2022-03-26 Mielno protokół z obrad XX KDZ i Zarządu OIGOSK

opublikowano 07-04-2022 22:50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Protokół Nr Z- 01/03/2022 z obrad w dniu 26.03.2022
Zarządu OIGOSK z/s w Koszalinie orazjego Kolegium Doradczego (XX)
/ obszerne fragmenty, istotne decyzje /

uczestnicy:
Roman Stencel / prezes OT1                        - prezes,                   
Piotr Berent / prezes OT2
                               - wiceprezes,                
Jarosław Bubnowicz
                                       - skarbnik,                     
Daniel Wers                                                    
- sekretarz pełnomocnictwo dla Romana Stencla,      
Katarzyna Szambelan                                   
prezes OT 4; pełnomocnictwo dla Janusza Szambelana
Mirosław   Jambor                                           prezes OT 10                 
Jacek Jeżak                                                      Przewodniczący KR     
Janusz Szambelan                                         Przewodniczący SK        

Obrady rozpoczęto o godz.9:40 pod przewodnictwem prezesa Zarządu Romana Stencla.

Na wstępie kol. R. Stencel przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto poprzez aklamację przy obecności w/w osób.

Tematyka obrad
1)  odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia zarządu 18.12.2021 nr  Z - 03/12/2021 {ref. sekretarz Wers}, 2)  sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2021 { ref. prezesi OT}.
3)  decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenia statusu itp.) { ref. R. Stencel }
4)  Przedstawienie porządku obrad XIII ZD ustalonego na obradach 18.12.2021 { ref. R. Stencel },
5)  Prezentacja projektów uchwał XIII ZD { ref. R. Stencel }
6)  Inne.

Ad.1  Odczytanie protokołu Z - 03/12/2021 – bez uwag.
Prezes R. Stencel przedstawił główne ustalenia z obrad zarządu, w dniu 18.12.2021r

Ad.2  Sprawozdania prezesów Oddz. Terenowych z działalności w 2021.
Przedstawiciele oddziałów terenowych zaprezentowali działalność w 2021r.
Postaci elektroniczne rocznych sprawozdań OT przesłano w zakreślonym terminie do 15 stycznia 2022.

Ad.3  Decyzje w sprawach członkowskich ( przyjęcia, przekształcenie statusu itp.)

Na podstawie przepisu art.7 ust.9 statutu w oparciu o złożone deklaracje członkowskie przekształcono status członkowski / przyjęto w poczet członków n/w osoby:
Lp.   Nazwa                                     siedziba                              Status / oddział
1
   Michał Trzebowski               86-300 Grudziądz            Członek zwyczajny: OT2 Toruń

2      Adrian Żołnierek                  78-300 Świdwin               Członek wspierający: OT1 Koszalin

3      Jan Ozga                               78-132 Grzybowo            Członek wspierający: OT1 Koszalin

Ad.4 Zaprezentowano porządek obrad XIII ZD ustalony na obradach 18.12.2021 – bez uwag.

Ad.5   Prezentacja projektów uchwał XII Zebrania Delegatów.

Po dyskusji jednogłośnie zaakceptowano przedstawione projekty uchwał:
1. Projekt uchwały nr ZDXIII-56/ III /2022 o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego OIGOSK za 2021 orazzaksięgowaniuzysku z działalności finansowej w 2021r
2. Projekt uchwały nr ZDXIII-57/ III /2022 ws wysokości, trybu i zasad opłacania wpisowego, składek członkowskich

Proponowane podwyżki składek członkowskich, (które dotąd nie były zmieniane ) uzasadniano koniecznością zapewnienia płynności finansowej na realizację bieżących wydatków, albowiem większość środków finansowych jest ulokowana w Obligacjach Skarbu Państwa indeksowanych inflacją.
Wobec aktualnie wysokiej i przyrastającej presji inflacyjnej – inwestycja w Obligacje SP przyniesie znaczące kwoty odsetek, które zabezpieczą realizację celów statutowych oraz umożliwią finansowanie organizowanych przedsięwzięć.

Efekty podwyżki składki od 2023R

Członkowie Zwyczajni /10 PLN

  87 

10 440

Członkowie Wspierający Instruktorzy

23

1 380

Razem

110

11 820

 Ad.6 Inne

1. Na przywołany poniżej wniosek WZC OT10 z 17.02.2022 uzasadniany odległością i skromnością dysponowanych środków (ok. 4000 PLN) jednomyślnie zdecydowano koszt noclegu 25/26.03.2022 trzech reprezentantów OT10 sfinansować ze środków ogólnych w dyspozycji Zarządu OIGOSK.

2. Prezes Stencel poinformował o kolejnych zawirowaniach personalnych w kierownictwie MI.
Na skutek afery z błędami w niektórych pytaniach stosowanych na egzaminach państwowych na prawo jazdy kat. B w lutym br. został odwołany dyr. Bogdan Oleksiak.
7 lutego 2022
powołano dr Renatę Rychterna stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego.

3. Prezes Stencel poinformował jn:
a) w piątek 18 marca 2022 Zebranie Delegatów Polskiej Izby Gospodarczej OSK wybrało nowy zarząd w składzie:
prezes Krzysztof SZYMAŃSKI, tel. 501 633 946,
Wiceprezes Jerzy PASIK, tel. 501 633 948,
Wiceprezes Michał SZYPURA, tel. 604 506 684,
Sekretarz Wojciech GÓRA, tel. 501 633 861,
Skarbnik Marek STASIAK, tel. 501 633 897

b) w sobotę 19 marca 2022 Zebranie Delegatów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców wybrało nowy zarząd w składzie:
Jan Szumiał, prezes (Warszawa),
Cezary Drozdowski, wiceprezes (Poznań),
Grzegorz Łapeta, wiceprezes (Katowice),
Jakub Szkudlarczyk, sekretarz (Poznań),
Zbigniew Hyży, skarbnik (Piotrków Trybunalski).

4. Uchwała Zarządu OIGOSK nr 01/20220326 ws. refundacji kosztów podróży służbowej w tym samochodem

Uwzględniając skokowy  wzrost cen paliw szczególnie w marcu 2022 (wojna w Ukrainie) przykładowo vide
Ceny Paliw na SP LOTOS Koszalin 4 kwietnia 2022
ON PLN
                           7,49
ON Dynamic PLN          7,79
E95 PLN                          6,69
E98 PLN                          7,04
LPG PLN                         3,82

Zarząd niniejszą uchwałą po szczegółowej analizie ustalił nowe wartości współczynnika korygującego jn:
tabela 1

Algorytm wyliczania kwoty refundacji kosztów podróży służbowej samochodem osob. w dyspozycji osoby:
kwota refundacji = Km x 0,8358 x Wsp. koryg.
Wyliczoną kwotę zaokrągla się w dół do pełnych złotych!

Warunkiem uzyskania refundacji z funduszy OIGOSK jest przedłożenie formularza r-ku podróży (wzorzec w załączniku) wraz z kopią (fot) dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Pełny tekst Uchwały nr 01/20220326 w załączniku 2.

5. Organizacja przedsięwzięcia integracyjnego w 2022 roku

Uwzględniając poniższą uchwałę WZC OT2 z 26.02.2022, cyt.
....
oraz liczne wypowiedzi zgromadzonych - w formie aklamacji przy uczestnictwie wszystkich osób wyszczególnionych w liście obecności zdecydowano o pozyskaniu ofert dotyczących organizacji przedsięwzięcia integracyjnego na terenie RP w destynacjach np. Mazury, Bory tucholskie, Kaszuby itp.

6. Stosownie do przepisu §4 ust.3 Regulaminu Pracy Zarządu - jednogłośnie zaakceptowano obszerne fragmenty protokołu Z-03/12/2021 opublikowane na witrynie internetowej,
link
http://www.izbaosk.eu/index.php/protokoly/486-2021-12-18-koszalin-protokol-z-obrad-zarzadu-oigosk

Protokołował
Piotr Berent, wiceprezes

W załączeniu:
1. lista obecności,
2. Uchwała 01/20220326 ws refundacji kosztów podróży służbowej, w tym samochodem