2020-04-29 Koszalin protokol z obrad XVIII KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 3 Maja 2020 15:55

 Protokół Nr Z- 01/04/2020 z obrad w dniu 29 kwietnia 2020
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie oraz jego Kolegium Doradczego (XVIII)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:
Roman Stencel / prezes OT1                       - prezes,                 
Piotr Berent / prezes OT2                             - wiceprezes za pośrednictwem SKYPE,
Jarosław Bubnowicz                                    - skarbnik za pośrednictwem SKYPE,
Daniel Wers                                                     - sekretarz,  
Mirosław   Jambor                                    -
prezes OT 10 za pośrednictwem SKYPE, 
Wiesław Kociak                                         - Przewodniczący KR           

 Obrady rozpoczęto o godz.11:00 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

 Na wstępie kol. R. Stencel przywitał uczestników, w tym uczestniczących za pośrednictwem aplikacji SKYPE. Stwierdził nieobecność (pomimo skutecznego powiadomienia) prezes OT4 Słupsk i przewodniczącego SK.

Poinformował, że zarówno Zarząd OIGOSK jak jego Kolegium Doradcze obradują z zachowaniem quorum, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy uczestnictwie w/w osób.

Tematyka obrad

 1. odczytanie protokołu nr  Z - 03/12/2019 z poprzednich obrad  zarządu 14.12.2019 {ref. wiceprezes Berent},
 2. sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2019 { ref. prezesi OT}.
 3. Podjęcie Uchwał w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref.Stencel  }
 4. Informacja o liczebności członków,  sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz sprawozdanie finansowe za 2019 {ref. skarbnik Bubnowicz, R. Stencel },
 5. Sprawozdanie Merytoryczne za 2019 { ref.Wers},
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 { ref. W. Kociak},
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019 { ref. J. Szambelan}
 8. Informacja i uchwała akceptująca lokaty terminowe{ ref. R. Stencel },  
 9. Podjęcie uchwały 1/20200429 ws finansowania uczestnictwa w 2018 i 2019 w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów OT2 i OT4 { ref.Stencel },
 10. Podjęcie uchwały 2/20200429 ws zainicjowania korespondencyjnego trybu podjęcia uchwał IV Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów: NZDIVkoresp-53/IV/2020 dot. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2019r i uchwały NZDIVkoresp-54/IV/2020 ws  SZIE { ref. R. Stencel }
 11. Prezentacja i przyjęcie treści uchwały NZDIVkoresp-53/IV/2020 ws zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego { ref. R. Stencel },
 12. Sprawozdanie z działań Inicjatorów powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów, vide pkt. IV. b Uchwały ZDXII-52/IV/20190406 { ref.Stencel },
 13. Prezentacja i przyjęcie treści uchwały NZDIVkoresp-54/IV/2020  ws Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/ { ref. R. Stencel }
 14. Inne.

a) XXI Konkurs Instruktor ROKU 2020 W Olsztynie
b) promowo – autokarowy wyjazd integracyjny do Szwecji
c) ewidencjonowanie wydatków WORD-ów na BRD
d) pozostałe

Ad.1 Odczytanie protokołu Z - 03/12/2019 uwag nie zgłoszono.
Prezes R. Stencel wykorzystując Aplik. Power Point przedstawił główne ustalenia z obrad Zarządu, w dniu 14.12.2019r.
Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej,link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/454-2019-12-14-torun-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Ad.2   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2019.
Ze względów technicznych ( lepsza słyszalność ) prezes Stencel wykorzystując Aplikację Power Point zaprezentował i odczytał przesłane sprawozdania oddziałów terenowych z działalności w 2019r. Prezes oświadczył, że sprawozdania przesłano z zachowaniem terminu do 15 stycznia 2020 – określonego §3 ust.4 Uchwały Z-11/VIII/2011

 Ad.3  Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

3.1   Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                                        siedziba                              Status / oddział
1
  Moto Jack Jacek Kwiatkowski              87-100 Toruń                   zwyczajny / OT2 Toruń

2  Szkoła Jazdy RAJDER S Wesołowski     87-100 Toruń                  zwyczajny / OT2 Toruń

3  Maciej Snoch                                         75-211 Koszalin              zwyczajny / OT1 Koszalin

4  Edyta Snoch                                           75-842 Koszalin              wspierający / OT1 Koszalin

 3.2   Wobec stwierdzenia znaczącego przekroczenia terminów wymagalności opłat za wezwania wysyłanych od 7 maja 2019 oraz składek członkowskich za okres styczeń – luty 2020 należnych od Justyny i Dariusza J… z OT4 Słupsk oraz składki za styczeń 2020 należnej od Marcina S... z OT1.
Na podstawie art.7 ust.11 statutu oraz §3 uchwały ZDXI-47/II/2018 z 10.02.2018 w sprawie wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich… w formie aklamacji przy uczestnictwie osób
wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o wysłaniu przedsądowego wezwania do zapłaty, a także o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Koszalinie pozwu o zapłatę, na podstawie §3 ust.5 uchwały ZDXI-47/II/2018 - o ile wierzytelności nie zostaną opłacone w zakreślonym wezwaniem terminie.

 Ad.4 Informacja o liczebności członków sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz Sprawozdanie Finansowe za 2019.

 Wykres 1 narastająco

4.1   Liczebność członków OT na:
31 grudnia 201994 / 126                           1 maja 202092 / 124

 Wykres 2                                                                                 Wykres 3

 4.2   Dłużnicy OIGOSK (za okres co najmniej 3 miesięcy) stan na  28 kwietnia 2020r

Przeanalizowano listę dłużników składkowych ( załącznik nr 2 ). Ze względu na zawieszenie szkolenia z powodu wprowadzonych ograniczeń związanych z ogłoszonym Stanem Epidemii Koronawirusa SARS-CoV-2, zdecydowano nie stosować konsekwencji statutowych, a jedynie w telefonicznie, wiadomością sms przypomnieć o zaległościach.

4.3   Sprawozdanie skarbnika za 2019r
Szczegółowo zaprezentowano i omówiono wszystkie tytuły przychodów i wydatków w 2019r.

4.4  Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2019r

Zaprezentowano i omówiono Bilans Finansowy oraz Rachunek Wyników.
Aktywa i Pasywa stanowią kwotę  197 092,70 PLN 
Wynik finansowy za 2019r jest dodatni i stanowi kwotę:
T 899,89 PLN

 Ad.5   Sprawozdanie Merytoryczne za 2019.

              Wykorzystując Aplikację Power Point zaprezentowano obszerne sprawozdanie z działalności w 2019 roku

Ad.6   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019.

 Przewodniczący KR Wiesław Kociak zaprezentował sprawozdanie z kontroli dokumentacji finansowej oraz działalności Zarządu i realizacji uchwał, regulaminów w 2019 roku. Komisja Rewizyjna potwierdza rzetelność prowadzonych ewidencji i zgodność wydatków z uchwałami. Ujawniono uchybienia w działalności zarządów OT2 i OT4 - Komisja Rewizyjna zobowiązała do ich wyeliminowania.
Nie stwierdzając rażących uchybień Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu wnioskuje o udzielenie Zarządowi OIGOSK absolutorium.

Ad.7   Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2019.

Sprawozdania nie przesłano, więc i nie zaprezentowano z powodu absencji Przewodniczącego SK Janusza Szambelana.
Wg. wiedzy Zarządu OIGOSK w 2019 roku do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.

Ad.8   Lokaty Terminowe

W formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z-01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu

              Tabela1

Ad.9   Uchwała ws finansowania uczestnictwa w 2018 i 2019 w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów OT2 i OT4.
Po analizie materiałów źródłowych oraz uwzględniając uchybienia i zalecenia wyszczególnione w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu jawnym większością ¾ głosów podjęto uchwałę nr 1/20200429, załącznik 3.

Ad.10  Uchwała ws zainicjowania korespondencyjnego trybu podjęcia uchwał IV Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów: NZDIVkoresp-53/IV/2020 dot. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2019r i uchwały NZDIVkoresp-54/IV/2020 ws  SZIE
Z powodu zagrożeń wywołanych epidemią koronawirusa Zarząd uchwałą korespondencyjną z 6 kwietnia 2020 odwołał obrady XIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów OIGOSK zaplanowane na 18.04.2020.
Zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z 29.09.1994
o rachunkowości - najpóźniej do 30 czerwca br. Najwyższa Władza OIGOSK ma obowiązek podjąć uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2019 rok.

Inicjatywa powołania
Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/ w środowisku wywołuje kontrowersje, niepokój i atmosferę zagrożenia dlatego potrzebna jest pilna uchwała Zebrania Delegatów odnośnie tej inicjatywy. Uwzględniając powyższe w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 2/20200429, załącznik 4.

Ad.11 Uchwała korespondencyjna ws zatwierdzenia  Sprawozdania  Finansowego OIGOSK za 2019 rok
Zaprezentowano i po dyskusji
w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto treść uchwały NZDIVkoresp-53/IV/2020, załącznik 5.

Ad.12 Sprawozdanie z działań Inicjatorów powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/
              Prezes Stencel w obszernej prezentacji przedstawił szczegółowe kalendarium i efekty działań ws SZIE, załącznik 6.

Ad.13 Uchwała korespondencyjna ws Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/
Uwzględniając tezy sprawozdania (ad.12) oraz po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto treść uchwały NZDIVkoresp-53/IV/2020, załącznik 7.

 Ad.14 Inne

1) XXI Konkurs Instruktor Roku 2020 zaplanowany w Olsztynie 29 – 30 maja 2020.

 Konkurs odwołano z powodu pandemii koronawirusa!

2) Promowo – autokarowy wyjazd integracyjny do Szwecji.

Z powodu zagrożeń wywołanych epidemią koronawirusa zaplanowany termin 6-9.06.2020 nie może zostać zrealizowany.
Dlatego po dyskusji,
w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano przesunąć termin wyjazdu na 12-15 września 2020 oraz w drodze e-mail zapytać osoby, które zgłosiły się na wyjazd w czerwcu br. czy akceptują proponowany termin wrześniowy?
W
yjazd w nowym terminie 12-15 września 2020zostanie zrealizowany, pod warunkiem liczebności uczestników gwarantującej osiągnięcie kalkulacyjnego minimum tj. ok. 25 osób.

3) Ewidencjonowanie wydatków WORD-ów na poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Przeanalizowano regulacje prawne, przesłane przez WORD-y dane oraz korespondencję.
W
trosce o rzetelność ustalania i porównywalność wyniku finansowego WORD-ów - w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności postanowiono:
a) zwrócić się do dyrektorów WORD-ów, biegłych rewidentów i organów zatwierdzających Roczne Sprawozdania Finansowe tj. Zarządów Województw: Lubelskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego i Wielkopolskiego z prośbą o ustosunkowanie się do podnoszonych wątpliwości w zakresie finansowania (księgowania) pozainwestycyjnych wydatków WORD-ów na BRD z Funduszu Zapasowego, kiedy dyspozycja ustawowego przepisu art.119 ust.3 uprd stanowi, że wydatek na BRD stanowi koszt!

b) w razie braku lub wymijającej albo nierozwiewającej wątpliwości odpowiedzi należy zawiadomić właściwy organ Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.77 Ustawy o Rachunkowości.

4) Zasady finansowania i uczestnictwa osób niezrzeszonych w przedsięwzięciach organizowanych w oddziałach terenowych.

Analizowano dokumentację oraz finansowe aspekty uczestnictwa osób niezrzeszonych w przedsięwzięciach organizowanych w oddziałach terenowych. W dyskusji podnoszono wiele wątpliwości odnośnie finansowania uczestnictwa licznych osób niezrzeszonych w spotkaniach opłatkowych OT4 Słupsk. Prezes Stencel przywołał listy otwarte z 13 września i 23 grudnia 2010r autorstwa b. członka p. Zbigniewa A…, o znanych zarządowi OT4 wrogich treściach szkalujących prezesa OIGOSK. Mimo to, p. Zb. A… od lat jest zapraszany i uczestniczy w spotkaniach opłatkowych OT4
Takie zachowania wyczerpują przesłanki przepisów Uchwały Zarządu OIGOSK nr 01/20181228, cyt.
Pod rygorem konsekwencji określonych art. 8 ust.4 statutu Zabrania się zapraszania i dopuszczania uczestnictwa w obradach organów OIGOSK oraz w inicjatywach i organizowanych przedsięwzięciach, imprezach - osób, których uprzednie i aktualne zachowania, działania szkodzą OIGOSK lub (i) są wręcz wrogie”

Konkludując powyższe KDZ apeluje o przestrzeganie zasad określonych uchwałami zarządu nr 01/20181228 i 01/20191214, a Zarząd OIGOSK deklaruje egzekwowanie zasad określonych tymi uchwałami.

5) Uchwała Zarządu OIGOSK nr 03/20200429 ws. zastosowania środków dyscyplinująco – nadzorczych wobec zarządu OT4 Słupsk.
Stwierdzając kolejne przypadki uchybienia obowiązkom informacyjnym w zakresie przesyłania dokumentacji z obrad organów OT4 Słupsk oraz wniosek Komisji Rewizyjnej zamieszczony w sprawozdaniu z 18.04.2020 -
w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 1/20200429, załącznik 8.

Protokołował:  Daniel Wers,sekretarz

W załączeniu:

 1. lista obecności
 2. Wykaz dłużników składkowych na 28 kwietnia 2020
 3. Uchwała 01/20200429 ws finansowania uczestnictwa w 2018 i 2019 w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów OT2 i OT4
 4. Uchwała 02/20200429 ws zainicjowania korespondencyjnego trybu podjęcia uchwał IV Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów
 5. Uchwała NZDIVkoresp-53/IV/2020 ws Sprawozdania  Finansowego OIGOSK za 2019 rok
 6. Sprawozdanie z działań Inicjatorów powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/
 7. Uchwała NZDIVkoresp-54/IV/2020 ws Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów /SZIE/
 8. Uchwała 03/20200429 ws. zastosowania środków dyscyplinująco – nadzorczych wobec zarządu OT4 Słupsk