa, okolic
Zdecydowano, że  z uwagi na zbyt małą liczbę w stosunku do kalkulacyjnego mim. zgłoszeń na wyjazd do Lwowa w  pierwotnie planowanym  terminie maj 2019 - wyjazd zostanie zrealizowany dopiero w terminie
7-12 września 2019.
Część zainteresowanych wyjazdem osób zgłaszała kolizyjność terminu majowego, dlatego jest wysoce prawdopodobnym, że wyjazd w terminie wrześniowym zostanie zrealizowany.
Zgłaszający uczestnictwo w wyjazdu w nowym terminie wrześniowym są obowiązani do:
- przesłania najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2019 zgłoszenia wg. załączonego wzorca
- wpłaty w terminie do 30 kwietnia 2019 na r-k bankowy nr
07 1610 1162 2013 0001 4296 0001 zaliczki w wysokości 50% kwoty należnej odpłatności, a w terminie 15 lipca 2019 dopłaty pozostałej należności.

Ceny, kwoty i zasady odpłatności uczestników nie ulegają zmianie!

3. Przypomniano o Liście Wykładowców OIGOSK prezentowanej na witrynie internetowej
link http://www.izbaosk.eu/index.php/2-uncategorised/178-wykladowcy-oigosk
Zaapelowano o zachęcanie członków do wpisywania się.

4. Na wniosek WZC OT10 z 28.02.2019 uzasadniany skromnością dysponowanych środków (ok. ... PLN) jednomyślnie zdecydowano koszt noclegu 5/6.04.2019 trzech reprezentantów OT10 sfinansować ze środków ogólnych w dyspozycji Zarządu OIGOSK.

5. Jednogłośnie podjęto uchwałę ws finansowania uczestnictwa osoby towarzyszącej i 2 zawodników OIGOSK
w XX Konkursie Instruktor 2019 Roku Katowice 7 – 8 czerwca 2019 oraz ufundowania i wręczenia nagrody + puchar dla zwycięzcy jednej ze wskazanych konkurencji o wartości w max kwocie ... PLN.

6. Prezes Stencel poinformował o kolejnych zawirowaniach personalnych w kierownictwie MI.
Powołany w październiku 2017r na stanowisko wiceministra Marek Chodkiewicz z dniem 6 marca 2019 odszedł na emeryturę.Od 4 kwietnia 2019 nowym wiceministrem MI został Rafał Weber.
Od 2015 r poseł na Sejm RP VIII kadencji. Członek sejmowej komisji infrastruktury oraz komisji obrony narodowej.
Od 2014 r. do objęcia mandatu posła - zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

7. Stosownie do przepisu §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - jednogłośnie zaakceptowano obszerne fragmenty protokołu Z-04/12/2018 opublikowane na witrynie internetowej,
link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/436-2018-12-28-lowicz-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Protokołował

 Daniel Wers,sekretarz

 W załączeniu:

  1. lista obecności
  2. Wykaz dłużników składkowych na 11 kwietnia 2019
  3. Uchwała 01/20190406 ws pomniejszenia w 2019r limitu wydatków OT4