2020-08-15 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 16 sierpnia 2020 godz. 14:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 02 / 08 / 2020 z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1                                 - prezes,     
Piotr Berent /
prezes OT2                                       - wiceprezes,            
Daniel Wers                                                             - sekretarz                                  SKYPE 
Jarosław Bubnowicz /
skarbnik OT1                     - skarbnik,              
Wiesław Kociak                                                       Przewodniczący KR    
Janusz Szambelan
/ sekretarz OT4                        przewodniczący SK                  [nieobecny]   

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.
Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu Z - 01/04/2020 z poprzednichZarządu 29.04.2020 / ref. R. Stencel,
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na{ ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
 3. Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia , pozwy itp. {ref. R Stencel}
 4. Problematyka uczestnictwa w 2020r w warsztatachzawodowego instruktorów {ref. R. Stencel },
 5. Uchwała ws odwołania wyjazdu integracyjnego do Szwecji w 2020r {ref. R. Stencel },
 6. Inne:
  - informacja o lokatach terminowych
  - informacja o interwencjach Rzecznika Praw PPOSK
  - informacja o planowanym spotkaniu z wiceministrem Rafałem Weberem w pierwszej połowie września br.
  - informacja nt wyjaśnień ws księgowania i finansowania wydatków WORD na poprawę BRD
  - pozostałe

Ad.1 Prezes Stencel odczytał protokół nr Z - 01/04/2020 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/460-2020-04-29-koszalin-protokol-z-obrad-xviii-kdz-i-zarzadu-oigosk


Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2020r

Wg. stanu na dzień 15.08.2020r (w.132) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2020r wynosi 57,76% przy wymaganych 66,66% = 8 mcy/12! 
Natomiast za 8 mcy -> 75,45% przy wymaganych 100%

Tabela 1       zobrazowanie graficzne 1

Szczegółowo przeanalizowano wykaz dłużników (załącznik2) w poszczególnych Oddziałach Terenowych i zdecydowano wysłać prośby do członków zalegających z zapłatą wierzytelności przez okres co najmniej 3 m-cy.

Szczegółowo analizowano realizację Preliminarza Finansowego na 2020r

            Tabela 2

Z uwagi na:
1. drastyczne zmniejszenie się w 2020r przychodu z lokat,
2. rezygnację z organizowania w 2020r wyjazdu integracyjnego, co będzie skutkować zmniejszeniem przychodu i wydatku,
3. zmniejszenie aktywności działalności organów OIGOSK będącej skutkiem wprowadzonych przez Rząd RP ograniczeń związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2

W trybie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zmodyfikowano Preliminarz finansowy na 2020 rok jn.

Tabela 3

 Aktualny stopnień wykonania zmodyfikowanego preliminarza finansowego na 2020r za nominalny okres 8 miesięcy 8/12 = 66,66%:
przychody TT 600,80 PLN zrealizowano w 67,67%
wydatki     TT 543,16 PLN zrealizowano w 37,97%

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 15.08.2020r

            Tabela 4

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1 Wobec utraty członkostwa w OIGOSK (śmierć)na podstawie §1 ust.9 lit.b uchwały nr  Z – 10/I/2011 ws Listy Wykładowców OIGOSK link  http://www.izbaosk.eu/index.php/178, - skreśla się z Listy Wykładowców OIGOSK n/w osobę:

Lp.        poz.        Nazwisko imię             Nr uprawnień          uprawnienia                      zaświadcz nr
1           57          
Gugała Wiesław          WG 0060                 A B C D T BE CE               053/03/2008

Uwzględniając powyższe, aktualnie w Liście Wykładowców wyszczególnia się 17 osób!

3.2  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK – ref. R. Stencel
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków n/w osoby:

Lp.   Nazwa                                                                                              siedziba                              Status / oddział

1. Centrum Kształcenia Kierowców i Usług Janusz Szambelan          76-200 Słupsk                     Zwyczajny / OT4

3.3  Zdecydowano przesłać środkami komunikacji elektronicznej do dłużników wyszczególnionych w załączniku 2 prośby o uregulowanie zaległości.

Ze względu na znacząco zmniejszone przychody OSK spowodowane ogłoszonym 15 marca 2020 stanem pandemii koronowirusa SARS-CoV-2, postanowiono nie naliczać odsetek i opłat za pierwsze wezwanie.

Podkreślić należy znaczącą rządową pomoc finansową w ramach tarcz antykryzysowych celem zmniejszenia ekonomicznych skutków pandemii np. ponad 22 000 PLN dla samozatrudnionych:

Przykładowo na wniosek samozatrudnionego mikroprzedsiębiorcy dostępne są lub były:

1.Zwolnienie z opłacania składek ZUS za marzec – maj 2020 tj. 4 294 PLN , pod warunkiem że przychód w m-cu wniosku nie przekracza 300% wynagr. brutto gosp narodowej tj. 15 681 PLN

2.Wypłacane przez ZUS Postojowe za okres 3 miesięcy tj. 6 240 PLN pod warunkiem zmniejszenia przychodu m-c/m-c 2020 o co najmniej 15%

3.art. 15zzd Wypłacana przez PUP Pożyczka bezzwrotna 5 000 PLN pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 m-cy od jej otrzymania

4.art. 15zzc Wypłacane przez PUP dofinansowanie kosztów prowadz. działalności gospodarczej przez okres 3 m-cy max. 7 020 PLN w przypadku gdy spadek przychodu [1-(2 m-ce 2020) / 2 m-ce 2019] wynosi co najmniej 80% i będzie prowadzona działalność gosp. w m-cach wypłacania.

5.W przypadku mikroprzedsiębiorcy zatrudniającego pracowników dodatkowe środki na wynagrodzenia i składki ZUS pod warunkiem utrzymania zatrudnienia

6.Sumaryczne korzyści finansowe: 4 294 + 6 240 + 5 000 + 7 020 = 22 554 PLN

Ad.4  Problematyka zasad współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego  Instruktorów.

NARASTAJĄCO

OT

KO

dofinansowanie

członków

warsztaty doskonalenia zawodowego 2013

4 090

7 450

11 540

79

warsztaty doskonalenia zawodowego 2014

2 880

5 615

8 495

81

warsztaty doskonalenia zawodowego 2015

4 885

5 225

10 110

82

warsztaty doskonalenia zawodowego 2016

4 920

3 450

8 370

74

warsztaty doskonalenia zawodowego 2017

3 740

3 080

6 820

71

warsztaty doskonalenia zawodowego 2018

2 775

615

3 390

63

warsztaty doskonalenia zawodowego 2019

3 200

1 260

4 460

61

Ogółem

   

54 225

511

Aktualnie obowiązujące  zasady przyjęto Uchwałą Zarządu 25 września 2015r.
Doświadczenie z 5-cio letniego okresu ich stosowania i ujawnione mankamenty skutkują koniecznością wyeliminowania nieprecyzyjności oraz dostosowania tych zasad do aktualnych potrzeb i realiów.
Po szczegółowej analizie treści,
w trybie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Uchwałę nr 01/20200815 ws. współorganizowania i dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego instruktorów (załącznik3)
,

Ad.5 Uchwała ws odwołania wyjazdu integracyjnego do Szwecji w 2020r.

Szczegółowa analiza danych statystycznych WHO nt. przebiegu pandemii Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i Szwecji wskazuje, że zachorowalność na Covid-19 wyraźnie maleje, ale rośnie w Polsce.
Dlatego w trosce o zdrowie uczestników planowanego wyjazdu oraz uwzględniając zgłoszenia o rezygnacji z wyjazdu uzasadniane ryzykiem zarażenia się – Zarząd OIGOSK w trybie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności postanowił o rezygnacji z wyjazdu do Szwecji 12 – 15.09.2020.

Stosownie do decyzji członka wpłacone kwoty zaliczek zostaną zwrócone na r-k bankowy lub zaksięgowane na poczet składek członkowskich.

Ad.6 Sprawy inne.

6.1  Zarząd w trybie aklamacji przy obecności wszystkich uczestników wyszczególnionych w liście obecności akceptuje poniższe lokaty terminowe zadysponowane przez prezesa Stencla na podstawie upoważnienia z 13.01.2008r pkt. XVII protokół nr Z/01/01/2008 z obrad Zarządu OIGOSK w Toruniu
W celu uzyskania wzrostu dochodu z odsetek upoważniono prezesa Stencla do bieżącego inwestowania wolnych środków finansowych na lokatach terminowych z zastrzeżeniem zachowania zdolności do terminowego regulowania bieżących i planowanych zobowiązań OIGOSK

             Tabela 5

 

 

Z uwagi na „lawinowe” zmniejszanie się oprocentowania lokat terminowych, niedostępność Obligacji Skarbowych dla OIGOSK jako osoby prawnej – w formie aklamacji zdecydowano o poszukiwaniu ofert bezpiecznego zainwestowania T00 – T00 tyś PLN np. w zakup: działki gruntowej, apartament wypoczynkowy na wynajem, obligacje, surowce, kruszce itp./

6.2 Informacja o interwencjach Rzecznika Praw PPOSK

Prezes Stencel pełniący również obowiązki Rzecznika Praw Przedsiębiorców Prowadzących OSK zaprezentował szczegółowe sprawozdanie z podjętych interwencji:

1) Na podstawie Uchwały z 14 marca 2020 Walnego Zebrania Członków Oddziału Terenowego OIGOSK nr 2 w Toruniu Rzecznik Praw PPOSK wszczął postępowanie wyjaśniająco – interwencyjne w WORD Toruń ws utrudnień, wręcz szykan stosowanych przez dyrektora wobec OSK podstawiających pojazdy na egzamin państwowy w trybie art.53 ust.4a uokp.
W ramach tego postępowania z inicjatywy i przy dużej aktywności Rzecznika (prezentacja) w dniu 12 maja 2020 roku w WORD Toruń odbyło się spotkanie członków zarządu OIGOSK OT2 Toruń z dyrektorem Staszczykiem i egzaminatorem nadzorującym Krzysztofem Żółtkiem przy udziale prezesów PFSSK K. Bandosa i PIGOSK K. Szymańskiego.
Na spotkaniu tym obszernie omówiono podnoszone mankamenty i w niektórych aspektach osiągnięto konsensus.

2) Na podstawie Uchwały Zarządu PFSSK nr 98/2020 z 14 maja 2020 Rzecznik Praw PPOSK wszczął postępowanie wyjaśniająco – interwencyjne w WORD Elbląg, który w okresie: 11 – 31 maja 2020 odmawiał prawa do prowadzenia egzaminów państwowych kat. B w trybie art.53 ust.4a uokp tj. pojazdem OSK, w którym szkoliła się osoba egzaminowana i w WORD Poznań który w okresie 11 maja – 14 czerwca 2020 również odmawiał prowadzenia egzaminów państwowych kat. B w trybie art.53 ust.4a uokp tj. pojazdem OSK i dodatkowo w okresie 15 czerwca – 5 lipca 2020 dopuszczał do egzaminowania pojazdy OSK pod warunkiem wyposażenia pojazdu w nie spełniających wymogów określonych  przepisami o obowiązku homologacyjnym przezroczystą przegrodęoddzielającą egzaminatora od osoby egzaminowanej. Niespełniająca wymogów bezpieczeństwa przegroda powodowała wzrost zagrożeń bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się w pojeździe, gdyż w razie zderzenia kolizyjnego popękałyby na ostrokrawędziste kształty niebezpieczne w kontakcie z człowiekiem.

Szczegółowe sprawozdanie, "kliknij"  TUTAJ

6.3 Prezes Stencel poinformował o rozmowie telefonicznej pod koniec lipca br. wiceprezesa PFSSK Jana Szymczaka z wiceministrem Rafałem Weberem, w której wiceminister obiecał spotkanie w I połowie września br. z przedstawicielami organizacji społecznych środowiska OSK, KSE i KSD WORD nt. zmian w uokp.
Przypomniał, że tuż po objęciu stanowiska Sekretarza Stanu w MI (04.04.2019), niżej przywołanym pismem z
29 kwietnia 2019 prosiliśmy o spotkanie – niestety dotąd bezskutecznie
.

6.4   Prezes Stencel obszernie zreferował dotychczasową korespondencję i nadesłane wyjaśnienia ws księgowania wydatków niektórych WORD-ów na poprawę BRD.
Zarząd zdecydował o kontynuowaniu działań zapoczątkowanych uchwałą z 29 kwietnia 2020, w tym zawiadomienie wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie.
Postanowiono również o wystąpieniu do WSA Poznań ze skargą na bezczynność dyr. WORD Konin, który nie reaguje na monity o wyjaśnienia ws księgowania wydatków na poprawę BRD z: 25 marca, 10 czerwca i 30 lipca 2020
.

6.5   Realizacja Uchwały 03/20200429 ws. zastosowania środków dyscyplinująco – nadzorczych wobec zarządu OT4 Słupsk

Uchwała Zarządu OIGOSK nr 03/20200429 z 29 kwietnia 2020
ws. zastosowania środków dyscyplinująco – nadzorczych wobec zarządu OT4 Słupsk
...

Papierową dokumentację z obrad zarządu w dniu 24 lutego i Walnego Zebrania Członków OT4 w dniu 11 marca 2020 doręczono do siedziby w Koszalinie dopiero w dniu 19 maja 2020.

W konsekwencji w/w zaniedbań, na podstawie §4 ust.4 Uchwały Z-11/VIII/2011 z dnia 16.08.2011 limit wydatków OT4 w 2020r pomniejsza się kwotą ... PLN.

protokołował:  Piotr Berent  wiceprezes

Załączniki:
1)  
lista obecności,
2)  
wykaz dłużników składkowych
3)  
uchwała nr 01/20200815  ws ws. współorganizowania i dofinansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w warsztatach dosk. zawodowego instruktorów