2021-12-18 Koszalin protokół z obrad Zarządu OIGOSK

opublikowano 25-12-2021 godz. 15:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół nr Z- 03/12/2021 z obrad Zarządu OIGOSK 18 grudnia 2021 
/obszerne fragmenty, istotne decyzje /

 w obradach uczestniczyli:

Roman Stencel / prezes OT1              - prezes,   
Piotr Berent /
prezes OT2                    - wiceprezes,                za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Daniel Wers                                          - sekretarz,                  
za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES
Jarosław Bubnowicz /
skarbnik OT1  - skarbnik,       
Jacek Jeżak                                          Przewodniczący KR 
Janusz Szambelan
/ sekretarz OT4     przewodniczący SK     za pośrednictwem Aplikacji Microsoft TIMES

Obrady prowadził Prezes Zarządu Roman Stencel.

Po przywitaniu zebranych prezes Stencel przedstawił proponowany porządek i tematykę obrad, które przyjęto do realizacji w drodze aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności (załącznik1).

 1. Odczytanie protokołu Z - 02/08/2021 z poprzednichZarządu 28.08.2021 / ref. sekretarz D. Wers,
 2. Informacja o aktualnej dyscyplinie opłacania składek członkowskich oraz liczebności członkó{ ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
 3. Analiza wykonania preliminarza finansowego nai przyjęcie preliminarza finansowego na 2022r  { ref. R Stencel i J. Bubnowicz },
 4. Uchwała 01/20211218 ws. Ryczałtu prezesa OIGOSK,
 5. Informacja o przebiegu w 2021 warsztatów dosk. zawodowego Instruktorów, w tym członków OIGOSK {ref. R. Stencel },
 6. Informacja o stopniu przygotowania uroczystości Jubileuszu XV-lecia OIGOSK 26 marca 2022 {ref. R. Stencel },
 7. Inne:
 • informacja o spotkaniu z kierownictwem PWPW SA i dyr. Oleksiakiem na KDZ PFSSK 09.10.2021,
 • informacja o wystąpieniach do wiceministra Rafała Webera  ws zmian uotd, akredytacji itp.
 • informacja nt. postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez PANA na wnioski OIGOSK,
 • obrady Rady opiniodawczo-doradczej Rzecznika Praw PPOSK 06.11.2021,
 • informacja ws. Zawiadomienia 04.07.2021 PR Białogard o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Starostę Powiatowego w Świdwinie,
 • pozostałe

Ad.1 Sekretarz Daniel Wers odczytał protokół nr Z - 02/08/2021 – bez uwag.

Jednomyślnie zaakceptowano treść protokołu opublikowanego na witrynie internetowej
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/482-2021-08-28-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Ad.2 Dyscyplina opłacania składek członkowskich oraz preliminarze finansowe na 2020r i 2021r

Wg. stanu na dzień 18 grudnia 2021r (w.192) dyscyplina opłacania składek mierzona ilorazem:kwoty składek opłaconych do wolumenu składek należnych za 2021R wynosi 98,33%

61   Oddział KOSZALIN          99,86%
16   Oddział TORUŃ                95,31%
 4     Oddział SŁUPSK            100,00%
 0   Oddział Częstochowa     95,00%
81
  OGÓŁEM :                        98,33%

wykres1

Ujawniono tylko 4 n/w dłużników i zobowiązano prezesów OT do zintensyfikowania działań mobilizujących ich do uregulowania zaległości składkowych do 31 grudnia 2021 CT-2; SC-2

tabela1

Narastająco Limity wydatków Oddziałów Terenowych wg. stanu na 18.12.2021r

tabela2     

Ad.3 Wykonania preliminarza finansowego na 2021r i przyjęcie preliminarza finansowego na 2022r 

tabela3

Aktualny stopnień wykonania preliminarza finansowego na 2021r za nominalny okres 12 miesięcy 12/12 = 100%:
przychody TT 904,28 / TT 000 PLN zrealizowano w 99,85%
wydatki     TT 914,28 / TT 000 PLN zrealizowano w 68,99%

W trybie aklamacji w obecności wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności przyjęto Preliminarz finansowy na 2022 rok jn.
tabela4                     tabela5

Przychody      TTT 000
Wydatki          TTT 000

Wynik                5 000 PLN

Ad.4 Uchwała 01/20211218 ws. Ryczałtu prezesa OIGOSK
Pełnienie funkcji oraz określony Statutem i Regulaminem pracy zarządu zakres obowiązków Prezesa OIGOSK wymaga stałego ograniczenia pracy zawodowej lub (i) prowadzonej przez prezesa działalności gospodarczej. Ponadto w konsekwencji dodania w Ustawie z 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dz. U 2021 poz.1285) w art.66 ust.1 pkt.35a w brzmieniu "osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie"- ryczałt prezesa z dniem 1 stycznia 2022 zostaje obciążany składką ubezpieczenia zdrowotnego.
Wskazując na powyższe zachodzi konieczność modyfikacji aktualnie obowiązującej uchwały 1/20190706 z 06.07.2019.

Uwzględniając również potrzebę corocznej rewaloryzacji rekompensaty finansowej tytułem ograniczenia pracy zawodowej z powodu pełnienia funkcji i obowiązków Prezesa OIGOSK - Zarząd jednogłośnie (prezes Stencel wyłączył się) zdecydował o ustanowieniu z dniem 1 stycznia 2022 dla Prezesa OIGOSK miesięcznego ryczałtu w wysokości uzależnionej od wynagrodzenia minimalnego za pracę corocznie aktualizowanego Rozporządzeniem Rady Ministrów i ogłaszanego w Dzienniku Ustaw RP tj. w kwocie brutto wyliczanej z algorytmu: kwota wynagrodzenia minimalnego x wsk....
Uchwała 01/20211218 w załączeniu.

Ad.5 Informacja o przebiegu w 2021 roku warsztatów doskonalenia zawodowego  Instruktorów, w tym członków OIGOSK.

5.1 OT1 Koszalin

Stosownie do uchwał zarządu OT1 z 7 i 12 sierpnia 2021 oraz na podstawie umowy z 12.08.2021 zawartej pomiędzy
OSKsdw "AutoSter" Dariusz Szwed Toruń, Nauka Jazdy Jarosław Bubnowicz 75-446 Koszalin i OIGOSK

w okresie od 27 lipca do 31 sierpnia 2021 realizowano zajęcia szkoleniowe z 64 osobami w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów, o których mowa w art.35 ust.6 uokp.

W tym część teoretyczną realizowano w czasie rzeczywistym w formule zdalnej LIVE z wykorzystaniem Internetu i czatu - zorganizowaną przez e-kierowca sp. z oo sp k. Szczecin, link: https://prawko.pl/

Harmonogram zajęć teoretycznych I edycja 2021 roku
27.07. Bezpieczeństwo ruchu drogowego, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Arkadiusz Białobrodzki
11.08. Metodyka nauczania, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Szymon Janicki
19.08. Prawo o ruchu drogowym, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Marek Rupental
20.08. Psychologia, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Magdalena Zubkiewicz
24.08. Zasady prowadzenia OSK, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Mariusz Sekulski
26.08. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, godz. 16.00 - 19.10, wykładowca: Kuba Bielak
30.08. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Radosław Rodźko
31.08. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego, godz. 16.00 - 17.30, wykładowca: Radosław Rodźko

tabela5               tabela6

5.2 OT2 Toruń

N/w 6 członków OT2 uczestniczyłow warsztatach zorganizowanych przez OT1

tabela7

5.3  OT4 Słupsk

Brak szczegółowych danych
PROTOKÓŁ z posiedzenia zarządu OT 4 Słupsk OIGOSK w dniu 23.10.2021
Ad.3. Prezes Szambelan zaproponowała, aby w skład zespołu do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru OSK, które przeprowadzi coroczne warsztaty doskonalenia instruktorów...

5.4  OT10 Częstochowa

Nie współorganizuje i nie finansuje z funduszów OIGOSK wydatku na warsztaty dosk zaw instrukt w 2021roku

Ad.6 Informacja o stopniu przygotowania uroczystości Jubileuszu XV-lecia OIGOSK 26 marca 2022.

6.1    Uwzględniając ciągle rosnącą inflację oszacowano, że znacząco wzrośnie jn. wydatek na obchody Jubileuszu XV lecia
ogółem wydatek ( uwzględniając inflację ok.
TT 000 PLN)
wydatek na jedną osobę ( uwzględniając inflację ok. S00 PLN)

6.2    Uwzględniając prośbę właściciela Royal Park Hotel & SPA Mielno - miejsca obrad XIIIZD i uroczystości Jubileuszu XV-lecia, a także w trosce o zdrowie uczestników jak i realizując obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego celem minimalizowania zagrożeń zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2.
Zarząd jednomyślną uchwałą zdecydował, że w powyższych: uroczystości Jubileuszowej i obradach XIIIZebrania Delegatów OIGOSK
będą mogły brać udział wyłącznie osoby, które okażą ważny Unijny Certyfikat COVID (UCC) lub negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej jak 24 godz. przed dniem zakwaterowania w hotelu lub 26 marca 2022 w zależności, który termin upływa wcześniej.

6.3    Oceniając jako konstruktywną i wzajemnie satysfakcjonującą współpracę na przestrzeni wielu lat.
Z okazji jubileuszu Zarząd jednomyślną uchwałą zdecydował o wręczeniu podziękowań n/w:

1. Grzegorz Deckert ZPH „CORRECT” sp.j Koszalin, porozumienie o współpracy z 20 kwietnia 2007,
2. Eugeniusz Romanów Dyrektor ZORD K-lin od 26 lipca 2007,
3. Ryszard Kozłowski
Auto Centrum JACEX sp.J” R.E. Kozłowscy Kołobrzeg, umowa współpracy z 5 grudnia 2007,
4. Tomasz Żmuda „BBU Regis Mediator”, umowa ubezpieczenia Generalnego z 8 sierpnia 2008,
5.
Agnieszka MojsiukMojsiuk Motor sp J”
Stare Bielice, porozumienie o współpracy z 20 maja 2011,
6. Krzysztof Szymański prezes PIGOSK, współpraca w zakresie kompetencji statutowych od 26 kwietnia 2012,
7. Krzysztof Bandos prezes PFSSK, współpraca w zakresie kompetencji statutowych od 26 kwietnia 2012,
8. Pan Rafał Matuszak e-kierowca sp z o o, sp k Szczecin ,
9. Zarząd Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców z/s w Warszawie,
10. Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD z/s w Rzeszowie,
11. Rada Główna Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów... z/s w Lublinie.

6.4    Informacja nt. wniosków o odznaczenia państwowe i odznaki honorowe, z którymi wystąpiono stosownie do uchwały Zarządu 28 sierpnia 2021

a) nadanie odznaki honorowej „Zasłużony Dla Transportu Rzeczypospolitej Polskiej” n/w członkom OIGOSK:

1. BUBNOWICZ               JAROSŁAW
2.JEŻAK                         JACEK
3. KLUSKA                      DARIUSZ
4. MOLENDOWSKI          TOMASZ
5. MOSKAL                     KRZYSZTOF
6. PAWLICKI                    MIROSŁAW
7. RÓŻYCKI                      LECH
8. SZAMBELAN                KATARZYNA
9. SZWED                         DARIUSZ
10.TRZEBOWSKI              JANUSZ
11.WALERCZAK               ROMAN
12.WERS                           DANIEL

b) nadanie odznaczeń państwowych:

TM OT1  - Srebrny Krzyż Zasługi
PB OT2  - Brązowy Krzyż Zasługi
RS OT1  - Medal Złoty za długoletnią służbę

6.5 Przyjęto ofertę firmy ENjoy Przyjemność Zabawy Aleksandra Jankowska Koszalin NIP 6692402515na atrakcję pt. "PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA" realizowaną podczas bankietu jubileuszowego 26 marca 2022 w Royal Park Hotel Mielno o wartości T 781 PLN.
"Podróż doOkoła Świata" , to
pełna wysokich lotów impreza podczas, której udamy się w podróż dookoła świata.Nad całością podróży i dobrej zabawy czuwać będzie doświadczony pilot oraz jego sprawdzona załoga. Podczas imprezy w podróżniczym klimacie na pasażerów czekać będzie moc atrakcji. Podczas międzylądowań zatrzymamy się na tematyczne konkursy i zabawy. Dodatkowo przygotujemy klimatyczną scenografię, a na rozpoczęcie zabawy każdy z podróżnych otrzyma kartę pokładową.
Firma
ENjoy realizowała również atrakcje na bankiecie 3 lutego 2017 wieńczącego Jubileusz 10 lecia OIGOSK.
Prezes Stencel wyświetlił kilka nagrań atrakcji zrealizowanych w 2017 roku: 

..\OIGOSK-Jubileusze\DSC_1867.MOV ;   ..\OIGOSK-Jubileusze\DSC_1858.MOV ;   ..\OIGOSK-Jubileusze\DSC_1850.MOV 

6.6 Stosownie do ustaleń przyjętych na obradach 17.04.2021 ( Ad.10 pkt.3 lit. b protokołu Z-01/04/2021) w trybie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich uczestników przyjęto porządek obrad XIII ZD OIGOSK w dniu 26 marca 2022, załącznik 3.

Ad.7 Sprawy inne. 
7.1 informacja o spotkaniach 9 października 2021 przy okazji KDZ PFSSK w Uniejowie.
Przy okazji obrad Kolegium Doradczego Zarządu PFSSK odbyło się spotkanie z: 
a) dyrektorem DTD Bogdanem Oleksiakiem, który poinformował o senackiej poprawce w Ustawie z 17.09. 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …dotyczącej wymogu akredytacji OSKsdw
„Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i
D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 .12. 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024r”
W dyskusji wskazywano na dyskryminację OSKsdw posiadających poświadczenie na niektóre kat. prawa jazdy, gdyż z poprawki skorzystają wyłącznie OSKsdw posiadających poświadczenie na wszystkie 4 w/w kat. prawa jazdy. Dyrektor zachęcał do wystąpienia ze stosownym wnioskiem, który wysłano 11 października 2021,
link 
http://dane.izbaosk.eu/dokumenty/WspolnaProsba20211010OrgSpolOSK-oPoprawkiUstawy,oTDz20210917.pdf

b) kierownictwem PWPW SA Warszawa: Mariusz Kujawski - członek Zarządu, Tadeusz Wachowski – dyrektor Pionu Produkcji, który poinformował o perspektywach i docelowym przejęciu administrowania aplikacją Portal OSK przez firmę DXC Technology Polska sp. z o.o.ul.Szturmowa 2a02-678 Warszawa oraz o pracach nad Profilem Kierowcy Zawodowego /PKZ/, który również odpłatnie będzie udostępniany za pośrednictwem Portalu OSK. Następnie dyr. odpowiadał na pytania.

fotografia1 

7.2 informacja o wystąpieniach współpracujących organizacji społecznych środowiska osk do wiceministra Rafała Webera  ws zmian uotd, akredytacji itp. 

10 października 2021r: prośba o wprowadzenie następujących poprawek i uzupełnień Ustawy z 17 września 2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw …
1. Art.39aa ust.2 – powinien otrzymać brzmienie:
„2. Szkolenie osób wykonujących przewóz drogowy na stanowisku kierowcy może być prowadzone w formie stacjonarnej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego w ramach szkolenia okresowego w zakresie bloku programowego określonego odpowiednio do kategorii prawa jazdy C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E.”

Uzasadnienie
2. Postulujemy również wyszczególnić w procedowanej ustawie wymogi jakie powinne spełniać wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego dla prowadzenia szkolenia okresowego, analogicznie jak określono w art.35 ust.6 ustawy o kierujących pojazdami wymogi jakie musi spełnić wojewódzki ośrodek ruchu drogowego aby mógł prowadzić warsztaty doskonalenia zawodowego instruktorów i wykładowców.
Uzasadnienie

3. Art.32a – powinien otrzymać brzmienie:

„Art. 32a. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, o którym mowa w art.31 ust.1 ustawy zmienianej w art. 4, oraz wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, posiadających w dniu 31 sierpnia 2021 r. akredytację kuratora oświaty, o której mowa w art.118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024r.”

Uzasadnienie

8 listopada 2021r: prośba o opinię dotyczącą stosowania nowego przepisu art.39aa ust.4 Ustawy o transporcie drogowym wprowadzonego ustawą z 14.10.2021 o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw … tj. czy prawidłowa jest interpretacja, iż zgodnie z przepisami art.39aa ust.3 pkt.1 i ust.4 metoda prowadzenia szkolenia w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest wyłączną kompetencją przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat?

"Art.39aa ust.4 Szkolenie w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu jest prowadzone wyłącznie przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w zakresie odpowiedniego bloku programowego."

10 listopada 2021r: Uwagi do projektu z 25.10.2021 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ws szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (numer 154 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).W ramach konsultacji społecznych w/w projektu rozporządzeniawnosimy o uwzględnienie poniższych 6 uwag:...

7.3 informacja nt. postępowań dyscyplinarnych prowadzonych przez PANA na wnioski OIGOSK 

W realizacji Uchwały Zarządu z 15 sierpnia 2020r zawiadomieniami z 17 i 23 sierpnia 2020 zwrócono się do wyspecjalizowanego ustawowego podmiotu kontrolnego jakim jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego w Warszawie /PANA/ o sprawdzenie rzetelności i poprawności metodologicznej opinii biegłych rewidentów z badania sprawozdań finansowych w WORD Kielce i Częstochowa
Uwzględniając wątpliwości i argumentację prezentowane w powyższych zawiadomieniach OIGOSK - PANA n/w pismami poinformowała o wdrożeniu postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów:

1) Artura Szymańskiego biegłego rewidenta nr 12053 badającego sprawozdania finansowe WORD Kielce

- z 18 listopada 2020 znak DN.4023.25.2020
- z 27 listopada 2020 znak DP.4011.40.2020.EM

2) Zofii Skowron biegłego rewidenta nr 5342 badającego sprawozdania finansowe WORD Częstochowa

- z 24 listopada 2020 znak DN.4023.26.2020
- z 16 grudnia 2020 znak DP.4011.41.2020. AK

23 października 2021 zwrócono się do Prezesa PANA p. Marcina Obronieckiego z prośbą o poinformowanie OIGOSK jako zawiadamiającej o stopniu zaawansowania prowadzonych postępowań dyscyplinarnych wobec biegłych rewidentów lub sposobie zakończenia spraw: sygn. akt: DP.4011.40.2020.EM i DP.4011.41.2020.AK 
Pismem z 27 października 2021 znak DP.4031.121.2021 (vide fot. pisma ) poinformowano, ze z uwagi na konieczność zebrania i analizy obszernej dokumentacji postępowania dyscyplinarne wszczęte z zawiadomienia OIGOSK aktualnie są prowadzone w sprawie (in rem).

fotografia2

7.4 informacja nt. obrad Rady opiniodawczo-doradczej Rzecznika Praw PPOSK 06.11.2021 

6 listopada 2021 w siedzibie PIGOSK w Piastowie odbyły się drugie w 2021 roku obrady Rady opiniodawczo - doradczej Rzecznika Praw PPOSK. Obradom przewodniczył Roman Stencel, a ich przedmiotem były n/w obszary tematyczne:
1. Informacja o Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP
2. Informacja o działalności Rzecznika PPOSK w 2021r,
3. Uchwała ws. niektórych regulacji Ustawy z 14 października 2021 ws. zmiany Ustawy o transporcie drogowym… w szczególności odnośnie:

a) po art. 39a dodaje się art. 39aa
b)  Art. 33. Przedsiębiorcę posiadającego w dniu 31 sierpnia 2021 r. poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C i D, ... uznaje się za spełniających warunek, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 4, do dnia 31 sierpnia 2024 r.

4. Analiza wymogów i treści dokumentów określonych przez poszczególne WORD-y, niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu państwowego pojazdem OSK,
5. Wnioski z analizy i uchwała ws. dalszych działań,

Szczegółowy komunikat opublikowano w internecie, link
http://www.izbaosk.eu/index.php/rzecznik-praw-przedsiebiorcow-prowadzacych-osrodek-szkolenia-kierowcow-i-lub-osrodek-szkolenia 

7.5 informacja nt. Zawiadomienia Prokuratora Rejonowego w Białogardzie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Starostę Powiatowego w Świdwinie

W realizacji Uchwały Zarządu z 17 kwietnia 2021r (vide ad.10 pkt.4 protokołu Z-01/04/2021) 4 lipca 2021 zawiadomiono prokuratora o podejrzeniu popełnienia przez Starostę Powiatu Świdwińskiego przestępstwa określonego art.231 §1 kk poprzez zaniechanie wydania decyzji o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej oraz skreślenia instruktora K. O. z ewidencji.

W protokołach kontroli prowadzonych od 2014 roku ujawniono wielokrotne potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji szkoleniowej oraz niewykonywanie zaleceń pokontrolnych OSK nr 0017 3216, a także rażące naruszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ośrodka szkolenia kierowców (art.45.1 uokp) i rażące naruszenia przepisów przez instruktora ZSD 0027 (art.46.1 uokp). 

Wobec braku zawiadomienia organizacji społecznej OIGOSK o wszczęciu lub odmowie wszczęcia śledztwa, w dniu 15 listopada 2021 wystąpiono do Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z zażaleniem w trybie art.306 §3kpk. 

W efekcie powyższego zażalenia w dniu 09.12.2021 doręczono postanowienie Prokuratora Rejonowego w Białogardzie z 2 grudnia 2021 o odmowie wszczęcia śledztwa, vide fot. 

fotografia3

13 grudnia 2021 wysłano do Sądu Rejonowego w Białogardzie Zażalenie na postanowienie PR w Białogardzie z
2 grudnia 2021 o odmowie wszczęcia dochodzenia ws. sygn, akt PR Ds. 1825.2021 o czyn z art.231§1 k.k.
Na podstawie art. 306 §1 k.p.k. oraz art. 425 §1 i 2 k.p.k. zaskarżam wyżej wymienione postanowienie w całości i wnoszę o:
1) uchylenie zaskarżonego postanowienia i wszczęcie przez prokuratora postępowania w sprawie z zawiadomienia z 04.07.2021,
2) zobowiązanie prokuratora do przeanalizowania dokumentacji z kontroli
Ośrodka Szkolenia Kierowców Krzysztof Osiński nr ewidencyjny 00173216 począwszy od 2014 roku, w tym protokoły, zalecenia pokontrolne i pisemne wyjaśnienia kontrolowanego przedsiębiorcy Krzysztofa Osińskiego,
3) zobowiązanie prokuratora do przesłuchania osób przeprowadzających kontrole w
Ośrodku Szkolenia Kierowców Krzysztofa Osińskiego.

protokołował: Daniel Wers sekretarz

 Załączniki:

 1. lista obecności,
 2. Uchwała 01/20211218
 3. porządek obrad XIII ZD OIGOSK w dniu 26 marca 2022