2021-04-17 Koszalin protokol z obrad XIX KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 18 kwietnia 2021 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr Z- 01/04/2021 z obrad w dniu 17 kwietnia 2021
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XIX)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:

Roman Stencel / prezes OT1                       - prezes,   
Piotr Berent / prezes OT2                             - wiceprezes za pośrednictwem Aplikacji TEAMS,   
Jarosław Bubnowicz / skarbnik OT1          - skarbnik,      
Daniel Wers                                                  - sekretarz za pośrednictwem Aplikacji TEAMS,
Jacek Jeżak                                             -
Przewodniczący KR      
Janusz Szambelan                                  -
Przewodniczący SK za pośrednictwem Aplikacji TEAMS,  
               

Obrady rozpoczęto o godz.17:05 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przywitał uczestników, w tym uczestniczących zdalnie za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMES. Stwierdził nieobecność (pomimo skutecznego powiadomienia) prezes OT4 Słupsk i OT10 Częstochowa ( Kol. Mirosław Jambor nieobecność usprawiedliwił uroczystością urodzinową …).

Prezes zakomunikował, że zarówno Zarząd OIGOSK jak i jego Kolegium Doradcze obradują z zachowaniem quorum, a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy uczestnictwie w/w osób.

Tematyka obrad

 1. Odczytanie protokołu nr  Z - 04/12/2020 z poprzednich obrad  Zarządu 28.12.2020 {ref. sekretarz D. Wers},
 2. Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2020 { ref. prezesi OT}.
 3. Dyscyplina opłacania składek członkowskich, Uchwały ws członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref.Stencel  }
 4. Informacja o liczebności członków,  sprawozdanie skarbnika o stanie finansów, oraz sprawozdanie finansowe za{ref. skarbnik Bubnowicz, R. Stencel },
 5. Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 { ref.Wers, R. Stencel},
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 { ref.Jeżak},
 7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 { ref.Szambelan}
 8. Podjęcie uchwały 1/20210417 ws zainicjowania korespondencyjnego trybu podjęcia uchwał V Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów: NZDVkoresp-55/IV/2021 ws. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2020r { ref.Stencel }
 9. Prezentacja i przyjęcie treśuchwały NZDVkoresp-55/IV/2021 ws zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego za 2020 rok { ref. R. Stencel },
 10. Inne.
  a) informacja nt. inicjatyw ws ewidencjonowanie wydatków WORD-ów na BRD
  b) sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK za 2020r
  c) Jubileusz XV – lecia OIGOSK
  d) pozostałe

Ad.1 Odczytanie protokołu Z - 04/12/2020 uwag nie zgłoszono.
Prezes R. Stencel wyświetlił treść protokołu i przedstawił główne ustalenia z obrad Zarządu w dniu 28.12.2020r.
Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej,link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/475-2020-12-28-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Ad.2   Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2020.
Prezes Stencel wyświetlił teksty, a prezesi OT odczytali przesłane sprawozdania oddziałów terenowych z działalności w 2020r. Prezes oświadczył, co również ujawnia Komisja Rewizyjna w rocznym sprawozdaniu z 27.03.2021, że w terminie do 15 stycznia 2021, vide §3 ust.4 Uchwały Z-11/VIII/2011 - nie przesłano rocznego sprawozdania z OT2 w Toruniu.

Ad.3 Dyscyplina opłacania składek członkowskich, decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

3.1   Dłużnicy OIGOSK za okres co najmniej 3 miesięcy, stan na 17 kwietnia 2021r

Przeanalizowano listę dłużników składkowych ( załącznik nr 2 ).

Jednomyślnie w trybie §3 Uchwały nr ZDXI – 47 / II / 2018 z 10.02.2018r zdecydowano wezwać dłużników wyszczególnionych w załączniku nr 2 o uregulowanie zaległych wierzytelności, jeżeli wskutek działań prezesów OT zaległości w terminie do 26 kwietnia 2021 nie wpłyną na r-k bankowy OIGOSK

Ad.4 Informacja o liczebności członków, Sprawozdanie Skarbnika o stanie finansów oraz Sprawozdanie Finansowe za 2020.

wykres 1

4.1   Liczebność członków OT na:
31 grudnia 2020:90 / 121                                    17 kwietnia 2021:87 / 118

   wykres 2                                                                                                            wykres 3

4.2   Sprawozdanie skarbnika za 2020r
Szczegółowo zaprezentowano i omówiono wszystkie tytuły przychodów i wydatków w 2020r.

4.3   Sprawozdanie Finansowe OIGOSK za 2020r

 Zaprezentowano i omówiono Bilans Finansowy oraz Rachunek Wyników.
Aktywa i Pasywa stanowią kwotę … 215 122,89 PLN
Wynik finansowy za 2020r jest dodatni i stanowi kwotę: TT
030,19  PLN

Ad.5   Sprawozdanie Merytoryczne za 2020.

Wykorzystując Aplikację Power Point zaprezentowano obszerne sprawozdanie z działalności w 2020 roku

Ad.6   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020.

Przewodniczący KR Jacek Jeżak zaprezentował sprawozdanie z kontroli dokumentacji finansowej oraz działalności Zarządu i realizacji uchwał, regulaminów w 2020 roku. Komisja Rewizyjna potwierdza rzetelność prowadzonych ewidencji i zgodność wydatków z uchwałami. Ujawniono uchybienia w działalności zarządów OT2 - Komisja Rewizyjna zobowiązuje do ich wyeliminowania.
Nie stwierdzając rażących uchybień Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Ad.7   Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020.

Przewodniczący SK Janusz Szambelan odczytał wyświetlane sprawozdanie, w który poinformowano, że w 2020 roku do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynął żaden pozew.

Ad.8   Uchwała ws zainicjowania korespondencyjnego trybu podjęcia uchwał V Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów: NZDVkoresp-55/IV/2021 dot. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2020r.
Z powodu obowiązujących ograniczeń zgromadzeń i zagrożeń spowodowanych pandemią koronawirusa ARS-CoV-2 nie są możliwe obrady XIII Zwyczajnego Zebrania Delegatów OIGOSK.
Zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie z 29.09.1994
o rachunkowości - najpóźniej do 30 czerwca br. Najwyższa Władza OIGOSK ma obowiązek podjąć uchwałę o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2020 rok.
Uwzględniając powyższe
w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności podjęto uchwałę nr 1/20210417, załącznik 3.

Ad.9  Uchwała korespondencyjna ws zatwierdzenia  Sprawozdania  Finansowego OIGOSK za 2020 rok
Zaprezentowano i po dyskusji w formie aklamacji przy uczestnictwie osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto treść uchwały NZDVkoresp-55/IV/2021 załącznik 4.

 Ad.10 Inne

1) Ewidencjonowanie wydatków WORD-ów na poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W realizacji Uchwał Zarządu z 29 kwietnia i 15 sierpnia 2020r prezes Stencel zreferował dotychczasową korespondencję ws księgowania wydatków niektórych WORD-ów na poprawę BRD.

Zawiadomieniami z 17 i 23 sierpnia 2020 zwrócono się do wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie /PANA/ o sprawdzenie rzetelności i poprawności metodologicznej opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych w WORD Kielce i Częstochowa.

Uwzględniając wątpliwości i argumentację prezentowane w powyższych zawiadomieniach OIGOSK - PANA n/w pismami poinformowała o wdrożeniu postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów:

1. A. Sz. biegłego rewidenta nr 12053 badającego sprawozdania finansowe WORD Kielce

- z 18 listopada 2020 znak DN.4023.25.2020
- z 27 listopada 2020 znak DP.4011.40.2020.EM
- z 15 luty 2021 znak e-mail Ewa Marynowska

Pismem l.dz. 38/2020 z 24 grudnia 2020 zawiadomiono Zarząd Województwa Świętokrzyskiego o w/w postępowaniu dyscyplinarnym konkludując.
Jeżeli prowadzone przez wyspecjalizowany ustawowy podmiot postępowanie dyscyplinarne potwierdzi podnoszone w korespondencji uchybienia i wątpliwości - będą konieczne korekty rocznych sprawozdań finansowych WORD i w konsekwencji również modyfikacje uchwał organu zatwierdzającego.

Wskazując na powyższe zagrożenia wnoszę o rozważenie kontynuacji umowy z 18 października 2018 z firmą FEHU GLOBAL AUDYT sp. z o. o 40 - 008 Katowice ul. Warszawska 40/2A ws. badania rocznych sprawozdań finansowych WORD Kielce za lata 2018 – 2021, vide Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 4330/18 z 27.09.2020

W odpowiedzi pismem z 15 lutego 2021 znak TK-II.8041.2.2021 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego informuje, że dalsze decyzje uzależnia od zakończenia postępowania prowadzonego przez PANA

2. Z. Sk. biegłego rewidenta nr 5342 badającego sprawozdania finansowe WORD Częstochowa

- z 24 listopada 2020 znak DN.4023.26.2020
- z 16 grudnia 2020 znak DP.4011.41.2020. AK
- z 24 luty 2021 znak DP.4011.41.2020. AK

Pismem l.dz. 37/2020 z 23 grudnia 2020 zawiadomiono Zarząd Województwa Śląskiego o w/w postępowaniu dyscyplinarnym oraz ponowiono wniosek o "zrewidowanie" stanowiska zaprezentowanego w piśmie z 25.06.2020 odnośnie Uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 504/106/VI/2020 z 26 lutego 2020 w części dotyczącej wydatkowania w 2020 roku z Funduszu Zapasowego WORD Częstochowa kwoty 20 00  0 PLN na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Tym bardziej, że nie jest zgodne ze stanem prawnym stwierdzenie zamieszczone w piśmie z 25.06.2020 cyt. "uniemożliwiłoby prowadzenie przez WORD w 2020 roku planowanych zadań promujących BRD"
Albowiem zgodnie z dyspozycją art.119 ust.3 pkt.4 Ustawy z 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym planowany w 2020r wydatek WORD w kwocie 20 000 PLN na poprawę BRD powinien zostać zaksięgowany w koszty bieżącej działalności WORD - o ile nie ma na celu wytworzenia (zakupu) środka trwałego wykorzystywanego do działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo wydatek na taki cel powinien być finansowany wyłącznie z Funduszu Zapasowego WORD!

Zarząd Województwa Śląskiego pismem z 7 stycznia 2021 znak KT-RF.3251.137.2020.RUP odnośnie Uchylenia Uchwały Zarządu nr 504/106/VI/2020 z 26 lutego 2020 podtrzymał stanowisko z 25 czerwca 2020 oraz poinformował że zgodnie z art. 48 ustawy o biegłych rewidentach… odpowiedzialność wobec badanej jednostki za przeprowadzenie badania ponosi firma audytorska.

   3.  WORD Konin

17 sierpnia 2020 wystąpiliśmy do WSA Poznań ze skargą na bezczynność dyr. WORD Konin, który nie reaguje na monity o wyjaśnienia ws księgowania wydatków na poprawę BRD.

Wobec nie przesłania skargi do WSA w terminie ustawowym - wnioskiem z 21 października 2020 wystąpiono o wymierzenie dyr. WORD Konin grzywny.
WSA Poznań postanowieniem z 16 lutego 2021 sygn, akt IV SO/Po 18/20 wymierzył Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie grzywnę w wysokości 50 PLN.

W dniu 24 lutego 2021 wystąpiliśmy do NSA w Warszawie z zażaleniem na powyższe postanowienie WSA Poznań.

2)  Sprawozdanie Rzecznika Praw PPOSK za 2020r

   kol. Roman Stencel zaprezentował obszerne sprawozdanie z działalności w 2020r

3)  Jubileusz XV - lecia OIGOSK 

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział KRS postanowieniem z 22 marca 2007r sygn akt KO.IX. NS-REJ.KRS/000764/07/258 wpisał do KRS - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji… Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z/s w Koszalinie.
Zgodnie z art.8 ust.2 Ustawy z 30.05.1989 o izbach gospodarczych z dniem wpisania do KRS OIGOSK uzyskała osobowość prawną!

W głosowaniu jawnym jednomyślnie (pod warunkiem, że na poniższe zgromadzenia pozwoli sytuacja pandemiczna koronawirusa) zdecydowano o:

a) organizacji w sobotę 26 marca 2022 roku XIII Zebrania Delegatów OIGOSK oraz uroczystości Jubileuszu XV - lecia OIGOSK.
Wyboru miejsca w oparciu o przedstawione oferty - dokona Zarząd na następnych obradach, 

b) najpóźniej w terminie do 15 stycznia 2022 ustaleniu przez Zarząd OIGOSK porządku obrad XIII ZD oraz projektów uchwał,

c) określeniu n/w warunków, które powinien spełniać członek rekomendowany do wyróżnienia, odznaczenia:
1. nie może zalegać z opłatą jakichkolwiek wierzytelności Izby,
2. nie może figurować w{Krajowy Rejestr Karny} lub (i) być ukarany przez Sąd Koleżeński OIGOSK,
3. mieć status członka OIGOSK nie będącego w okresie wypowiedzenia lub kończącego się członkostwa.
4.
w dniu podejmowania uchwały o wyróżnieniu, odznaczeniumieć co najmniej pięcioletni staż członkowski w OIGOSK.
Dopuszcza sie odstępstwo od wymogu mim stażu, które każdorazowo musi być szczegółowo i obiektywnie udokumentowane.
5. W przypadku wnioskowania o odznaczenie państwowe, oprócz wymaganego formularza wniosku należy obowiązkowo wypełnić i przesłać   na adres e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. informację o przebiegu pracy zawodowej, wykształceniu oraz posiadanych odznaczeniach, orderach i odznakach honorowych.

d) zobowiązaniu zarządów oddziałów terenowych do przesłania najpóźniej w terminie do 10 maja 2021 uchwał rekomendujących ponadprzeciętnie zaangażowane w działalność Izby osoby spełniające w/w wymagania do wyróżnienia organizacyjnego i odznaczenia państwowego wraz z uzasadnieniem.
Doświadczenie i stosowne przepisy wymagają złożenia wniosku o odznaczenie państwowe z odpowiednim wyprzedzeniem.         

e) zaapelowaniu do zarządów oddziałów terenowych o zorganizowanie najpóźniej w terminie do 26 lutego 2022 Walnych Zebrań członków OIGOSK celem wyboru Delegatów XIII Zebrania Delegatów OIGOSK planowanego 26 marca 2022.
Względy logistyczne przygotowania i zabezpieczenia obrad XIII ZD i uroczystości Jubileuszowej wymagają znajomości liczby uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

4)  Prezes Stencel zaprezentował korespondencję ze Starostwem Powiatowym w Świdwinie ws. nieprawidłowości w prowadzeniu szkolenia przez ośrodek szkolenia kierowców nrw rejestrze 00173216.
Przeanalizowano treści protokołów z kontroli w latach 2017 - 2019 oraz zalecenia pokontrolne, w których wyszczególniono wielokrotne rażące naruszenia przepisów w zakresie prowadzenia OSK i programu szkolenia.
Aktualnie w OSK
K. O. prowadzona jest kontrola doraźna wskutek wystąpienia OIGOSK z 20 marca 2021
l.dz. 12/2021.Jednogłonie zdecydowano, że jeżeli kontrola doraźna ujawnieni kolejne rażące nieprawidłowości, a organ prowadzący rejestr działalności regulowanej ( SP Świdwin) nie wdroży postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania zakazu prowadzenia OSK- zawiadomimy organy nadzoru, a w razie braku oczekiwanej reakcji również prokuraturę.

5)  Dyskutowano również nt. nowego regulaminu korzystania z Portalu OSK, który od 15 czerwca br. wprowadza wymóg wniesienia opłaty za możliwość pobrania, zaktualizowania lub zwrócenia PKK. Administratorem portalu jest PWPW SA Warszawa.
Prezes Stencel poinformował, że wkrótce pojawią się konkurencyjne oferty innych podmiotów oferujących w/w funkcjonalności dotyczące PKK, a także o zamiarze pisemnego wystąpienia jako Rzecznik Praw PPOSK do Zarządu PWPWA SA, w którym wyartykułuje oburzenie zaskakującym, monopolistyczną trybem wprowadzenia zmian.

Protokołował
Daniel Wers,sekretarz