2021-08-28 Koszalin protokol z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 5 września 2021 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 02/08/2021
z obrad Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie w dniu 28 sierpnia 2021
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1                           - prezes,                             
Piotr Berent /
prezes OT2                                  - wiceprezes,                       
Daniel Wers                                                        - sekretarz,                           
Jarosław Bubnowicz                                         - skarbnik,                            
Jacek Jeżak                                                       
Przewodniczący KR              

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

 Na wstępie kol. Stencel przywitał zebranych i przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy obecności wyszczególnionych w liście obecności

Tematyka obrad

1)  Odczytanie protokołu z poprzednich obrad zarządu 17.04.2021 nr  Z - 01/04/2021 {ref. sekretarz D. Wers},

2)  Uchwały w sprawach członkowskich ( przyjęcia, skreślenia, ...). Informacja o liczebności członków, dyscyplina opłacania składek członkowskich { ref. skarbnik Bubnowicz; R. Stencel },

3)  Uchwała o miejscu uroczystości Jubileuszu XV-lecia i obrad XIII Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników nie posiadających głosu stanowiącego itp. {ref. R. Stencel },

4)  Uchwała o wyróżnieniach członków z okazji Jubileuszu 15 - lecia działalności OIGOSK  {ref. Stencel },

5)  Inne.

 • osoba prowadząca uroczystość Jubileuszu XV-lecia
 • program w Szkoła Jazdy TV nt. Jubileuszu XV-lecia i OIGOSK
 • jubileusz XV lecia PIGOSK 10.09.2021
 • Zawiadomienie prokuratora ws. nieprawidłowości w prowadzeniu szkolenia przez OSK K.O. nr w rejestrze 00173216 Starostwo Powiatowe w Świdwinie

Ad.1 sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 01/04/2021 – bez uwag.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - w formie aklamacji przy obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano treść protokołu publikowaną na witrynie internetowej, link http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/479-2021-04-17-koszalin-protokol-z-obrad-xix-kdz-i-zarzadu-oigosk

Ad.2 Uchwały w sprawach członkowskich podjęte w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności

2.1  Przyjęcia w poczet członków OIGOSK
Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przyjęto w poczet członków:

lp.   Nazwa                                                           siedziba                                 Status / oddział

1. Szkoła Jazdy Krzysztof Pawlik        78-300 Świdwin            Zwyczajny / OT1

2.2 Liczebność członków - stan aktualny:

   wykres 1         wykres 2         wykres 3     

2.3 Dyscyplina opłacania składek członkowskich

wg. stanu na dzień 27.08.2021r dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem: kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2021r wynosi 73,23% przy wymaganych 66,67%.

tabela 1

                        wykres 4

          Dłuznicy składkowi na 28 sierpnia 2021                                                                                                    

tabela 2

Narastająco Limity wydatków oddziałów terenowych wg. stanu na 27.08.2021r

tabela 3

                        wykres 4

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2021r za nominalny okres 8 miesięcy 8/12 = 66,66%:

przychody        TT 654,44 / TT 000 PLN zrealizowano w 57,27%

wydatki            TT 386,03 / TT 000 PLN zrealizowano w 31,45%

tabela 4

Ad.3 Uchwała o miejscu Jubileuszu XV-lecia i obrad XIII Zebrania Delegatów OIGOSK, odpłatności uczestników

Po szczegółowej analizie pozyskanych trzech n/w ofert, w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o miejscu uroczystości Jubileuszu XV-lecia oraz obrad XIIIZD w dniu
26 marca 2022 tj.
Royal Park Hotel & Spa 76-032 Mielnooraz przyjęto poniższe zasady odpłatności uczestników.

                                   tabela 5

odpłatność:

 1. członkowie z głosem stanowiącym (Delegaci, członkowie zarządu, przewodniczący KR i SK, prezesi OT) oraz wyróżnieni z okazji Jubileuszu XV-lecia członkowie założyciele i członkowie, którym przyznano odznaczenie Państwowe lub odznakę honorową, a także osoby zaproszone – bezpłatnie / noclegw pok. 2 os 26/27.03.2022, pod warunkiem zgłoszenia w terminie do 28.02.2022.
 2. pozostałe osoby:   
  a) obiad, uroczystość jubileuszowa, kolacja bankietowa i nocleg ze śniadaniem (w pok. 2 os 26/27.03.2022) -  ... zł/osobę
  b) uroczystość jubileuszowa, kolacja bankietowa i nocleg ze śniadaniem (w pok. 2 os 26/27.03.2022) -  ... zł/osobę
  b) kolacja bankietowa i nocleg ze śniadaniem (w pok. 2 os 26/27.03.2022) -  ... zł/osoba
  c) kolacja-  ... zł/osoba
  d) nocleg ze śniadaniem (w pok. 2 os) -  ... zł/osoba (w pok. 1 os ... zł/osoba )
 3. dopł. za pok. 1 os   -   50 PLN

W obradach i uroczystościach jubileuszowych mogą uczestniczyć tylko osoby zaproszone i uprawnione, zgłoszone w zakreślonym terminie tj. najpóźniej do 28 lutego 2022r - decyduje data doręczenia!

W przypadku niepowiadomienia o nieobecności zgłoszonego uczestnika najpóźniej w terminie 20 marca 2022 kosztami zarezerwowanych usług zostanie obciążony fundusz OT, którego przedstawiciel dokonał zgłoszenia albo osoba zgłaszająca, deklarująca uczestnictwo.

W razie konieczności wystąpienia z roszczeniem z w/w tytułu, mają zastosowanie procedury, zasady, wysokość odsetek i opłat za wezwania określone uchwałą ZDXI – 47 /II/ 2018 10.02.2018r z wyłączeniem przestrzegania trzymiesięcznej zwłoki, o której mowa w §3 pkt.1 i 4 uchwały.

Na uroczystość jubileuszu zostaną zaproszeni poprzez wysłanie profesjonalnie przygotowanych zaproszeń z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa do 28 lutego 2022 n/w goście:

Wykaz1

W trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zaakceptowano powyższą listę gości oraz zdecydowano o sfinansowaniu z funduszy OIGOSK kosztów pobytowych gości.
Przewidywany wydatek na obchody Jubileuszu XV-lecia to kwota ok. TT 000 PLN

Ad.4 Wyróżnienia członków z okazji Jubileuszu 15 - lecia działalności OIGOSK 

4.1 Zarząd OT1 OIGOSK w Koszalinie Uchwałą z 6 maja 2021r zarekomendował n/w członków do wyróżnienia, odznaczenia z okazji Jubileuszu XV – lecia OIGOSK
Zarząd OT1 po szczegółowej analizie uwzględniając kryteria określone uchwałą Zarządu OIGOSK (vide pkt. Ad.3) oraz dodatkowe przesłanki ( pełnienie funkcji w organach OIGOSK, założyciel, 10 letni staż członkowski, szczególna aktywność ) w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich członków zdecydował o zarekomendowaniu do wyróżnienia, odznaczenia n/w członków:

                Wykaz 2

4.2 Zarząd OT2 OIGOSK w Toruniu Uchwałą z 10 maja 2021r zarekomendował n/w członków do n/w członków do wyróżnienia, odznaczenia z okazji Jubileuszu XV – lecia OIGOSK

                Wykaz3

4.3 Zarząd OT4 OIGOSK w Słupsku Uchwałą z 20 kwietnia 2021r zarekomendował n/w członków do n/w członków do wyróżnienia, odznaczenia z okazji Jubileuszu XV – lecia OIGOSK

Wyciąg z protokółu posiedzenia zarządu OT4 w dniu 20.04.2021r.

Lista członków OT 4 Słupsk do Wyróżnień na XV lecie OIGOSK z/s w Koszalinie

                Wykaz4

4.4 Zarząd OT10 OIGOSK w Częstochowie Uchwałą z 6 maja 2021r nierekomendować członków do wyróżnienia, odznaczenia z okazji Jubileuszu XV – lecia OIGOSK

4.5 Zarząd OIGOSK po szczegółowej analizie i sprawdzeniu spełnienia wymogów zaakceptował rekomendacje zarządów OT.
Ponadto postanowił o wystąpieniu z wnioskiem o odznaczenia państwowe dla prezesów OIGOSK oraz wyróżnieniu członków zarządu OT10:

Ad.5 Inne.

5.1 zaakceptowano propozycję prezesa Stencla aby uroczystość jubileuszową poprowadził ... Prezes poinformował, o zamiarze wyemitowania w Szkoła Jazdy TV materiału nt. Jubileuszu XV-lecia i OIGOSK, co Zarząd akceptuje.

5.2 prezes Stencel poinformował o zawiadomieniu prokuratora ws. nieprawidłowości w prowadzeniu szkolenia przez OSK K.O. nr w rejestrze 00173216 Starostwo Powiatowe w Świdwinie

5.3 prezes Stencel poinformował o zaproszeniu na jubileusz XV lecia PIGOSK 10.09.2021

Zredagował: Daniel Wers sekretarz