2020-12-28 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 31-12-2020 godz. 19:05

 

 

 

 

 

 

 

 

  Protokół nr Z- 04 / 12 / 2020 z obrad  ZarząduOIGOSK 28 grudnia 2020 
/obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1              - prezes,                 
Piotr Berent /
prezes OT2                    - wiceprezes,                za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Daniel Wers                                          - sekretarz,                 
Jarosław Bubnowicz /
skarbnik OT1  - skarbnik,                  
Wiesław Kociak                                    Przewodniczący KR 
Janusz Szambelan
/ sekretarz OT4     przewodniczący SK     za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1).

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu Z - 03/11/2020 z poprzednichZarządu 14.11.2020 / ref. sekretarz D. Wers,
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego nai
  przyjęcie preliminarza finansowego na 2021r  { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
 3. Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia, pozwy itp. {ref. R Stencel}
 4. Informacja nt. warsztatówzawodowego instruktorów OIGOSK w 2020r {ref. R. Stencel },
 5. Inne:
  - informacja o wystąpieniach do Premiera Mateusza Morawieckiego ws objęcia osk pomocą w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0
  - informacja nt działań ws księgowania i finansowania wydatków WORD-ów na poprawę BRD
  - pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 03/11/2020 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej

http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/471-2020-11-14-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk


Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz preliminarze finansowe na 2020r i 2021r

Wg. stanu na dzień 28 grudnia 2020r (w.205) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem:kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2020R wynosi 99,31%

    Zapł/ Nal.               %

Oddział KOSZALIN        99,61%
Oddział TORUŃ
            100,00%
Oddział SŁUPSK
           98,03%
Oddział Częstochowa
98,75%
OGÓŁEM :                     99,31%

Ujawniono tylko 5 n/w dłużników i zobowiązano prezesów OT do zintensyfikowania działań mobilizujących ich do uregulowania zaległości składkowych:

Tabela 1

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 28.12.2020r

oddział                  kwota do wykorzystania / narastająco /

OT Koszalin          TTT 892,95
OT Toruń                 TT 739,62
OT Słupsk                TT 607,01
OT Częstochowa       T 872,265
ogółem           
TTT 171,84

Tabela 2

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2020r za nominalny okres 12 miesięcy 12/12 = 100%:

przychody TT 334,97 / TT 000 PLN zrealizowano w 105,56%
wydatki     TT 557,31 / TT 000 PLN zrealizowano w 73,48%

W trybie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Preliminarz finansowy na 2021 rok jn.

Tabela 3                            Tabela 4

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

3.1   W związku z zamiarem zaprzestania w styczniu 2021 działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia OSK i wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.
Na wniosek zainteresowanego z 28.12.2020 oraz na podstawie przepisu art.7 ust.2, 3 i 9 w związku z art.18 ust.15 statutu Zarząd niniejszą jednomyślną uchwałą z dniem 1 stycznia 2021 przekształca status członkowski kol. Wiesława Kociaka na członka wspierającego – instruktora nauki jazdy. 

Ad.4  Informacja o przebiegu w 2020 roku warsztatów doskonalenia zawodowego Instruktorów, w tym członków OIGOSK.

4.1 OT1 Koszalin

Stosownie do uchwał zarządu OT1 z 8 października 2020 i 5 listopada 2020 oraz na podstawie umów z:
- 11.10.2020 zawartej pomiędzy OSKsdw "AutoSter" Dariusz Szwed Toruń, Nauka Jazdy Jarosław Bubnowicz 75-446 Koszalin i OIGOSK
- 09.11.2020 zawartej pomiędzy e-kierowca Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Szczecinie i Nauka Jazdy
Jarosław Bubnowicz 75-446 Koszalin
w okresie od 15 października do 22 listopada 2020 realizowano zajęcia szkoleniowe z 60 osobami w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art.35 ust.6 uokp.
W tym część teoretyczną w dniach 21 - 22 listopada 2020 zorganizowaną przez e-kierowca Szczecin w formule zdalnej z wykorzystaniem Internetu i czatu oraz aplikacji ZOOM w czasie rzeczywistym, linki:

21.11.2020

https://www.facebook.com/szkolajazdyinfo/posts/3641176972605741
https://www.youtube.com/watch?v=2fzx5iOOFqg

https://www.szkola-jazdy.pl/

22.11.2020

https://www.facebook.com/szkolajazdyinfo/posts/3641198479270257
https://www.youtube.com/watch?v=NaG3QBxnLeU

https://www.szkola-jazdy.pl/

28         członkowie Zwyczajni
6          
członkowie wspierający
12        
instruktorzy współpracujący z członkami
13        
instruktorzy pozostali
1          
wykładowcy pozostali
60        Wydatek z funduszy OIGOSK 43,44%

 4.2 OT2 Toruń

Wg. informacji kol. Piotra Berenta prezesa OT2 w warsztatach dosk zawodowego instruktorów uczestniczyło 12 członków OT2.
Zarząd stwierdza, że warsztaty dosk zaw instruktorów OT2 nie mogą być finansowane z funduszy OIGOSK - gdyż nie spełniono wielu wymogów wyszczególnionych w Uchwale Zarządu OIGOSK nr 01/20200815 z 15 sierpnia 2020

4.3 OT4 Słupsk

Nie finansuje z funduszów OIGOSK wydatku na warsztaty dosk zaw instruktorów w 2020 roku

4.4 OT10 Częstochowa 

Nie współorganizuje i nie finansuje z funduszów OIGOSK wydatku na warsztaty dosk zaw instrukt w 2020 roku

 Ad.5 Sprawy inne.

5.1 Informacja o wystąpieniu do Premiera Mateusza Morawieckiego ws objęcia osk pomocą w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0.

 Zaprezentowano zredagowane 3 grudnia 2020 przez prezesa Stencla wspólne wystąpienie z współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Premiera Mateusza Morawickiego w sprawie objęcia również przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców pomocą w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 poprzez dopisanie do wykazu branż - beneficjentów kodu PKD 85.53.Z.
Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.
Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
- utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021r.
- utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021r. w porównaniu do 2020 r.

W dniu 7 grudnia 2020 Biuro Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem ePUAP powyższy wniosek przekazało do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Gowina z powiadomieniem Ministra Infrastruktury.
Korespondencję opublikowano
, link http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/WspolnaProsba,oPomocRzaduRP(PFR2.0)20201203UPP.pdf

 5.2  W realizacji Uchwał Zarządu z 29 kwietnia i 15 sierpnia 2020r prezes Stencel zreferował dotychczasową korespondencję ws księgowania wydatków niektórych WORD-ów na poprawę BRD.

Zawiadomieniami z 17 i 23 sierpnia 2020 zwrócono się do wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie /PANA/ o sprawdzenie rzetelności i poprawności metodologicznej opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych w WORD Kielce i Częstochowa.
Uwzględniając wątpliwości i argumentację prezentowane w powyższych zawiadomieniach OIGOSK - PANA n/w pismami poinformowała o wdrożeniu postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów: 

1) Artura Szymańskiego biegłego rewidenta nr 12053 badającego sprawozdania finansowe WORD Kielce

- z 18 listopada 2020 znak DN.4023.25.2020
- z 27 listopada 2020 znak DP.4011.40.2020.EM

Pismem l.dz. 38/2020 z 24 grudnia 2020 zawiadomiono Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o w/w postępowaniu dyscyplinarnym konkludując.
Jeżeli prowadzone przez wyspecjalizowany ustawowy podmiot postępowanie dyscyplinarne potwierdzi podnoszone w korespondencji uchybienia i wątpliwości - będą konieczne korekty rocznych sprawozdań finansowych WORD i w konsekwencji również modyfikacje uchwał organu zatwierdzającego.
Wskazując na powyższe zagrożenia wnoszę o rozważenie rezygnacji z kontynuacji umowy z 18 października 2018 z firmą
FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o. o 40 - 008 Katowice ul. Warszawska 40/2A ws. badania rocznych sprawozdań finansowych WORD Kielce za lata 2018 – 2021, vide Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4330/18 z 27.09.2020

 2) Zofii Skowron biegłego rewidenta nr 5342 badającego sprawozdania finansowe WORD Częstochowa

- z 24 listopada 2020 znak DN.4023.26.2020
- z 16 grudnia 2020 znak DP.4011.41.2020. AK

Pismem l.dz. 37/2020 z 23 grudnia 2020 zawiadomiono Zarząd Województwa Śląskiego o w/w postępowaniu dyscyplinarnym oraz ponowiono wniosek o "zrewidowanie" stanowiska zaprezentowanego w piśmie z 25.06.2020 odnośnie Uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 504/106/VI/2020 z 26 lutego 2020 w części dotyczącej wydatkowania w 2020 roku z Funduszu Zapasowego WORD Częstochowa kwoty 20 000 PLN na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
Tym bardziej, że nie jest zgodne ze stanem prawnym stwierdzenie zamieszczone w piśmie z 25.06.2020 cyt. "uniemożliwiłoby prowadzenie przez WORD w 2020 roku planowanych zadań promujących BRD"
Albowiem zgodnie z dyspozycją art.119 ust.3 pkt.4 Ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym planowany w 2020r wydatek WORD w kwocie 20 000 PLN na poprawę BRD powinien zostać zaksięgowany w koszty bieżącej działalności WORD - o ile nie ma na celu wytworzenia (zakupu) środka trwałego wykorzystywanego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo wydatek na taki cel powinien być finansowany wyłącznie z Funduszu Zapasowego WORD!

 5.3 Stosownie do uchwały Zarządu z 14.11.2020 spotkania "opłatkowe" w oddziałach terenowych - nie odbyły się.

protokołował: Daniel Wers sekretarz

 Załączniki:  lista obecności