2019-12-14 Toruń: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 16 grudnia 2019 godz. 21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Protokół
nr Z- 03/12/2019 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie dnia 14 grudnia 2019 w Toruniu
/obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1                             - prezes,
Piotr Berent /
prezes OT2                                    - wiceprezes, 
Daniel Wers                                                           - sekretarz,               
Nieobecny usprawiedliwiony
Jarosław Bubnowicz /
skarbnik OT1                - skarbnik,    

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych kol. Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu z poprzednichZarządu 06.07.2019 prot. Z - 02/07/2019 / ref. wiceprezes P. Berent
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2019r oraz przyjęcie preliminarza finansowego na 2020r { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
 3. Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
 4. Uchwała ws terminu, miejsca zwołania oraz porządku obrad Sprawozdawczego XIII Zebrania Delegatów OIGOSK oraz zasad finansowania uczestnictwa {ref. R. Stencel },
 5. Uchwała o zasadach uczestnictwa i dofinansowaniu z funduszy OIGOSK wyjazdu integracyjno - zawodowego w 2020r {ref. R. Stencel },
 6. Inne:
  - uchwała 1/20191214 ws. dofinansowania i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciach
  - uchwała ws. współorganizowania dorocznych Konkursów Instruktor Roku...
  - informacja o lokatach terminowych
  - informacja o wynikach przeprowadzonego w OIGOSK badania ankietowego ws. SZIE}
  - informacja o wyborze Rzecznika Praw POSK
  - Informacja o przebiegu i efektach I Wspólnej Konferencji Szkoleniowej PFSSK - PIGOSK - OIGOSK 20191019
  - zaproszenie z 15.11.2019 do publicznej debaty ws. SZIE.

Ad.1 Wiceprezes P. Berent odczytał protokół nr Z - 02/07/2019 – bez uwag.
Jednocześnie na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/447-2019-07-06-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2019r i przyjęcie preliminarza finansowego na 2020r

Zapoznano sie ze szczegółową ewidencją składkową, liczebnością członków itp.
Prezentowane tabele oraz zobrazowania graficzne obejmujące również dane z lat poprzednich jednoznacznie wskazują na tendencję malejącą w zakresie liczebności członków i związanym z tym spadkiem wolumenu przychodu z tytułu składek członkowskich.

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 14.12.2019r

tabela 1

Wg. stanu na dzień 14.12.2019r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2019R wynosi 98,88%przy wymaganych 100% = 12mcy/12!.

                Wykres 1                                                                                                                              Wykres 2

Szczególnie wnikliwie przeanalizowano wykonanie przychodów i wydatków ze źródeł i tytułów wyszczególnionych w aktualnie obowiązującym preliminarzu finansowym na 2019r.

 • przychody zrealizowano w                                               96,42%  TTT 064 PLN
 • wydatki zrealizowano w                                                   71,76%     TT 787 PLN
 • nadwyżka wydatków nad przychodami(zysk)                               TT 277 PLN

W dyskusji nad planami wydatków w 2020r wskazywano na konieczność kontynuacji n/w przedsięwzięć:
- współorganizowania i partycypacji w finansowaniu uczestnictwa członków w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów,
- organizowania i finansowania konferencji szkoleniowych,
- organizowania i dofinansowania uczestnictwa w przedsięwzięciach integracyjnych,
- współpracy z organizacjami społecznymi środowiska OSK

Zarząd ma świadomość, że realizacja planowanych wydatków może skutkować kolejnym deficytem budżetowym w 2020r!
Jednak potencjalnie możliwe do uzyskania korzyści perspektywiczno - wizerunkowe uzasadniają ewentualną okresową stratę finansową działalności.

1) Uwzględniając powyższe, w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności:
a) przyjęto Preliminarz Finansowy na 2020r [załącznik nr 2],
b) ustalono na 2020 rok dotychczasową wysokość (50%) wskaźnika
limitu wydatków OT, o którym mowa w §2 ust.2 Uchwały Zarządu Z – 03/III/2007 z 31.03.2007 { tekst jednolity z 17.10.2009 } .

zestawienie tabelaryczne

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich( wnioski, przyjęcia, skreślenia, pozwy, liczebność członków itp.)

Uchwał nie podjęto z braku wniosków i nie wystąpienia okoliczności je uzasadniających.

liczebność członków narastająco: Wykres 1

Ad.4 Sprawozdawcze XIII Zebranie Delegatów OIGOSK.

Prezes Stencel zaproponował aby XIIIZD OIGOSK odbyło się w sobotę 18 kwietnia 2020.
Prezes poinformował jednocześnie o zamiarze zwołania XVIII Kolegium Doradczego Zarządu /KDZ/ o godz.11:00 tj. przed obradami XIII ZD, które rozpocznie się o godz.15:00.

Po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności:
- zaakceptowano propozycje terminu 18.04.2020 i przyjęto porządek obrad XIIIZD OGOSK
[załącznik nr 3],
- z dwóch zaprezentowanych ofert, wybrano Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe „SOLARIS” Łazy ul. Słoneczna 16
na miejsce obrad XIIIZD,
- refundacja kosztów tylko zbiorowej podróży jednym pojazdem uczestników XIII ZD może nastąpić wyłącznie z funduszy w dyspozycji OT, na podstawie uchwały zarządu OT oraz r-ku podróży służbowej.
- określono wysokość odpłatności n/w osób:

Ramowy program

11:00 - 14:00 obrady Zarządu OIGOSK i XVIII KDZ,
14:00 - 14:40 obiad dla członków
Zarządu OIGOSK i KDZ,
15:00 - 18:15 obrady XIII Zebrania Delegatów OIGOSK,
19:00 - 01:00 Kolacja bankietowa ,
19 kwietnia 2020
   8:00 – 10:00 śniadanie

...

Ad.5 Reagując konstruktywnie na postulaty członków, Zarząd rozważałrealizację w maju lub wrześniu 2020r kolejnego przedsięwzięcia integracyjnego - zawodowego.
Przeanalizowano oferty:
...

Z uwagi na wysokie ceny ofert oraz w oczekiwaniu na kolejne - jednomyślnie zdecydowano dzisiaj nie podejmować decyzji odnośnie organizacji przedsięwzięcia integracyjnego - zawodowego.
Stosowna uchwała zostanie podjęta po pozyskaniu i analizie kolejnych ofert lub zostanie wypracowana w trybie uzgodnień korespondencyjnych art.17 ust.7 statutu

Jednocześnie na podstawie art.18 ust.17 i art.19 statutu w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności uchwalono wysokość dofinansowania z funduszy OT OIGOSK i zasady uczestnictwa w przedsięwzięciu integracyjnym w 2020 roku / w załączniku /.

Ad.6 Sprawy Inne.

6.1    Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności podjął uchwałę 1/20191214 ws. dofinansowania i zasad uczestnictwa w przedsięwzięciach [ załącznik nr 4]

6.2    Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności, po dyskusji podjął uchwałę aprobującą wniosek prezesa PFSSK Krzysztofa Bandosa o współorganizowanie corocznych Konkursów Instruktor Roku... - pod warunkiem zagwarantowania równoprawnego wpływu na treść regulaminu konkursu oraz ustalania terminu i miejsc przeprowadzania konkurencji określonych regulaminem, a także włączenia przedstawiciela OIGOSK w skład władz konkursu.
Zgodnie z informacją K. Bandosa począwszy od 2020 roku
współorganizatorami Konkursu Instruktor Roku... będą PFSSK; PIGOSK i OIGOSK.
Prawdopodobnie powyższa idea zostanie urzeczywistniona na zaplanowanych również dzisiaj obradach prezesów w/w współpracujących organizacji społecznych środowiska osk.

6.3    Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

                zestawienie tabelaryczne

6.4  Informacja o wynikach przeprowadzonego w OIGOSK badania ankietowego ws. SZIE

Na I Wspólnej Konferencji Szkoleniowej PFSSK - PIGOSK - OIGOSK 19 października 2019r w Proszeniu między innymi postanowiono o przeprowadzeniu wśród członków współpracujących organizacji społecznych ankietowego badania sondażowego ws Samorządu Zawodowego Instruktorów, Egzaminatorów / SZIE/.
W badaniu posłużono się dwiema ankietami.

Badanie ankietowe trwa i będzie prowadzone do marca 2020.

W badaniu ankietowym wypowiedzieli się: Przedsiębiorcy prowadzący OSK i Instruktorzy.

Prezentowane wyniki uwzględniają opinie ok. 25% niezrzeszonych instruktorów oraz ok.8% niezrzeszonych przedsiębiorców.

Zbiorcze wyniki wg. stanu na 14 grudnia 2019 prezentują poniższe zobrazowania graficzne.

 

  

 

 

 

 

 


6.5
 Informacja o wyborze Rzecznika Praw POSK.

19 lipca 2019 w Hotelu Złoty Młyn w Polichnie obradowali przedstawiciele współpracujących organizacji społecznych środowiska osk w ramach porozumienia o współpracy z 28 grudnia 2018.

W trybie §3 w/w porozumienia jednomyślnie przyjęto Regulamin Działania, a pełnienie funkcji Rzecznika PP OSK na czteroletnią kadencję 2019 - 2023 powierzono kol. Romanowi Stenclowi, który wyłączył się z procedury wyłaniania osoby rzecznika.
Stosownie do postanowień regulaminu przy Rzeczniku PP OSK działa Rada opiniodawczo-doradcza.
Radę stanowią wskazani przedstawiciele, po jednym z każdego podmiotu - sygnatariusza porozumienia o współpracy.

Komunikat opublikowano w Internecie, link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/448-2019-07-19-polichno-obrady-statutowych-reprezentantow-wspolpracujacych-organizacji-spolecznych-srodowiska-osk-w-ramach-porozumienia-z-28-12-2018-o-wspolpracy-pfssk-pigosk-oigosk

6.6   Informacja o przebiegu i efektach I Wspólnej Konferencji Szkoleniowej PFSSK - PIGOSK - OIGOSK 20191019
19 października 2019 w Kompleksie Gastronomiczno-Hotelarskim "Górski" 97-320 Proszenie 1B k. Piotrkowa Tryb. za zgodnym porozumieniem OIGOSK powierzono zorganizowano  w/w konferencji, w której uczestniczyło 112 osóbw przeważającej większości przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców /OSK/, ośrodki szkolenia /OS/ posiadających uprawnienia instruktora oraz nierzadko instruktora techniki jazdy - zrzeszonych we współpracujących organizacjach społecznych środowiska, a także przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów /KSE/ i prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Word /KSD Word/
Moderatorami konferencji byli prezesi: Krzysztof Bandos (PFSSK), Krzysztof Szymański (PIGOSK) i Roman Stencel (OIGOSK).
Protokołowała Pani Justyna Bednarska – członek Stowarzyszenia Właścicieli i Instruktorów OSK MOST w Skierniewicach

W Internecie opublikowano:
Relację, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/KonferencjaWspolna20191019Relacja.pdf

Stanowisko Konferencji ws. SZIE, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/KonferencjaWspolna20191019Stanowisko,wsSZIE.pdf

6.7  Informacja nt. zaproszenia do publicznej debaty ws. SZIE wyartykułowanego 15.11.2019 przez T. Matuszewskiego
15 listopada 2019
opublikowano w Internecie nagranie video, link  SZIE w którym Pan Tomasz Matuszewski - przewodniczący Komitetu Redakcyjnego projektu ustawy o samorządzie Zawodowym Instruktorów i Egzaminatorów / SZIE / apeluje do kolegów branżystów tj. Krzysztofa Bandosa, Krzysztofa Szymańskiego i Romana Stencla o uczestnictwo w publicznej debacie wieczorową porą celem cyt. "zdementowania podejrzeń, plotek, mitów" nt. inicjatywy SZIE.
Prezesi współpracujących w/w organizacji społecznych środowiska OSK uzgodnili, że nie będą uczestniczyć w publicznych debatach w terminach zaproponowanych "ad hoc" i jednostronnie, o czym zawiadomiono stosownym pismem opublikowanym w Internecie, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/SZIE-wspolnaOdpZaproszDebaty20191120.pdf

Załączniki:
1) Lista obecności,
2) Preliminarz Finansowy na 2020r,
3) Porządek obrad XIII ZD OIGOSK w dnu 18 kwietnia 2020
4) Uchwała nr 1/20191214 ws dofinansowania uczestnictwa w przedsięwzięciach,
5) Wysokość dofinansowania z funduszy OT OIGOSK i Zasady uczestnictwa w wyjeździe integracyjnym w 2020r.

protokołował: Piotr Berent wiceprezes