2020-11-14 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 15-11-2020 godz. 13:15 / 13-12-2020 godz. 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1                                  - prezes,                               
Piotr Berent / prezes OT2                                       - wiceprezes,                             za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Daniel Wers                                                            - sekretarz,                               
Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1                     - skarbnik,                                
Wiesław Kociak                                                       Przewodniczący KR                 Nieobecny – prawidłowo zawiadomiony
Janusz Szambelan / sekretarz OT4                        przewodniczący SK                  za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich w/w osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1)

Tematyka obrad
1. Odczytanie protokołu Z - 02/08/2020 z poprzednich obrad Zarządu 15.08.2020 / ref. sekretarz D. Wers,
2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2020r { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
3. Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia itp. {ref. R Stencel}
4. Problematyka warsztatów dosk zawodowego instruktorów w 2020r {ref. R. Stencel },
5. Inne:
- informacja o zakupionych obligacjach skarbowych,
- informacja nt korespondencji ws zawieszenia obowiązku uczestnictwa w warsztatach dosk zawod instruktorów - na czas obowiązywania stanu pandemii koronwirusa SARS-CoV-2,
- informacja nt uwag do projektu z 22 października 2020 ws zmiany rozporządenia MI ws egzaminoania...,
- informacja nt korespondencji ws księgowania i finansowania wydatków na poprawę BRD,

- pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 02/08/2020 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej

http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/467-2020-08-15-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk


Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2020r

Wg. stanu na dzień 13 listopada 2020r (w.183) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2020R wynosi 88,99% przy wymaganych 91,67%=11mcy/12!  Natomiast za 11 mcy -> 92,00% przy wymaganych 100%

Aktualny stopnień wykonania zmodyfikowanego preliminarza finansowego na 2020r za nominalny okres  
11 miesięcy 11/12 = 91,67%:
- przychody TT 143,85 / TT 000 PLN zrealizowano w 91,91%
- wydatki     TT 434,53 / TT 000 PLN zrealizowano w 53,93%

Ad.3 Uchwały w sprawach członkowskich

      Po analizie dyscypliny opłacania składek członkowskich zdecydowano w trybie §3 Uchwały nr ZDXI – 47 / II / 2018 z 10.02.2018r wezwać dłużników wyszczególnionych w załączniku nr 2 o uregulowanie zaległości.
Zarząd przypomina znaczącą rządową pomoc finansową w ramach tarcz antykryzysowych celem zmniejszenia ekonomicznych skutków pandemii np. ponad 22 000 PLN dla samozatrudnionych, którą szczegółowo przywołano w protkole nr Z - 02/08/2020 z obrad 15.08.2020.

Ad.4  Problematyka zasad współorganizowania i dofinansowania uczestnictwa w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego  Instruktorów.

24 października 2020 weszło w życie nowe brzmienie przepisu §28 ust.9 nadane rozporządzeniem RM z 23.10.2020 (Dz. U. poz. 1871) zmieniającym Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 października 2020r ws ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829)

§28 ust.9 Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.”

Rozporządzeniem RM z 02.11.2020 (Dz. U. poz. 1871) dodano w ust.11 pkt.6 stanowiącym, że zakazy określone w §28 ust.9 nie dotyczą

6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego”


Jednak uwzględniając konieczność zachowania wymogów sanitarnych tzw. DDM ( Dystans, Dezynfekcja, Maseczka), co nie jest łatwe przy konieczności zgromadzenia w jednej sali wiele osób, a także obecnie przyrastającą wykładniczo dzienna liczba zachorować i zgonów (13.11.2020: 25 571 / 548) - byłoby nieroztropnym, wręcz niebezpiecznym realizowanie części teoretycznej warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów w formule stacjonarnej!.

Dlatego Zarząd OIGOSK na podstawie art.19 ust.1 statutu jednogłośnie zdecydował zalecić zarządom OT dopilnowanie aby realizowanie zajęć teoretycznych w ramach warsztatów odbywało się zdalnie z wykorzystaniem Internetu.
Przykładowo firma E-kierowca Sp. z o.o. Spółka komandytowa 71-605 Szczecin ze wsparciem funduszy UE realizuje n/w projekt medialnie propagowany jako Polski Program Wsparcia OSK oferując przeprowadzenie części teoretycznej warsztatów w formule zdalnej.
Skarbnik Bubnowicz poinformował, że instruktorzy OT1 w dniach 21 i 22 listopada br. będą uczestniczyć w części teoretycznej warsztatów w formule zdalnej na warunkach określonych w umowach z 11 października i 9 listopada 2020.

Ad.5 Sprawy inne.

5.1  Informacja o zakupionych obligacjach skarbowych

Prezes Stencel przypomniał, że z uwagi na „lawinowe” zmniejszanie się oprocentowania lokat terminowych, na poprzednich obradach postanowiono o poszukiwaniu innych bezpiecznych sposobów inwestowania środków OIGOSK.
Po analizie różnych możliwości (apartament na wynajem, zakup nieruchomości gruntowej, metali szlachetnych) uchwałą korespondencyjną z 4 września 2020 zdecydowano o zakupie Obligacji Skarbowych czteroletnich COI0924 i trzymiesięcznych OTS1220.
Zapoznano się z symulację kwot możliwych odsetek przy założeniu rocznego wskaźnika inflacji w wysokości 3%

5.2 Informacja o wystąpieniach do Premiera Mateusza Morawieckiego i korespondencji ws zawieszenia obowiązku uczestnictwa w Warsztatach doskonalenia zawodowego  instruktorów.

Przedstawiono zredagowane przez prezesa Stencla wspólne wystąpienia z 27 września i 2 listopada 2020 współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK, PIGOSK i OIGOSK do Premiera Mateusza Morawickiego w sprawie zawieszenia obowiązku uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego  instruktorów – w okresie obowiązywania stanu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2,
W negatywnej odpowiedzi z 05.11.2020 wiceminister Rafał Weber wskazał, że wprowadzone ograniczenia nie dotyczą zajęć szkoleniowych w ramach warsztatów prowadzonych przez uprawnione podmioty.
W piśmie z 09.11.2020 dyrektor DTD MI Pan Bogdan Oleksiak uznał skargę jako bezzasadną i dodatkowo uzasadnia, że zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w warsztatach mogłoby mieć miejsce tylko w okolicznościach wprowadzenia dolegliwego zakazu prowadzenia działalności szkolenia kandydatów na kierowców, albowiem stopień zagrożenia zarażeniem koronawirusem jest podobny.

Korespondencję opublikowano, link http://www.izbaosk.eu/index.php/ogloszenia-i-zawiadomienia/14-postulaty-wnioski-do-wladz/469-2020-09-28-wspolny-wniosek-pfssk-pigosk-i-oigosk-do-premiera-morawieckiego-mi-i-mz-o-zawieszenie-obowiazku-uczestnictwa-w-warsztatach-doskonalenia-zawodowego-instruktorow

5.3   Spotkania opłatkowe

Jednomyślnie podjęto Uchwałę o następującej treści
„Uwzględniając:

a) ograniczenia dotyczące organizowania imprez i spotkań wprowadzone §28 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 października 2020r ws ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797 i 1829) oraz,

§28 ust.9 Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust.1 zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie.”

b) duże ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 mierzone kilkudziesięciotysięczną liczbą codziennych zachorowań oraz wzrastającą liczbą zgonów - na podstawie art.19 ust.1 statutu do odwołania tych ograniczeń nie zaleca się zwoływania i finansowania z funduszy OIGOSK uczestnictwa w okazjonalnych, tradycyjnych przedsięwzięciach integracyjnych np. spotkaniach wigilijnych”

5.4  Prezes Stencel zreferował dotychczasową korespondencję ws księgowania wydatków niektórych WORD-ów na poprawę BRD.

Zawiadomieniami z 17 i 23 sierpnia 2020 zwrócono się do wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie o sprawdzenie rzetelności i poprawności metodologicznej opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych w WORD Kielce i Częstochowa.

17 sierpnia 2020 wystąpiono do WSA Poznań ze skargą na bezczynność dyr. WORD Konin, który nie reaguje na monity o wyjaśnienia ws księgowania wydatków na poprawę BRD.

Wobec nie przesłania skargi do WSA wnioskiem z 21 października 2020 wystąpiono o wymierzenie dyr. WORD Konin grzywny.  WSA Poznań wdrożył postępowanie sygn. akt IV SO/Po 18/20.

5.5  Prezes Stencel szczegółowo zreferował wspólne uwagi, opinie współpracujących organizacji społecznych środowiska OSK tj. PFSSK, PIGOSK i OIGOSK przesłane 12 listopada 2020 odnośnie projektu z 22.10.2020 zmiany rozporządzenia ws egzaminowania…

Teksty wspólnej w/w opinii oraz opinie innych branżowych organizacji społecznych opublikowano w Internecie,  link https://kse-egzaminator.pl/nasza-opinia-w-sprawie/

protokołował: Daniel Wers sekretarz