2020-11-14 Koszalin: protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 15-11-2020 godz. 13:15

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

w obradach uczestniczyli:
Roman Stencel /
prezes OT1                                  - prezes,                               
Piotr Berent / prezes OT2                                       - wiceprezes,                             za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Daniel Wers                                                            - sekretarz,                               
Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1                     - skarbnik,                                
Wiesław Kociak                                                       Przewodniczący KR                 Nieobecny – prawidłowo zawiadomiony
Janusz Szambelan / sekretarz OT4                        przewodniczący SK                  za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich w/w osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1)

Tematyka obrad
1. Odczytanie protokołu Z - 02/08/2020 z poprzednich obrad Zarządu 15.08.2020 / ref. sekretarz D. Wers,
2. Informacja o aktualnej dyscyplinie składek członkowskich oraz stopniu wykonaniu preliminarza finansowego na 2020r { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
3. Informacje, Uchwały w sprawach członkowskich: wnioski, przyjęcia, skreślenia itp. {ref. R Stencel}
4. Problematyka warsztatów dosk zawodowego instruktorów w 2020r {ref. R. Stencel },
5. Inne:
- informacja o zakupionych obligacjach skarbowych,
- informacja nt korespondencji ws zawieszenia obowiązku uczestnictwa w warsztatach dosk zawod instruktorów - na czas obowiązywania stanu pandemii koronwirusa SARS-CoV-2,
- informacja nt uwag do projektu z 22 października 2020 ws zmiany rozporządenia MI ws egzaminoania...,
- informacja nt korespondencji ws księgowania i finansowania wydatków na poprawę BRD,

- pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 02/08/2020 – bez uwag.
Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej

http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/467-2020-08-15-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk


Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz stopień wykonania preliminarza finansowego na 2020r

Wg. stanu na dzień 13 listopada 2020r (w.183) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2020R wynosi 88,99% przy wymaganych 91,67% = 11 mcy/12!       
Natomiast za 11 mcy -> 92,00% przy wymaganych 100%

wkrótce więcej informacji