2018-12-28 Łowicz: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

 opublikowano 30 grudnia 2018 godz. 22:00

 

 

 

 

 

 

 Protokół nr Z- 04/12/2018
  z obrad w Łowiczu Zarządu OIGOSK z/s w   Koszalinie dnia 28 grudnia 2018
 / obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

 1. Roman Stencel / prezes OT1   - prezes,                           
 2. Piotr Berent                                - wiceprezes,                   
 3. Zbigniew Facon                         - wiceprezes,                   
 4. Daniel Wers                               - sekretarz,                       Nieobecny usprawiedliwiony
 5. Katarzyna Szambelan             - skarbnik,                         Nieobecna usprawiedliwiona
 6. Wiesław Kociak                         Przewodniczący KR        
 7. Janusz Szambelan                   przewodniczący SK           Nieobecny

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 29.09.2018 prot. Z - 03/09/2018 { ref. wiceprezes P. Berent},
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2018r. {ref. R Stencel }, Uchwała ws przyjęcia preliminarza finansowego na 2019r
 3. Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
 4. Uchwała ws terminu, miejsca zwołania oraz porządku obrad Sprawozdawczo - Wyborczego XII Zebrania Delegatów OIGOSK oraz zasadach finansowania uczestnictwa {ref. R. Stencel },
 5. Uchwała o zasadach uczestnictwa i dofinansowaniu z funduszy OIGOSK wyjazdu integracyjno - zawodowego w 2019r {ref. R. Stencel },
 6. Uchwała ws zapraszania osób na obrady organów OIGOSK,
 7. Inne:
  - informacja o lokatach terminowych
  - informacja dot. wniosku z 29.09.2018 do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyjaśnienia zwłoki wręczenia odznaczenia RS
  - pozostałe ( Word Łódź ->wyrok WSA Łódź; odmowna decyzja Word Częstochowa -> odwołanie do SKO; obrady Zespołu Doradczego MI; tekst porozumienia współpracy org. społ. OT4),

Ad.1 Wiceprezes P. Berentodczytał protokół nr Z - 03/09/2018 – bez uwag.
Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowe, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/427-2018-09-29-slupsk-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

 Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2018r

Zapoznano sie ze szczegółową ewidencją składkową, liczebnością członków itp.
Prezentowane tabele oraz zobrazowania graficzne obejmujące również dane z lat poprzednich jednoznacznie wskazują na tendencję malejącą w zakresie liczebności członków i związanym z tym spadkiem wolumenu przychodu z tytułu składek członkowskich.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 28.12.2018r

TABELA 1

Wg. stanu na dzień 28.12.2018r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2018R wynosi 98,92%przy wymaganych 100% = 12mcy/12!.

Wykres 1( dyscyplina opłac. składek w OT)                      Wykres 2 ( dysponowane środki finansowe - narastająco 2010-2018)

   Szczególnie wnikliwie przeanalizowano wykonanie przychodów i wydatków ze źródeł i tytułów wyszczególnionych w aktualnie obowiązującym preliminarzu finansowym na 2018r.

 • przychody zrealizowano w                                           108,42%               ...
 • wydatki zrealizowano w                                                91,36%                ...
 • nadwyżka wydatków nad przychodami(zysk)                                        ... PLN


W dyskusji nad planami wydatków w 2019r wskazywano na konieczność kontynuacji :
- współorganizowania i partycypacji w finansowaniu uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
- organizowania i finansowania konferencji szkoleniowych,
- organizowania i dofinansowania uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych,
- utrzymania dotychczasowego stopnia dofinansowania przedsięwzięć z funduszy OIGOSK

Zarząd ma świadomość, że realizacja planowanych wydatków może skutkować deficytem budżetowym w 2019r!
Jednak potencjalnie możliwe do uzyskania korzyści perspektywiczno - wizerunkowe uzasadniają ewentualną okresową stratę finansową działalności.

Uwzględniając powyższe, w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Preliminarz Finansowy na 2019r (pełne brzmienie preliminarza w załączniku).

Preliminarz Finansowy OIGOSK: wykonanie 2017r / prognoza 2019r / stan bieżący

TABELA 2 (dane globalne)                    TABELA 3 (Źródła przychodu)                       TABELA 4 (Tytuły wydatków)

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich.

3.1 Zarząd na podstawie §1 ust.3 uchwały ZDIX – 47 / II / 2018jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek p. Sławomira Żur... z OT2 przesłany e-mial Sent: Monday, October 8, 2018 3:38 PM. W efekcie Pierwsza Opłata Składkowa może być opłacana w kwartalnych ratach po ... PLN w terminach do: 10 marca 2019 i 10 czerwca 2019 ( do tej pory opłacono 2 x ..PLN)

3.2 Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                             siedziba                                                 Status / oddział
1.
Michał Andrzej Degórski               88-153 Kruszwica                                 Zwyczajny: OT2 Toruń
2. Roman Grzechowiak                         88-200 Radziejów                                 Zwyczajny: OT2 Toruń
 

Jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył ... i na podstawie §1 ust.1 i 3 uchwały ZDXI-47/II/2018 Zarząd ustalił następujące wysokości i terminy spłaty rat tytułem wpisowego oraz pierwszej opłaty składkowej na r-k bankowy :
...

Ad.4  XII Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów OIGOSK.

Prezes Stencel zaproponował aby XII ZD OIGOSK odbyło się w sobotę 6 kwietnia 2019 w Hotelu Planeta Mielno ul. Wojska Polskiego 4, link https://hotelplaneta.com.pl/

informując jednocześnie o zamiarze zwołania XVII Kolegium Doradczego Zarządu /KDZ/ 06.04.2019 o godz.10:00 tj. przed obradami XII ZD, które rozpocznie się o godz.15:00.
Zdecydowano zredagować projekty uchwał i przedstawić je do uchwalenia na XII ZD.

Przyjęcie tekstów projektów uchwał nastąpi na w/w obradach XVII KDZ.

Po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano powyższą propozycję i przyjęto porządek obrad XII ZD OGOSK /w załączeniu/. Określono jednocześnie wysokość odpłatności n/w osób ewentualnie uczestniczących w XII ZD:

 1. członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie Zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) – bezpłatniew pok. 2 - osobowym
 2. Delegat na XIIZD korzystający z noclegu 05/06 lub (i) 07/08.04.2019                              -  ... zł/ osobę / nocleg (osoba towarzysząca: ... PLN)
 3. Osoby towarzyszącej Delegatowi korzystającej z: obiadu; kolacji i noclegu 06/07.04.2019   -  ... PLN

Dopłata za pokój 1- osobowy ... PLN

R-k bankowy OIGOSK właściwy dla wpłat ze wszelkich tytułów: SGB Bank SA Poznań O/FCB Koszalin nr 07 1610 1162 2013 0001 4296 0001

Uwaga! w obradach mogą uczestniczyć tylko osoby uprawnione z głosem stanowiącym oraz zgłoszone w trybie §11 Regulaminu Głosowań i Wyborów w zakreślonym tam terminie 21 dni tj. najpóźniej do 8 Marca 2019r, decyduje data doręczenia, odczytu!

W przypadku nieobecności, kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, który dokonał zgłoszenia lub osoba zgłaszająca albo nieobecna - stosownie do okoliczności!

Ad.5 Konstruktywnie reagując na postulaty członków, Zarząd w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności zdecydowało realizacji w maju 2019r kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego - zawodowego tj. autokarowego wyjazdu do Lwowa i okolic.
Wybrano ofertę Biura Podróży Polan Travel na autokarowy wyjazd do Lwowa i okolic w dniach 6 - 11 maja 2019. Uwzględniając, że BP Polan Travel zorganizowało wyjazd do Pragi -Budapesztu we wrześniu 2018, który został bardzo dobrze oceniony przez uczestników.

Zgłoszenia uczestników na wskazanym formularzu i wpłaty:
- zaliczki w wysokości 50% kwoty wymaganej odpłatności w terminie do 28 lutego 2019,
- pozostałej kwoty wymaganej odpłatności w terminie do 6 kwietnia 2019,

Na podstawie art.18 ust.17 i art.19 statutu w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności uchwalono również Zasady i wysokość dofinansowania z funduszy OT OIGOSK uczestnictwa w powyższym przedsięwzięciu / w załączniku /.

Ad.6 Problematyka zapraszania osób na obrady organów OIGOSK

Analizując przesłane e-mail Sent: Friday, December 21, 2018 3:08 PM wyjaśnienia prezesa OT10 p. Mirosława Jambora dotyczące zaproszenia i uczestnictwa JW w spotkaniu "opłatkowym" członków OT10 w dniu 14 grudnia 2018 - Zarząd z ubolewaniem konkluduje obecność na w/w oficjalnym przedsięwzięciu OT Częstochowa osoby, która najbardziej zapalczywie inicjowała i autoryzowała wrogie działania wobec OIGOSK.
Celem zapobieżenia w przyszłości takim kontrowersyjnym zachowaniom OT jednogłośnie przyjęto uchwałę nr 1/20181228 o treści w załączniku.

Ad.7 Sprawy Inne.

7.1    Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

TABELA 5

7.2   Brązowy Krzyż Zasługi dla prezesa Stencla - ( 14 m-cy: lipiec 2017 – wrzesień 2018 ) zwłoka wręczenia

Stosownie do decyzji podjętej na obradach 29 września 2018, pismem l.dz. 44/2018 z 29.09.2018 (przesłanym ePUAP również do wiadomości Prezydent a RP) zwróciliśmy się do Wojewody Zachodniopomorskiego o wyjaśnienia.

Pan Roman Kroner dyr. Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP pismem z 22 października 2018 znak BON.0600.671.2018 ( przesłanym nam do wiadomości) wskazując na przepis §8 ust.2 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15.12. 2004 r. ws szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.), który obliguje do wręczenia osobie orderu, odznaczenia i legitymacji w ciągu sześciu miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o nadaniu - zwrócił się do p. Łukasza Karolaka dyr. Biura Wojewody Zachodniopomorskiego o wyjaśnienia ws. zwłoki wręczenia odznaczenia.

Dotąd nie otrzymaliśmy od Wojewody Zachodniopomorskiego jakiejkolwiek korespondencji w przedmiocie wniosku z 29.09.2018 oraz prośby z 22.10.2018 dyr. Biura Odznaczeń i Nominacji Kancelarii Prezydenta RP!

Dlatego pismem l.dz. 62 / 2018 z 1 grudnia 2018 za pośrednictwem ePUAP wysłano skargę do Premiera Mateusza Morawieckiego.
Kancelaria PRM pismem z 05.12.2018 znak DSO.ZAN.571.676.2018.ET przesłała za pośrednictwem ePUAP skargę do MSWi.
Dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi merytorycznej!

Powyższe okoliczności uzasadniają utratę nadziei na uzyskanie odpowiedzi merytorycznej na gruncie prawa krajowego. Dlatego jednomyślnie zdecydowano o zainteresowaniu organizacji międzynarodowych omawianą problematyką (po upływie terminów określonych w KPA.)

7.3  Relacja z obrad 17 grudnia 2018 Zespołu Doradczego MI

link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/434-2018-12-17-warszawa-kolejne-obrady-zespolu-doradczego-dtd-mi-ds-zmian-systemu-szkolenia-i-egzaminowania-kandydatow-na-kierowcow

Z Resortu Transportu w obradach uczestniczyli:
Pan Marek Chodkiewicz     - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Pan
Bogdan Oleksiak         - dyrektor DTD MI
Pani Hanna Kowalska               - naczelnik Wydziału Spraw Kierowców
Pan
Tomasz Piętka                    - Gł. specjalista
Pan
Jakub Zbucki                      - St. specjalista
Pan
Marcin Kichler                    - specjalista

Wiodącą tematyką spotkania była dyskusja nad dodatkowym uzasadnieniem projektu ustawy o zmianie uokp i niektórych innych ustaw w kontekście pytań autorstwa Centrum Analiz Strategicznych Rządu RP.
vide:
http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/430-2018-10-26-warszawa-spotkanie-w-centrum-analiz-strategicznych-rzadu-rp-ws-projektu-ustawy-o-zmianach-uokp

Po obradach uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczno - noworoczne.

7.4  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi sygn. akt IISAB/Łd 84/18 na rozprawie 9 października 2018
ze skargi OIGOSK na bezczynność dyr. WORD Łódź ws. udostępnienia informacji publicznej stwierdził wyrokiem, że bezczynność miała miejsce w okolicznościach rażącego naruszenia prawa! Zasądził grzywnę w kwocie 2 000 PLN.

7.5  Word Częstochowa - 24 września 2018 ponownie ePUAP wysłano wniosek o udzielnie informacji publicznej dotyczącej przychodów z udostępnienia placu manewrowego w 2017r poszerzonym o dane za okres I półrocza 2018.

Dyrektor Word Częstochowa decyzją z 25 października 2018 pismo znak WORD-ABS/043/06/2018 ponownie odmówił udzielenia wnioskowanej informacji.

Pismem l.dz. 57 / 2018 z 5 listopada 2018 od powyższej decyzji odwołano się do SKO Częstochowa, na rozstrzygnięcie którego oczekujemy.

Tylko Word Częstochowa odmówił udostępnienia wnioskowanej informacji, gdyż35z 36 Word-ów udostępniających w 2017 roku plac manewrowy - bezproblemowo, nieodpłatnie udostępniło informacje publiczne o przychodach z udostępniania placu manewrowego.
Dlatego Zarząd podtrzymuje stanowisko o konsekwentnym wykorzystaniu wszelkich środków prawnych celem pozyskania tej informacji. ....

7.6  Problematyka współpracy organizacji społecznych środowiska ośrodków szkolenia kierowców.

Wiele z okoliczności ( celów) opisywanych w załączonym tekście porozumienia jest praktycznie z powodzeniem od lat realizowanych. Na uroczystości Jubileuszu 5 - lecia OIGOSK w dniu 14 kwietnia 2012r uzgodniono i 26 kwietnia 2012r w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyło się robocze spotkanie leaderów 4 organizacji społecznych środowiska osk:
PFSSK:                   Krzysztof Szymański i Krzysztof Bandos

PIGOSK:                Jan Domasik, Wojciech Góra, Marek Gawroński, Czesław Swaryczewski
KIEROWCA.PL:     Włodzimierz Zientarski, Krzysztof Giżycki, Jerzy Kociszewski
OIGOSK:                Roman Stencel, Zbigniew Popławski, Zbigniew Gryglas

Na obradach w Warszawie 9 sierpnia 2012 do współpracy przystąpiły: Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju / LOK/ i Polski Związek Motorowy /PZM/

Przypominam:
- zaprzestano współpracy z PZM, gdyż do współpracy zaproszono Stowarzyszenie PZM, a na spotkaniu w Warszawie pojawił się przedstawiciel przedsiębiorcy PZMot sp. z oo bez pełnomocnictwa Zarządu Głównego lub prezesa PZM.

-Zarząd OIGOSK uchwałą z 12 marca 2013r nr Z koresp-13/III/2013r Cofnął rekomendację OIGOSK dla Stowarzyszenia KIEROWCA.PL do wspólnych działań w ramach porozumienia o współpracy ogólnopolskich organizacji społecznych środowiska osk zainaugurowanej 26 kwietnia 2012r w Piastowie.

Od w/w spotkania w Piastowie realizowana jest współpraca szczególnie intensywna pomiędzy PFSSK - PIGOSK - OIGOSK.

Jednak ze względów perspektywicznych oraz uwzględniając przemijanie i zmiany osób reprezentujących umawiające się osoby prawne - warto zadbać i uzgodnić prawne ramy współpracy.

Szczególnie istotnej wobec ostatnich  inicjatyw, ekspansji "otoczenia" branżowego starającego się marginalizować nasze organizacje.

Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje tekst porozumienia o współpracy.

7.7  Warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów w OT4 Słupsk w 2018r

Z uwagi na rażące naruszenie zasad określonych uchwałami:
-Uchwała Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 Zarządu
OIGOSK ws. obowiązków informacyjnych zarządów oddziałów terenowych / OT/
-Zarządu OIGOSK ws. Zasad współorganizowania i dofinansowywania warsztatów Dosk. Zawod. Instruktorów

Jednomyślnie zdecydowano o odmowie dofinansowania tego wydatku z funduszy ogólnych.

W konsekwencji kwota ... PLN wyszczególniona w f-rze FV/501/2018 z 27.12.2018 zostanie zaksięgowana w wydatki OT4 Słupsk.
Powyższa faktura zostanie opłacona wyjątkowo wyłącznie ze względów prestiżowo – wizerunkowych OIGOSK.
Jednocześnie Zarząd ostrzega, że dalsze uchybianie obowiązującym w OIGOSK regulacjom i procedurom będzie skutkować odmową przelania należności z przesłanych faktur!

Załączniki:

 1. Lista obecności,
 2. Preliminarz Finansowy na 2019r,
 3. Porządek obrad XII ZD OIGOSK w dniu 6 kwietnia 2019
 4. Zasady i wysokość dofinansowania z funduszy OT OIGOSK uczestnictwa w wyjeździe do Lwowa w maju 2019
 5. Uchwała nr 1/20181228,
 6. Tekst Porozumienia z 28.12.2018 o współpracy pomiędzy PFSSK - PIGOSK - OIGOSK.

protokołował: Zbigniew Facon wiceprezes